Agenda

www.socialevraagstukken.nl geeft een overzicht van congressen, lezingen en debatten over maatschappelijke kwesties. Heeft u ook een bijdrage voor de agenda? Stuur deze dan naar d.vanheijningen@movisie.nl
 • 23 november

  Congres: Krachtpatsers - Samen werken aan participatie en maatschappelijke zorg

  EDE. Steeds meer mensen hebben moeite zich op eigen kracht staande te houden in onze snel veranderende samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat burgers kunnen blijven aanhaken en hun sociale netwerk kunnen versterken in een tijd waarin er steeds meer van hen gevraagd wordt. Op deze dag presenteren we de behaalde successen van onze samenwerking in de Academische werkplaats en van onze partners en blikken we kort terug op de afgelopen 10 jaar. We onderzoeken hoe we daarop voort kunnen bouwen en gaan graag met u in gesprek over onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht voor de toekomst.

  → Meer informatie
 • 23 november

  Congres: Van wijk tot wetenschap 2017: brede jeugdhulp

  'S-HERTOGENBOSCH. Er zijn veel initiatieven om kennis te delen en samen te werken in de brede jeugdhulp. Hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Kom naar de tweede editie van het kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp:  'Van wijk tot wetenschap 2017'.Duo's van deskundigen delen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Daarnaast presenteren wetenschappers hun onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

  → Meer informatie
 • 23 november

  Symposium: Profeet of profijt? Weg uit de morele crisis

  AMERSFOORT. Symposium georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Edmund Husserl-Stichting. Prof. Gérard van Tillo zal zijn nieuwe boek 'Profeet of Profijt? Weg uit de morele crisis' presenterenDaarnaast lezingen van Tjeu van den Berk, Pier Pennings en Leni Jansen.

  → Meer informatie
 • 24 november

  Studiedag: Zorg voor KOPP/KVO

  BAARN. Ons land telt meer dan een half miljoen minderjarige kinderen met ouders die lijden aan psychische of verslavingsproblemen, zogenaamde KOPP/KVO. Deze kinderen zijn echter lang niet altijd in beeld; deels omdat kindsignalen ontbreken maar ook omdat de focus vooral ligt op de ouders met problemen. Omdat KOPP/KVO zelf een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen of een verslaving en meer dan gemiddeld gebruik maken van GGZ en Verslavingszorg, is vroegtijdig contact met deze kinderen en preventie echter van groot belang.

  → Meer informatie
 • 28 november

  Jaarcongres: 'Participatie en Herstel'

  AMSTERDAM. Dit congres richt zich op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Het werk in de wijk van deze kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie. Het valt soms niet mee om hier goede vorm aan te geven. Op dit congres komen actuele ontwikkelingen aan bod,  worden nieuwe benaderingen gepresenteerd en goede praktijkvoorbeelden gegeven.
  → Meer informatie
 • 28 november

  Oratie: Wat werkt en wie werkt? - Het bevorderen van participatie bij de aanpak van armoede en schulden

  AMSTERDAM. Inaugurele rede van prof. dr. S. Keuzenkamp bij haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit.

  → Meer informatie
 • 28 november

  Symposium: Kwalitatief onderzoek als bewijs voor ‘wat werkt’

  AMSTERDAM. De rol van kwalitatief onderzoek bij de bewijsvoering over effectiviteit van interventies/aanpakken in het sociaal domein staat centraal tijdens het symposium dat Movisie samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam organiseert.

   

  → Meer informatie
 • 29 november

  Congres: Gelijk = Gelijk

  UTRECHT. Onder meer gemeenten moeten stapsgewijs werken aan het realiseren van toegankelijkheid volgens het VN Verdrag: voor álle mensen, óók voor mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking. Dit congres helpt u daarbij met actuele informatie en leerzame praktijkvoorbeelden. Het congres benoemt valkuilen en succesfactoren, biedt praktische tips en advies en introduceert u in nuttige netwerken. Het geeft zo noodzakelijke bouwstenen voor de Lokale Inclusie Agenda, die het VN Verdrag verplicht stelt.

  → Meer informatie
 • 29 november

  Kennisdag: Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  UTRECHT. Ruim 30.000 mensen maken gebruik van beschermd wonen. Op deze Kennisdag voor gemeenten bieden wij u een programma met workshops over bijvoorbeeld GGZ in de wijk, e-health voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en lokale uitvoeringskracht van regiogemeenten. Gemeenten zijn aan de slag met de besluitvorming over de regio-indelingen beschermd wonen, hebben regionale beleidsplannen en voeren gesprekken met aanbieders om tot transformatie van het aanbod te komen. Daarbij wordt gedacht en gehandeld vanuit de leefwereld en inclusieve samenleving, waarin gemeenten samenhangende ondersteuning leveren voor de mensen die dat nodig hebben.

  → Meer informatie
 • 29 november

  Symposium: Recht van spreken

  AMSTERDAM. Experts gaan met elkaar en met het publiek in debat om de achtergronden van polarisatie in het publieke debat en de rol van (sociale) media daarin te begrijpen. Hoe kunnen we weer met elkaar in verbinding komen, en welke positieve rol kunnen de sociale media en de wetenschap daarin spelen?

  → Meer informatie
 • 6 november 4 december

  3-daagse Leergang: Omgaan met clienten met psychische kwetsbaarheid

  BUNNIK. Mede als gevolg van de transformatie van het Sociale Domein krijgen medewerkers in de maatschappelijke dienstverlening en financiële/schuldhulpverlening in hun werk in toenemende mate te maken met cliënten met GGZ-problematiek en psychische kwetsbaarheid. Dit vraagt om een nieuwe en andere manier van werken. Naast het behandelen van theorie zal worden gewerkt met praktische oefeningen door middel van het rollenspel op basis van actuele casuïstiek.

  → Meer informatie
 • 7 december

  Bijeenkomst: Dilemma's en kansen bij begeleiding statushouders

  GRONINGEN. Op 7 december organiseert het GAN een bijzondere bijeenkomst over dilemma's en kansen in het werk van maatschappelijk begeleider / contactpersoon van statushouders (ex-vluchtelingen). De avond wordt ingeleid door andragoog Rob Molijn, zelf maatschappelijk begeleider. Enkele statushouders zijn aanwezig. Ook aan hen kunnen na de pauze vragen worden gesteld over hun leven in Nederland.

   

  → Meer informatie
 • 7 december

  Lezing: Willem Witteveenlezing 2017 met Kim Putters (SCP)

  TILBURG. Een vitale democratische rechtsstaat berust op een brede middenklasse van mensen. Als de sociale gelijkheid onder druk staat, staat de rechtsstaat uiteindelijk ook onder druk. Waar liggen hier de grootste hindernissen, en vooral: wat kan en moet hier aan gedaan worden?

  → Meer informatie
 • 7 december

  Studiedag: LVB & Ouderschap

  AMSTERDAM. Extra ondersteuning is vaker regel dan uitzondering bij ouders met een licht verstandelijke beperking. Het bieden van de juiste ondersteuning door de juiste mensen is daarom erg belangrijk. Tijdens deze studiedag gaan we in op wat effectief is in de ondersteuning voor deze gezinnen en krijgt u een kijkje in de keuken van een bijzonder begeleid wonen project. Daarnaast is er aandacht voor de band tussen ouders en kind en krijgt u handvatten om het gesprek over een kinderwens aan te gaan en richting te geven.

  → Meer informatie
 • 7 december

  openbare les: Saskia Wijsbroek en Micha de Winter

  UTRECHT. Ter gelegenheid van de benoeming van Saskia Wijsbroek en Micha de Winter tot lectoren bij het lectoraat Jeugd, nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn bij de openbare les.

   

  → Meer informatie
 • 8 december

  Congres: Samen sterk voor kwaliteit in de gehandicaptenzorg

  LUNTEREN. De positie van cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen moet sterker worden. Zodat raden meer invloed hebben op keuzes van de organisatie. En daardoor meer invloed hebben op hoe cliënten wonen, werken en leven. Daarom organiseren LFB, Ieder(in), KansPlus en LSR een congres: Samen sterk voor kwaliteit.

  → Meer informatie
 • 8 december

  Landelijk LHBTI-congres

  UTRECHT. Dit jaar vieren we het tienjarig jubileum van het lokale LHBTI-beleid. Er zijn momenteel 48 officiële Regenboogsteden en lokaal en provinciaal staat de acceptatie van LHBTI-personen op de agenda. Welke successen zijn er de afgelopen tien jaar al geboekt? En welke dromen en ambities voor de toekomst leven er nog? Graag nodigen we u uit voor een inspirerende middag vol presentaties, kennissessies, theater en uitwisseling.
  → Meer informatie
 • 12 december

  Actualiteitendag: Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht

  UTRECHT. Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus.

  → Meer informatie
 • 1 november 14 december

  4-daagse cursus: De nieuwe Wijkaanpak

  AMSTERDAM. Er is een nieuwe praktijk aan het ontstaan in de wijkvernieuwing als antwoord op de sterk veranderde omstandigheden. De grootschalige fysieke aanpak is verlaten en heeft plaats gemaakt voor kleinschaliger initiatieven, meer uitgaand van de bestaande stad en van wat bewoners zelf zouden kunnen doen. Dat is de reactie nu de mogelijkheden en taken van corporaties zijn ingeperkt en de kaders voor wijkvernieuwing zijn gewijzigd. Dat vraagt om een nieuwe aanpak, rekening houdend met lokale omstandigheden.

  → Meer informatie
 • 13 december

  Actualiteitencollege: Is nabij beter?

  DEN HAAG.  Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. Dit gaat samen met twee andere grote decentralisaties in het sociale domein. Hiermee doet de overheid een groter beroep op haar burgers. In dit college gaan we in op de gevolgen hiervan. Wat is nabij en voor wie is dat beter? Is er een verband tussen nabijheid en de doelen van de decentralisaties; meer redzaamheid en maatschappelijke participatie? Wat zouden wij als onderzoeksgemeenschap aan het nieuwe kabinet mee willen geven?

  → Meer informatie
 • 14 december

  5e Landelijk studiedag 'Voorkomen van huisuitzetting'

  UTRECHT. Huisuitzetting is vaak het gevolg van huurachterstand (schuldenproblematiek) en meestal gaan schulden gepaard met andere problemen. Tijdens deze jaarlijkse studiedag hoort u welke factoren invloed hebben op de schuldenproblematiek en welke problemen vaak samengaan met huurachterstand. Verder krijgt u voorbeelden van interventies aangereikt.

  → Meer informatie
 • 14 december

  Studiedag: Meisjes in de Zorg en Hulpverlening

  BAARN. Bij 35-50% van de meisjes met ADHD wordt de ADHD niet herkend ~ Meisjes krijgen vaak pas de diagnose autisme spectrum stoornis als ze in beeld zijn voor allerlei andere problemen ~ Residentiële zorg is vooral gebaseerd op behandelmodellen voor jongens. Bij zorg en hulpverlening is het van belang om sekseverschillen te (h)erkennen, zo blijkt uit een aantal recente berichten en onderzoeken. Meisjes verwerken emoties en ervaringen anders dan jongens en trekken minder vaak aandacht door hun gedrag. Daardoor kunnen we diagnoses missen en blijft adequate hulp (te lang) uit.

  → Meer informatie