Het Westen is de echte vijand, volgens de terrorist

De aanslagen op willekeurige mensen in Parijse uitgaansgelegenheden vloeien voort uit een afwijzing door moslims van het westerse moderniseringsmodel. Een model dat hen wereldwijd kleineert en kansen onthoudt.

Wie denkt aan Al Qaida, Taliban, IS, Boko Haram denkt aan geradicaliseerde moslims en terrorisme. Aan groepen die zich aan groteske misdaden bezondigen tegenover andersdenkenden, maar vooral tegenover onschuldige burgers. Wat bezielt de leden van deze groepen? Waardoor zijn sommige moslimgelovigen in zo’n sterke mate geradicaliseerd dat ze dood en verderf zaaien in New York, Madrid, Londen, Parijs, maar vooral in de steden en op het platteland van Pakistan, Syrië, Irak, Afghanistan en Nigeria?

Kiem terrorisme in afwijzing van westerse modernisering

De kiem van het hedendaagse, wereldwijde terrorisme zit in de afwijzing van de westerse moderniseringsagenda. Een modernisme dat ervan uitgaat dat economische groei op termijn voor een betere wereld zorgt. Punt is echter dat voor veel niet-westerlingen de wereld van morgen niet telt. Zij leven in en met de geschiedenis van hun cultuur en hun voorouders. Doordat het westers modernisme die andere visie ontkent, ontstaan er voortdurend conflicten over de globaliserende economie en in het kielzorg daarvan over religie. Immers, integraal onderdeel van de westerse moderniseringstheorie is dat ontwikkeling leidt tot secularisatie. Valt bij ons al het nodige af te dingen op de bijna vanzelfsprekende associatie van ontwikkeling met verwereldlijking, in de rest van de wereld wint religie onder druk van modernisering juist aan belang.

Vanaf de jaren ’60 ging het moderniseringsproces in de niet-westerse wereld gepaard met de stormachtige ontwikkeling van bevrijdingsideologie. De voormalige koloniën beoogden weliswaar een politieke en economische ontwikkeling naar westerse snit, maar los van de aloude imperiale banden. Het zou allemaal anders en beter worden nu de jonge staten hun ontwikkeling zelf ter hand konden nemen. Een halve eeuw later kan geconstateerd worden dat er van die belofte in de meeste landen weinig terecht is gekomen. Democratie heeft het gros van de volkeren in de rest van de wereld niet gebracht wat zij ervan hadden verwacht. En toch blijft het Westen er maar op hameren dat markteconomie en liberale democratie wonderelixers zijn.

Weinig winnaars en veel verliezers

De werkelijkheid laat zien dat ‘democratisering’ heeft geleid tot het wegvagen van traditionele structuren voor de oplossing van conflicten, en tot de opkomst van een politiek en rechtssysteem dat alleen werkt voor een kleine elite met geld en macht. Het gevoel van absentie van rechtvaardigheid en de beperkte toegang tot conflict-oplossende mechanismes is een belangrijke bron van frustratie onder jongeren. Meer in het algemeen is in veel postkoloniale samenlevingen sprake van een vervreemding tussen burgers en overheid. Bij gebrek aan een alternatief voor een markteconomie die weinig winnaars en veel verliezers heeft opgeleverd, is de hoop onder grote delen van de bevolking vervlogen. De winnaars zijn aan de macht, houden de gelederen gesloten en schrikken voor niets terug - Syrië- om hun potentiële uitdagers uit te schakelen.

In die zojuist geschetste context krijgt de stem van groepen als de Taliban, Al-Qaida, Boko Haram of IS die nee zeggen tegen het Westen en alles wat het met zich mee brengt, veel weerklank. Waarmee overigens niet is gezegd dat de meerderheid van de bevolking in de verschillende landen dus ook het tomeloze geweld van die groepen waardeert. Integendeel, dat geweld treft namelijk níet zozeer de bevolking in het Westen als wel hen zelf.

Oplossing komt niet uit het Westen

De voortdurende lijdensweg van Syrische burgers of wederom een bloedige aanslag door Boko Haram in het Oosten van Nigeria, lijken erop te duiden dat een vreedzame oplossing voor de verschillende conflicten in de wereld ver weg is. En als er al een remedie voorhanden is, dan komt die zeker niet uit het Westen. De ontwikkelingen in Libië en Irak hebben aangetoond dat een westerse interventie meer kwaad dan goed doet. Derhalve moet de oplossing uit de niet-westerse samenlevingen zelf komen. Zij dienen een eigen politiek en rechtssysteem op te bouwen met een link naar hun traditie en eigenheid, niet die van het Westen.

Leidend daarbij zou moeten zijn dat landen hun systemen zodanig inrichten dat ze voldoen aan de verwachtingen en het gevoel van rechtvaardigheid van hun bevolking. Ofwel er dient een verbeterde toegang tot politieke en economische besluitvorming te komen en een daadwerkelijke verbinding tussen de jeugd en de overheid. Dat impliceert dat de overheid niet uitsluitend het eigen belang in het oog houdt, maar op z´n minst ook het belang en de veiligheid van de bevolking. Alleen een eendrachtige samenwerking tussen overheid en burgers - georganiseerd in niet-gouvernementele organisaties op alle niveaus – kan een counter narrative opleveren voor de ronselaars van de verschillende terroristische groepen.

Wat betekent dit nu voor ons, in het Westen? Ten eerste moeten we ons er bewust van worden dat de westerse toekomstgerichtheid er weliswaar toe leidt dat we het verleden (proberen te) vergeten, maar dat dat verleden springlevend is voor andere volkeren en dat elke nieuwe generatie de pijn van historisch onrecht - imperialisme en kolonialisme- sterker voelt dan de vorige.

Ten tweede dienen we te beseffen dat religie, bij gebrek aan andere alternatieven, uitkomst biedt in samenlevingen gekarakteriseerd door eenzijdig marktdenken, concurrentie en individualisme.

En ten slotte moeten we ons realiseren dat de aanhangers van terroristische groeperingen als bijvoorbeeld IS het Westen écht beschouwen als vijand: het zou de islam als een achterlijk geloof wegzetten en moslims geen eerlijke kans bieden. En dat die vernederingsretoriek niet alleen gehoor vindt bij moslims in de rest van de wereld, maar ook in de westerse landen zelf. Ze vormt ook hier een voedingsbodem voor radicalisering. Het beeld dat westerse landen hun grenzen het liefst gesloten houden voor vluchtelingen uit Syrië en Irak draagt daar zeker aan bij.

Peter Knoope was tot vorig jaar directeur van het ICCT, het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme, waar hij nu associate fellow is. Daarnaast is hij senior visiting fellow bij Clingendael, het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Afbeeldingsbron: Jenny Poole (Flickr Creative Commons)

Dit artikel is 3133 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (2)

 1. Te denken dat een sociaal systeem waar de bevelshuishouding (De Swaan) dominant is; het natuurlijk systeem (Cornelis) het enige is wat men heeft; het regelsysteem afwezig of corrupt is en de zelfsturende mens (c.q. vrouw!) niet kan bestaan, zo’n systeem moet wel in oorlog komen met een waar het natuurlijk systeem als irrelevant wordt behandeld; het regelsysteem dominant en in toenemende mate pervers is c.q. wordt en de zelfsturende mens (dus ook vrouw) het ideaal is.
  De globalisering bracht ze met elkaar in contact en dus in confrontatie.
  Het blijft voor mij voorlopig dus nog oorlog.
  Helaas.
  De kunst is nu deze oorlog te mitigeren.
  Veel meer hebben we niet.
  En zij al helemaal niet.

 2. De hoofdfunctie van een religie is, de vervanging van de biologisch-existentiële rolmodellen die de dame bekleedt. Die is vanuit de oorsprong, het bijhouden van de kern van een samenleving of familie, het bereiden van voedsel dat het mannetje binnen brengt, hygiëne inbrengt ter voorkoming van allerlei narigheid, baren van het opvolgend nageslacht. Op de gelijke manier als in de dierenwereld te doen gebruikelijk is. Maar door de evolutionaire tijd-tektoniek blijken verschuivingen plaats gevonden te hebben die genegeerd worden. erger nog, niet bekend blijken bij de massa. “moderner” denken. Bekijk en erken dat in Azië, Africa, Indonesië stammen leven, en ook richting beide polen, die exact leven als de natuur hen leerde. Daar is het geheel normaal dat de vrouw de leiding heeft over het huis. En alles wat ermee te maken heeft. Kijk eens hoe een mannetjes leeuw nederig wordt als het vrouwtje pissed-of is. En dat gebeurt ook bij de mens.Maar daar wil ik niet heen. Wat is gebeurd is dat, juist mannen, allerlei “religies” bouwden om binnen het moderne post-biologische wereldje, tóch de regels der natuur te kunnen afdwingen. De rooms-katholieke kerk is daar een groot voorbeeld van. Samen met de Brits orthodoxe kerk. De man heeft in het westen psychopatische moeite gedaan de macht, absoluut, bij de mand te brengen door genocides, martelen, verkrachten, dames massaal in kloosters stoppen. De dames werden verbrand als heks als die intelligenter waren dan mannen en voor hun mening uitkwamen. Of hun recht opeisten. De religie als woord betekent niets meer dan hoe je met elkaar omgaat. Vanuit het Latijn is dit allang bekend. Geen enkele religie is een hemels gebeuren, geven bisschoppen toe die in het Vaticaan leven en allerlei fratsen uithalen t.o.v de medemens. Als ik kijk naar de diverse “kerkjes” en “religies in Nederland, waaronder het fanatieke gebied rond het IJsselmeer, Staphorst en de Staatkundig gereformeerde Partij. Dan slaat de schrik me om het hart hoe de vrouw daar, in alle stiekemheid het gelijke lot is beschoren. Geen enkele politieke vrijheid of functie is het toegestaan. En “Braafje” heten die dames..allemaal. Ook hier spoort het duidelijk niet als het om de vrouw gaat. Kijk naar Saoudi Arabië hoe dames op straat, rotondes en stadions worden onthoofd door de absolute gekte die plaatsvindt tussen het denken en handelen van de natuur en wij, de noordelijke mens. Die groepen die dames, volgens de standaard die wij hebben ontwikkeld, behandelen vanuit dat vacuüm in de evolutie, die moeten in het eigen gebied blijven indien hun denken en handelen conform hún evolutie is. Kunnen de mensen dat echter wel, vaak de beter opgeleidden eén massa’s vrouwen in die gebieden, dan is dat een rijke aanvulling op het steeds weker worden bloed en sedimen van de westerse man die nog slechts één vrouwtje mag bekoren ván de kerk. Eraan voor bijgaand, dat op termijn absoluut dit dodelijk is voor de Caucasian species. Wij dus. Ik heb gelijk als ik stel dat de gevolgen van de aantasting der evolutionaire tektoniek reeds bekend is. De kolonialisering is daar het heftigste voorbeeld van. Wij stapten hondsbrutaal, en dom, hún wereld in en maakten alles van kant, brachten uiterst dodelijke ziektes, wapens, drank en meer vuiligheid (Shell etc.) vanuit óns levensbeeld. Wij legden hén op wat wij geworden waren en zijn. Iedereen moet maar, chargerend, voldoen aan de eisen der “Blanke Hond?” dat werk niet op die manier. Hetgeen ook eerlijk inhoud, dat mensen van de andere evolutielijn, dat ook niet moeten willen. Je krijgt, vooral bij primitief denkenden, een vervolging als apen doen bij een indringer. Volgen, isoleren en doden. Dat die lui hun dames behandelen op een maner die wij niet leuk vinden, doet er TEN DELE niet toe. Wij bemoeien ons wel, als internationale verslaving om geld en macht, ons met alles en iedereen. En vergeten wat de gevolgen waren voor velen. Er kwamen drie- en- een- half-miljard doden in de laatste 100 jaar. Doordat het mannetje, en ver daarvoor ook al de “Kruisvaarders” en meer van dat soort sportgroepjes religies wilden bouwen. De katholieken, gereformeerden, de Hervormden, Boeddhisme, communisme, en het bekekende nationaal-socialisme> En als kers op de taart de open inrichting ISIS, gesponsored door de Verenigde Staten waar de vrouw ook slecht af is in vele gebieden. Hier komt de ellende vandaan. De biologische rol van de man is voorbij. Die wordt ontkend vanuit een soort “paniek en angst om niets meer voor te stellen. Welnu, ik heb een lieve vrouw, en lieve vriendinnen om mij heen . En als ik kijk, met alles wat ik kan..geef dan maar gerust toe dat het wel eens mag stoppen met dat geouwehoer. Vrouwen heb ik machtige dingen zien doen, Waar mannen niet eens aan denken of durven te beginnen. Waar je bang voor bent…hou je van je weg. De vrouw? Mietjes!!:)

  VerwijderDeel

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *