‘Call for Papers’ over de gevolgen van de Covid-19 pandemie

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus onder controle te krijgen, kondigde minister-president Mark Rutte, nadat de scholen al op 16 maart sloten, op 23 maart 2020 de zogenaamde ‘intelligente lockdown’ af. Naast de destijds reeds geldende sanitaire maatregelen, werd gevraagd om het leven te beperken tot de eigen woning en sociale contacten te reduceren. Dit verzoek maakte direct duidelijk welke grote inspanning het bezweren van het virus zou vereisen. Daarnaast veroorzaakte het virus problemen voor zeer verschillende groepen in de samenleving: de maatregelen zetten gezinnen onder druk. Jongeren misten hun netwerk en de mogelijkheid om uit te gaan. Alleenstaanden hadden nog minder contact en (kwetsbare) ouderen durfden de supermarkt niet meer in.

Nu we stilaan in de staart van de pandemie zijn beland, ontstaan er nieuwe uitdagingen over rechten en plichten die spanningen tussen groepen in de samenleving blootleggen, bijvoorbeeld spanningen tussen overheid en samenleving, alleenstaanden versus gezinnen, stad en platteland, en tussen mensen met diverse etnische achtergronden. Vele vragen die de pandemie de afgelopen tijd heeft opgeworpen heeft ook de sociologie voorwerp van systematisch onderzoek genomen. Het is tijd de kennis die we hebben opgedaan te
bundelen en te kijken waar we precies staan!

Daarom organiseren wij op 24 maart 2022, ca. twee jaar na het afkondigen van de ‘intelligent lockdown’, een symposium waarbij we de sociologische bevindingen naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie willen bespreken.

Drie vragen staan hierbij centraal:
(1) Wat weten we over de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus?
(2) Welke vraagstukken zijn nog niet beantwoord of waarover zijn we het oneens?
(3) Wat leren we van deze crisis over hoe de Nederlandse samenleving in de toekomst kan omgaan met dergelijk grootschalige uitdagingen?

Tijdens dit symposium willen we een platform reiken aan ongeveer 10-12 auteurs die het sociologisch onderzoek en debat rond de sociale gevolgen van de pandemie stimuleren. Maar de ambitie is ook om bijkomende inzichten in de vorm van essays van max. 2000 woorden te bundelen tot een toegankelijk overzichtswerk over de stand van zaken omtrent het sociologisch onderzoek naar COVID-19 in Nederland. Deelname aan het symposium is gratis. *)

In deze ‘Call for Papers’ nodigen we bijdragen uit die sociologische inzichten aanbieden over de huidige COVID-19 pandemie. Aangezien de huidige crisis heeft aangetoond dat de aanpak inzichten uit verschillende disciplines noodzaakt, staan wij ook zeer open voor bijdragen uit aan de sociologie gerelateerde disciplines (sociale psychologie, politicologie, bestuurskunde, economie, sociale geografie enz) voor zolang ze zich richten op de vraag hoe samenlevingen omgaan met een pandemie.

Abstracts van ca. 250-500 woorden kunnen ingestuurd worden tot 16 december 2021 (17u) op pandemiesymposium@gmail.com. Auteurs worden ten laatste op 16 januari 2022 ingelicht of hun voorstel is aanvaard voor presentatie op het symposium en/of bundeling in het overzichtswerk. Bijdragen in de vorm van essays van max. 2000 woorden worden verwacht ten laatste 14 maart 2022. De voertaal op het symposium is Nederlands; uitzonderlijk zijn presentaties in het Engels mogelijk; de publiek toegankelijke essays zullen in het Nederlands worden gepubliceerd.

Het organiserende comité,

Beate Volker, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Stéfanie André, Bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen
Tim Reeskens, Sociologie, Tilburg University

*) Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van NWO (JOIN), het Radboud Worklife Consortium, Utrecht en Tilburg Universit