Nationaal Laboratorium 6 november: Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers

De spanning tussen formeel en informeel in de participatiesamenleving

Vrijwilligers, burgers die het heft in handen nemen in buurten en wijken – of het nu gaat om buurtontwikkeling, zorg of welzijn: Nederland verandert. Burgerinitiatieven eisen steeds nadrukkelijker hun positie op en dagen formele instituties uit om anders te gaan werken. En hoewel de ‘participatiesamenleving’ breed beleden wordt, reageert de formele sector niet altijd even adequaat op deze provocerende ontwikkeling. Toch is het onontkoombaar: gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en andere bakens van de ‘systeemwereld’ kunnen er niet omheen.
Op 6 november maken we de spanning tussen formeel en informeel zichtbaar tijdens het Nationaal Laboratorium ‘Burgers, buitenlui en beleidsmakers’. Formeel en informeel ontmoeten elkaar, verkennen elkaars belevingswerelden en gaan in gesprek over de knelpunten en kansen. In twaalf labs brengen we de verschillende ingrediënten bij elkaar en zoeken we naar duurzame oplossingen.
Met bijdragen van onder (veel) meer: Justus Uitermark, Radboud Engbersen, Willy Donkers, Birgit Oelkers, Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Peter Rensen, Nanke Verloo en tal van initiatiefnemers van burgerinitiatieven.

Het actuele en volledige programma vindt u hier.

Eropaf!, Hogeschool van Amsterdam, Vrijwilligers Academie Amsterdam en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken nodigen u uit voor het 'Nationaal laboratorium Burgers, buitenlui en bestuurders' op 6 november 2015. Meld u hier aan.

Laboratoria

1. Sociale Wijkteams: is gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en vrijwilligers mogelijk?
Sociale wijkteams zijn – vanuit formele structuren – in het leven geroepen om vanuit wijk of buurt en gelijkwaardig samen te werken met vrijwilligers. Gaat dat lukken?
2. Zonder basisinkomen geen participatiesamenleving
De focus op betaalde arbeid binnen de politiek en daarmee instellingen als UWV en DWI staat de participatiesamenleving in de weg. Is het basisinkomen de oplossing?
3. Ondernemende burgers en de confrontatie met de systeemwereld
Burgers die een buurthuis of zwembad overnemen worden vaak ruw geconfronteerd met de genadeloos vertragende systeemwereld. Kunnen regels ook versnellend werken?
4. Is de sociale professional onmisbaar?
Er woedt een ideologische strijd over de vraag of actieve burgers professionals nodig hebben. Kunnen we zonder of moeten professionals een andere rol nemen?
5. De vrijwilliger als onbetaalde professional
Het takenpakket van vrijwilligers groeit. Ze worden afgerekend op output, en moeten net als de professional registreren en met protocollen werken. Is dat wel de bedoeling?
6. Burgerinitiatieven en de zoektocht naar duurzame structuren
Informele initiatieven zijn kwetsbaar op de langere termijn. Tijdelijke financieringen, huurcontracten en regelconstructies belemmeren de doorontwikkeling. Kan het anders?
7. Het filosofisch Lab: hoezo democratie?
Burgers die iets moois willen doen voor hun buurt – een werkgelegenheidsproject of gemeenschappelijke moestuin – stoten niet zelden hun hoofd bij de gemeenteambtenaar. Wie vertegenwoordigen de initiatiefnemers eigenlijk? Verloopt de besluitvorming wel democratisch? Zijn zulke systeemvragen niet wereldvreemd?
8. Verplicht vrijwillig
De Participatiewet – die van bijstandsgerechtigden een vrijwillige tegenprestatie eist – tornt aan de grens tussen verplicht en vrijwillig. Is actief burgerschap juridisch afdwingbaar?
9. Het Academisch lab: Wat kunnen we aan coöperaties overlaten?
Zorgcoöperaties, energiecoöperaties en buurtcoöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond. Is deze democratische organisatievorm een informele vervanging van de formele hiërarchische instituties?
10. Burgermoed
Burgers nemen steeds vaker een rol in het bevorderen van sociale veiligheid, bijvoorbeeld in de rol van ‘buurtvader’. Leidt dit tot repressie of dialoog?
11. Buurtgezin of gedwongen uithuisplaatsing
Ook in de jeugdzorg verschuiven de rollen tussen formeel en informeel. Hillary Clinton stelde: ‘It takes a village to raise a child’. Nemen we de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van elkaars kinderen?
12. Schulddienstverlening Anders
Schuldhulpverlening is vergaand geformaliseerd en is een systeemwereld op zich. Hoe kunnen mensen weer eigenaar worden van hun eigen financiële problemen en -vooral- van de oplossing hiervan?

Waar en wanneer?

Vrijdag 6 november 2015
10:00 tot 16:30 uur
De Buurtzaak, Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam Slotervaart.

Aanmelden kan hier.

Dit artikel is 4983 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (3)

  1. Het tot in den treure eindeloos benoemen van doodgewone zaken zoals ’n luisterend oor bieden, aandacht schenken, inlevingsvermogen tonen, vertrouwen schenken, praktische hulp bieden, kennis en ervaringen delen, spullen/voeding/vervoermiddelen/kleding/verblijfsruimten ruilen, lenen en/of (herver)delen, oppassen/waarnemen/opletten, veiligheid bieden, etc. kan leiden tot negativiteit, haarkloverij, opschepperij en zal de kans vergroten dat het tegendeel wordt bereikt: jaloezie/afgunst/aftroeven en commentaar leveren op andermans welbevinden. Het weer in de schulp kruipen van de zgn. “kwetsbare onbenaderbare Bijzondere Doelgroepers”. Persoonlijk, ik ga het toch maar even zeggen haha, heb ik heel veel wets,- en beleidswijzigingen, werkvoorschriften en initiatieven teweeg gebracht/ontwikkeld en/of besproken zonder mijn naam eraan te verbinden, stukken te publiceren docu’s te maken en boeken schrijven, de beste manier om snel en grondig zaken voor elkaar te krijgen…:anoniem, onbevooroordeeld en onafhankelijk het algemeen belang dienend waar het individu weer een voorbeeldfunctie zal kunnen gaan vervullen, het zgn. ‘maatwerk’.
    Ik zit met partner na hilarische kafkaaànse, Jiskefet/Koot&Bie achtige gebeurtenissen en juridisch gesteggel (15jr.procederen voor ligplaatsvergunningen c.q. overeenkomsten met Rijk, Provincie, Waterschap, toenm. Stadsdeel N en Centrale Stad) weliswaar eindelijk met inschrijving Bevolkingsreg. en alle vergunningen en toetsingen nieuwe welstandswet/omgevingsvergunningen/binnen-buitenhavenverordening in de bijstand. Heb zitting genomen in de Clièntenraad van de DWI én de GGD als organisatievertegenwoordiger en op persoonlijke titel, ben Vertrouwenspersoon Huiselijke Vrede, Bestuurslid MDHG, Vertrouwenspersoon cliènten M.O./V.O./J.Z./V.Z./O.Z. etc. etc.

  2. wil graag deelnemen aan deze bijeenkomst. Ik ben een actieve buurtbewoonster in Rotterdam Spangen, betrokken bij Zorg Vrijstaat Rotterdam, persoonlijk collectief opdrachtgeverschap voor huisvesting voor actieve ouderen, geef les op de hogeschool Rotterdam over sociaal ondernemerschap en participatie en verzorg coaching en fondsenwerving

  3. Beste mensen,

    Als onderzoeker / adviseur rond de problematiek van kwetsbare burgers wil ook ondergetekende gaarne deelnemen, maar het blijft de overdreven deelnemersbijdrage, die mij op dit moment tegen blijft houden, daar waar ik mij duurzaam de vraag blijft stellen waar de tegenstelling bklijft bestaan tussen burgerschapsvorming en partijpoltieke participatie. Zal jullie voor dit moment mijn goedgevulde boekenkast op dit terrein onthouden.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *