Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar m.ham@movisie.nl
 • 28 oktober

  Conferentie over de toekomst van burgerschapseducatie in Europa

  BRUSSEL + ONLINE - Jaarlijks houdt NECE een conferentie. Dit jaar is het thema ‘Committed to change! Reimagining the future of citizenship education in Europe’.

  Centraal staat de toekomst van burgerschap, democratie en samenleving en de rol van burgerschapseducatie. Hoe kan onderwijs burgers voorbereiden en betrekken bij nieuwe vormen van participatie? Hoe gaat burgerschapseducatie om met digitalisering en duurzaamheidsissues?

  Door de COVID-19-pandemie zijn oude en nieuwe uitdagingen zichtbaar geworden voor politiek, economie en samenleving. Sociale ongelijkheid, polarisatie van het openbare leven en machtsongelijkheid winnen terrein op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De kloof tussen arm en rijk is groter geworden, populistische en antiwetenschappelijke bewegingen zijn gegroeid en de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zet zich voort. Hoe kan burgerschapseducatie een agenda bepalen en zich voorbereiden op de toekomst, wetende dat de volgende crisis zal komen.

  → Meer informatie
 • 28 oktober

  Debatavond: We gaan het weer hebben over de loonkloof. Omdat het moet.

  AMSTERDAM - Vrouwen in Nederland besteden veel minder uren aan betaald werk dan mannen: 27 versus 37 uur per week. Zij krijgen vaak ook minder betaald. Zo lopen ze gemiddeld 300.000 euro mis. Enkele oorzaken: discriminatie, wetgeving, financiële onderwaardering van ‘vrouwenberoepen’ en parttime werk. Hoe kan dat anders?

  Waarom maken we de keuzes die we maken? Waarom werken vrouwen? Wat zijn de mechanismen achter doorwerken of stoppen? Hoe wordt tegen bepaalde soorten werk voor en door vrouwen aangekeken? We hebben we het over vrouwen in relatie tot de arbeidsmarkt, hun visie op werk, inkomen en cultuur met Emma Lok van Women Inc., (oud-)politicus Hedy d’Ancona, econoom en oprichter Salaristijger Sophie van Gool, wetenschappers Sarah Carmichael en Mara Yerkes en het echtpaar met drukke banen Jildau Piena en Lodewijk AsscherKaren de Jager treedt op als moderator. Zowel op het IISG als via een livestream kun je de avond gratis bijwonen!

  → Meer informatie
 • 30 oktober

  Debat: Vrouwen in de verdrukking

  AMSTERDAM - Overal ter wereld en al eeuwenlang wordt religie misbruikt om de rechten van vrouwen te beperken. In extreem conservatieve en religieuze kringen zijn vrouwen veelal veroordeeld tot een rol waarin zij onvrijheid kunnen ervaren. Welke systemen liggen daaraan ten grondslag?

  Tijdens dit programma praten we met onder andere Deborah Feldman en Maryam Namazie over de positie van vrouwen in religie en over de systemen die ten grondslag liggen aan vrouwenonderdrukking. Werkt religie onderdrukking in de hand of werkt het ook andersom en wordt geloof misbruikt door het patriarchaat om vrouwen onder de duim te houden?

  → Meer informatie
 • 30 oktober

  Discussie: De lange arm van…

  AMSTERDAM - In Nederland staat de vrijheid om te denken, vinden en zeggen wat je wil hoog in het vaandel. Maar die vrijheid is niet in alle landen even vanzelfsprekend.

  Om hun veiligheid te waarborgen vluchten mensen die vanwege hun overtuigingen vervolgd worden of anderszins gevaar lopen regelmatig naar Nederland. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ze hier veilig zijn. Landen als Iran, Turkije, China en Marokko laten kritische burgers die hier naartoe komen niet met rust. Zij krijgen te maken met intimidatie en soms zelfs met geweld.

  Vanavond praten we over de lange arm van repressieve regeringen, die soms reikt tot binnen onze landsgrenzen, en die van andere EU-landen. Dissidenten uit verschillende landen vertellen over hun ervaringen. Daarnaast buigen we ons over de vraag wat Nederland en andere landen kunnen doen om hen beter te beschermen.

  → Meer informatie
 • 1 november

  Debat: Anders kiezen: alternatieve kiesstelsels voor Nederland

  ONLINE - Al jaren schrijven commentatoren over de groeiende kloof tussen burger en politiek en de mate van vertrouwen in de politiek. In het najaar van 2018 werd een onderzoeksrapport gepresenteerd met daarin advies over hervormingen binnen het Nederlandse parlementair stelsel.

  Ook op dit moment wordt er volop gesproken over een nieuwe politieke cultuur. De verschillende kiessystemen blijven in deze gesprekken echter onderbelicht, terwijl deze systemen invloed kunnen hebben op het functioneren van individuele parlementsleden en het parlement als geheel.

  → Meer informatie
 • 1 november

  Overbevolking en het klimaat - Lezing en gesprek met klimaatfilosoof Marc Davidson en sociaal filosoof Femke Takes

  NIJMEGEN - Het tegengaan van overbevolking lijkt een logische stap in de strijd tegen uitputting van de aarde. Maar bij wie ligt deze verantwoordelijkheid? Is het aan overheden om in te grijpen, hebben we zelf een morele plicht om onze kinderwens te beperken, of hebben we juist recht op eigen nageslacht? Kom en luister naar klimaatfilosoof Marc Davidson en sociaal filosoof Femke Takes over de ethische en politieke pijnpunten rondom het tegengaan van overbevolking.

  → Meer informatie
 • 1 november

  Symposium: De Ontdekking van het Heden

  LAREN - Wie ben ik? Waar sta ik? Het zijn vragen die raken aan de essentie van het menszijn: het vermogen tot zelfreflectie. Dat maakt ook dat het reflecteren op het ‘eigen zijn’ een hoeksteen is van elke psychotherapeutische behandeling, een zoektocht naar hoop en progressie. De afgelopen 100, 150 jaar kenmerken zich door immense veranderingen op maatschappelijk, technologisch, cultureel en politiek gebied. Eigenlijk geldt dat voor het intellectuele debat als geheel. De vraag is wat de plaats is van de GGz in dat debat. Hoog tijd dus voor reflectie op het hier en nu van psychiatrie en psychologie.

  Tijdens dit 4e Singer Symposium De ontdekking van het heden, wordt onder voorzitterschap van dr. Alan Ralston conceptueel gereflecteerd vanuit historisch, filosofisch en professioneel perspectief waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische GGz-praktijk het uitgangpunt is. Door de geschiedenis te kennen, is het heden te duiden en mogelijk om een blik op de gedroomde toekomst van de GGz te bieden. Met dit in gedachten worden de presentaties met een passend kunsthistorisch intermezzo ingeleid door museumdirecteur drs. Jan Rudolph de Lorm.

  → Meer informatie
 • 2 november

  Lezing: Margriet van Heesch over het gedachtegoed van Judith Butler

  AMSTERDAM - Er is geen denker die meer invloed heeft gehad op het hedendaagse denken over genderongelijkheid dan de Amerikaanse filosoof Judith Butler. Cultuurwetenschapper Margriet van Heesch presenteert het gedachtegoed van Butler en hoe haar rigoureuze omdenken vleugels gaf aan een nieuwe generatie feministen en aan de huidige LGBTQI+-beweging.

  → Meer informatie
 • 4 november

  Masterclass Zingeving in het sociale domein

  ONLINE - De eerste van drie masterclasses Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis plaats. Deze twee uur durende online masterclass staat in het teken van Zingeving in het sociale domein. Nienke Kuyvenhoven, adjunct-directeur Sociaal Werk Nederland verzorgt de inleiding. Andere sprekers zijn Franka Bakker en Aliza Damsma Bakker (actieonderzoek Zinsitief en actieonderzoek Zinvol samenwerken in de thuissituatie).

  Met o.a. verdiepingsgesprekken met onderlinge uitwisseling om zo betrokkenheid tussen praktijk en onderzoek te verstevigen.

  → Meer informatie
 • 4 november

  Webinar: Oudere migranten: Wie is aan zet?

  ONLINE - De dubbele vergijzing en ontgroening in Nederland zetten de houdbaarheid van de zorg voor ouderen binnen 10 jaar onder druk. Hiernaast is deze vergrijzing ook gekleurd. Er komt een steeds grotere en meer diverse vraag naar (ouderen)zorg en steeds minder mensen die deze zorg ook daadwerkelijk kunnen geven. Hierdoor worden organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor wonen, gezondheid en het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers, in de komende jaren voor belangrijke uitdagingen en keuzes gesteld.

  Er wordt in het land op verschillende plekken al hard gewerkt aan een meer preventieve, netwerkgerichte en integrale aanpak op het thema ouder worden. In 2020 inventariseerde Pharos in enkele regio’s hoe het er voor staat aan de hand van werktafels. We zagen dat overheden, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgaanbieders en brancheorganisaties zoeken naar houvast hoe inclusie te waarborgen en zo ook voor oudere migranten en ouderen met een lage ses de uitdagingen rond het wonen, welzijn en gezondheid in de nabije toekomst goed vorm te geven.

  In 2021 ondersteunde Pharos, samen met Platform31 bij enkele lokale aanpakken met expertise. Er is behoefte aan kennisontwikkeling en duiding over de ontwikkelingen: Wat vraagt dit van wonen, welzijn, zorg en publieke gezondheidszorg? Hoe gaan we de uitdaging aan om over 10 jaar nog voldoende te bieden? Lukt dat binnen de huidige mogelijkheden? Wie is er aan zet?

  → Meer informatie
 • 4 november

  Webinar: Oudere migranten: Wie is aan zet?

  ONLINE - De dubbele vergijzing en ontgroening in Nederland zetten de houdbaarheid van de zorg voor ouderen binnen 10 jaar onder druk. Hiernaast is deze vergrijzing ook gekleurd. Er komt een steeds grotere en meer diverse vraag naar (ouderen)zorg en steeds minder mensen die deze zorg ook daadwerkelijk kunnen geven. Hierdoor worden organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor wonen, gezondheid en het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers, in de komende jaren voor belangrijke uitdagingen en keuzes gesteld.

  Er wordt in het land op verschillende plekken al hard gewerkt aan een meer preventieve, netwerkgerichte en integrale aanpak op het thema ouder worden. In 2020 inventariseerde Pharos in enkele regio’s hoe het er voor staat aan de hand van werktafels. We zagen dat overheden, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgaanbieders en brancheorganisaties zoeken naar houvast hoe inclusie te waarborgen en zo ook voor oudere migranten en ouderen met een lage ses de uitdagingen rond het wonen, welzijn en gezondheid in de nabije toekomst goed vorm te geven.

  In 2021 ondersteunde Pharos, samen met Platform31 bij enkele lokale aanpakken met expertise. Er is behoefte aan kennisontwikkeling en duiding over de ontwikkelingen: Wat vraagt dit van wonen, welzijn, zorg en publieke gezondheidszorg? Hoe gaan we de uitdaging aan om over 10 jaar nog voldoende te bieden? Lukt dat binnen de huidige mogelijkheden? Wie is er aan zet?

  Dit webinar stelt de vraag ‘Wie is aan zet?’ centraal in de plenaire sessie. In de deelsessies in de breakout rooms krijg je een beeld hoe het er uit ziet als het spel al gespeeld wordt in de huidige omstandigheden. Enkele lokale aanpakken die nu gaande zijn voor en met oudere migranten zijn het waard om ‘in de etalage gezet’ te worden. Deelname aan een breakout room geeft je de gelegenheid om in gesprek te gaan met partijen in het land die zich, misschien net als jij, inzetten voor kwaliteit van leven voor alle ouderen en hun mantelzorgers in Nederland.

  → Meer informatie
 • 5 november

  Alternatieve troonrede: Onderwijs

  AMSTERDAM -

  De troonrede die de koning dit jaar uitsprak bevatte weinig aanknopingspunten voor het onderwijs. Het lerarentekort bleef onbenoemd, er werd alleen gesproken over het inlopen van door de coronacrisis ontstane achterstanden maar een toekomstvisie ontbrak. Dat is ronduit teleurstellend en daarom is het tijd voor actie.
  Niemand weet beter wat er moet gebeuren dan onderwijzers zelf. Op deze avond voor en door het onderwijs, nodigen wij daarom docenten uit alle onderwijssectoren uit om hun eigen alternatieve troonrede te houden.

  Onderwijzers uit het primair, voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs zetten hun visie uiteen, en doen wat in de troonrede werd nagelaten. Ze benoemen de uitdagingen waar het onderwijs voor staat, kaarten aan wat er nodig is om die uitdagingen aan te gaan, en op welke gebieden er moet worden geïnvesteerd. Tijdens een panelgesprek krijgen ze de gelegenheid om hun plannen verder toe te lichten.

  → Meer informatie
 • 10 november

  Lezing: Een nuchtere kijk op psychedelica

  AMSTERDAM - Wie psychedelica ter sprake brengt, kan doorgaans rekenen op wilde verhalen en een hoop vooroordelen. Paddo’s zijn tripmiddelen voor hippies, en ayahuasca-sessies gaan vooral vreselijk vaak fout. Maar is er ook een ander verhaal te vertellen?

  In zijn boek Een nuchtere kijk op psychedelica ontkracht neurowetenschapper Michiel van Elk vooroordelen, en kijkt hij op een kritische manier naar de positieve aspecten van psychedelica. We praten op deze avond met neurowetenschappers, psychologen en psychonauten over de spirituele meerwaarde van psychedelica en de mogelijke toekomst van geestverruimende middelen in de geestelijke gezondheidszorg.

  → Meer informatie
 • 11 november

  Debat: Wie zorgt er voor ons zorgpersoneel?

  AMSTERDAM - Sinds de coronacrisis is er meer aandacht voor de mentale klachten die zorgmedewerkers ervaren, onder meer vanwege de hoge werkdruk. Hoe verlichten we de druk op de zorg? En wat kunnen we doen om de mentale weerbaarheid van zorgpersoneel te vergroten?

  → Meer informatie
 • 11 november

  Netwerkbijeenkomst: gezondheidsvaardigheden en misinformatie

  ONLINE - In samenwerking met Alliantie Gezondheidsvaardigheden en ACHC vindt op 11 november een netwerkbijeenkomst plaats. Het thema van deze bijeenkomst is: gezondheidsvaardigheden en misinformatie. Tijdens deze bijeenkomst brengen we wetenschap en praktijk samen.

  Gezondheidsvaardigheden gaat over het kunnen vinden, begrijpen en toepassen van informatie over zorg en preventie. En over juist op waarde kunnen schatten van deze informatie. Of misinformatie. Misinformatie is informatie die onbedoeld onjuist is.

  → Meer informatie
 • 18 november

  Wetenschappelijk symposium op Loevestein - Let The Future Generations Escape

  POEDEROIJEN - Op 18 en 19 november organiseert Loevestein, in samenwerking met Maastricht University en Lab Toekomstige Generaties een symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties. De voertaal van het symposium is Engels. Het symposium vindt plaats op Loevestein, in Poederoijen, Nederland. Het symposium is ook online toegankelijk.

  → Meer informatie
 • 23 november

  Lezing - Labels in het onderwijs

  NIJMEGEN - De een heeft autisme, de ander ADHD en de volgende is hoogbegaafd. Labels zijn in het onderwijs inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar wat leveren ze ons op? Kom luisteren naar psycholoog Lianne Hoogeveen en psycholoog Harold Bekkering die reflecteren op de vraag wat kinderen die leren nodig hebben, en wat de zin en onzin van labels is.

  → Meer informatie
 • 25 november

  Congres: Van Schulden Naar Kansen

  AMSTERDAM - Dit is de titel van het jaarcongres armoede en schulden van het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam dat op donderdag 25 november plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Zet deze datum alvast in uw agenda.

  Stichting Van Schulden Naar Kansen (VSNK), Aegon en het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerden tussen 2016 en 2020 in zeven steden een programma uit dat gericht was op het terugdringen van armoede en schulden. In totaal werden 85 lokale informele armoede- en schuldenprojecten ondersteund.

  Doel van het onderzoek was onder meer beantwoording van de vraag: wat werkt er voor wie? Na vijf jaar programma en onderzoek hebben we wel wat antwoorden op die vraag. In de bundel ‘Van Schulden naar Kansen: weten wat werkt’ staan de resultaten van dit unieke langjarige onderzoek beschreven. Het eerste exemplaar van deze bundel wordt tijdens het congres uitgereikt.

  → Meer informatie
 • 26 november

  Nacht van de Sociologie: 'Werk kan anders'

  AMSTERDAM - Het opvoeden van kinderen, een huishouden draaiend houden of de zorg voor vrienden, buren of familie, dit wordt vooral gedaan uit liefde. Daarom zien we het meestal als iets dat naast of bovenop betaald werk gedaan moet worden. Maar volgens Lynn Berger is zorgzaamheid geen eindeloze bron en heeft zorg vaak meer tijd, energie en ruimte nodig. Wat betekent het voor de beleving én de verdeling van zorgtaken, wanneer we erkennen dat zorg ook werk is?

  Daarnaast wordt betaald werk gezien als een van de belangrijkste bronnen van zingeving en waardigheid. Maar volgens Thomas Kampen ervaren veel mensen met lage lonen, geestdodend of zwaar werk dat helemaal niet zo. En werkelozen hebben vaak het gevoel een minderwaardig leven te leiden. Moeten we betaald werk relativeren en vrijwilligerswerk en andere dingen in het leven meer waarderen? Of is het misschien wel tijd voor béter werk: een recht op zinvol werk, zoals een basisbaan?

  Lynn Berger en Thomas Kampen zijn benieuwd naar wat bezoekers van de Nacht van de Sociologie vinden. Ze geven een korte inleiding en gaan in gesprek met het publiek. Gespreksleiding: Marianne Vorthoren.

  → Meer informatie
 • 30 november

  30 jaar debatcultuur in Nederland

  AMSTERDAM - Rode Hoed bestaat 30 jaar! In de afgelopen drie decennia werden in de Rode Hoed de meest memorabele en felle debatten gevoerd. Aan de tafel van Sonja, bij de Verkiezingsdebatten, maar natuurlijk vooral bij het Lagerhuis en het Jongeren Lagerhuis. Deze 30ste verjaardag vieren we met een avond over 30 jaar debatcultuur in Nederland met vertrouwde gezichten zoals Paul Witteman en Andrew Makkinga maar ook een hele hoop nieuwe stemmen.

  → Meer informatie
 • 30 november

  Lezing: Te veel vrouwen in de rechtspraak?

  NIJMEGEN - In de rechtspraak werken inmiddels meer vrouwen dan mannen. Heeft dat de rechtspraak veranderd? En wat is het belang van een goede genderbalans in de publieke sector? Denk mee met juristen Ashley Terlouw, Marc de Werd en Rowin Jansen over de rol van gender bij publieke dienstverleners.

  → Meer informatie
 • 7 december

  Congres Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein

  EDE - Hoe zorg je dat ervaringsdeskundigheid een volwaardige plek krijgt in het beleid en de praktijk van het sociaal domein? En wat hebben praktijkwerkers, beleidsmakers en ambtenaren, ervaringsdeskundigen én organisaties hiervoor nodig? Tijdens het congres Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein gaan we met behulp van praktijkvoorbeelden, onderzoeken en tools in op de laatste actualiteiten rondom ervaringsdeskundigheid. Het congres wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn, Movisie is kennispartner.

  → Meer informatie