COLUMN Je bent zelf aan het radicaliseren

Niet het klimaat, niet de hoge zorgkosten, niet de torenhoge werkdruk in onderwijs en zorg, niet de afbraak van de sociale woningbouw, niet de toegenomen arbeidsonzekerheid, niet de schuldenproblematiek van steeds meer Nederlanders, maar onze Nationale Identiteit is het belangrijkste verkiezingsthema.

Politici buitelen over elkaar heen om onze ‘normen en waarden’ neer te zetten als vanzelfsprekend en superieur. Buma wil dat schoolkinderen ‘weer’ het Wilhelmus gaan zingen (dat is nooit de gewoonte geweest) en herschrijft moeiteloos de geschiedenis van Nederland als een joods-christelijke cultuur van gelijkheid, waarmee zowel de slavernij als de deportatie van honderdduizenden joden uit onze nationale identiteit weggepoetst zijn, en gelijkheid tussen man en vrouw als vanzelfsprekend Christelijk wordt opgevoerd - weet de SGP dat al?

Ondertussen stemde de Kamer in met Asscher’s participatieverklaring, waarmee de nieuwkomer op straffe van een boete van 340 euro en weigering van Nederlanderschap instemt met de Nederlandse vrijheid van meningsuiting. En ondertussen nam Rutte in zijn inmiddels beroemde brief ‘aan alle Nederlanders’ het patent op Normaal. Doen. Het werd een exclusief Nederlandse eigenschap, waarbij ‘homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten’ inhoudt: het afwijzen van de Nederlandse waarden. Van zulke mensen heeft hij liever dat ze weggaan.

Het vertoog van de nationale identiteit is genormaliseerd

Dit vertoog is inmiddels zodanig genormaliseerd dat de tweede stelling in het Carrédebat luidde: ‘Nederland heeft zijn eigen cultuur onvoldoende beschermd’, daarmee suggererend dat deze van buitenaf wordt bedreigd en dat we met zijn allen niet op hebben zitten letten. In de Stemwijzer is de stelling ‘groepsbelediging, belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn’ opgenomen, als vierde vraag. Alsof het afschaffen van artikel 1 van de Grondwet een thema is dat je met verkiezingen kunt regelen.

Een andere stelling suggereert de mogelijkheid van het sluiten van onze grenzen voor islamitische migranten. Dit, terwijl dezelfde politici onze vrijheid van godsdienst zo hoog houden. Zo ligt minister Schippers volgens haar H.J. Schoo-lezing wakker van de vraag of haar dochter straks de vrijheid zal hebben om te beslissen waarin zij zal geloven.

Onze waarden zijn moreel superieur en worden bedreigd

Van alle kanten wordt de witte Nederlander voorgehouden dat ‘onze waarden’ moreel superieur zijn en worden bedreigd, met name door de Islam in het algemeen en de radicale Islam in het bijzonder. Nu is het creëren van een al dan niet reële vijand of bedreiging een oude, bekende truc om een gevoel van gemeenschappelijkheid te ervaren.

Een gemeenschappelijkheid evenwel, die mensen die óók in Nederland geboren zijn uitsluit of aan extra voorwaarden onderwerpt. Zo vindt hoogleraar arbeidsrecht Ferdinand Grapperhaus dat niet-fundamentalistische moslims zich krachtiger tegen de radicale islam moeten uitspreken. Nog afgezien van het feit dat hém nog nooit is gevraagd afstand te nemen van aanslagen door Tates (aanslag op het koningshuis in Apeldoorn) of Van der Vlis (schietpartij in Alphen aan de Rijn) is het een misvatting dat moslims dit niet allang zouden doen. Integendeel: onderzoeker Margreet van Es toont aan dat moslims voortdurend en in groten getale afstand nemen van terrorisme. Uit ander onderzoek blijkt dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders even weinig begrip hebben voor jihadgangers als autochtone Nederlanders. Het is blijkbaar nooit genoeg.

Wat we hier zien is een klassiek voorbeeld van de dynamiek van gevestigden en buitenstaanders, zoals Norbert Elias die beschreef in zijn gelijknamige boek: het beeld van de gehele groep buitenstaanders wordt gemodelleerd naar de ‘slechtste’ kenmerken van het ‘slechtste’ deel van die groep, terwijl het zelfbeeld van de gevestigde groep wordt gevormd naar de meest voorbeeldige, meest toonaangevende minderheid. Deze ‘pars pro toto’-vertekening speelt een doorslaggevende rol in de dynamiek: terwijl de machtige groep zich koestert in het moreel superieure beeld van de gehele groep, wordt de minder machtige groep gezien als gerepresenteerd door en verantwoordelijk voor de ‘slechtste’ voorbeelden; er is altijd wel enig ‘bewijsmateriaal’ te vinden voor deze beeldvorming.

Wat leert Elias?

Zo ook is ‘onze superieure cultuur’ een eclectisch samengeraapt geheel van morele hoogstandjes, waarbij gelijkheid van man en vrouw en acceptatie van homo’s ineens toebehoort aan de autochtone Nederlanders, en waarin de nieuwe buitenstaanders (die meer buitenstaander zijn dan een decennium terug) steevast geassocieerd worden met de radicale islam, met aanslagen en criminaliteit. Ook al wijst onderzoek steevast uit dat niet cultuur, maar sociale deprivatie en slechte woonbuurten de kans op criminaliteit bepalen. Iets wat in omgekeerde toestand ongetwijfeld ook de graaicultuur van witte mannen met stropdassen zal verklaren.

Het sterke aan de studie van Elias is dat deze dynamiek zelfs voorkomt tussen twee arbeiderswijken met precies dezelfde kleur en sociale klasse. De kern van die figuratie was de ongelijke machtsbalans: waar de ‘superieure’ wijk gekenmerkt werd door oude sociale banden en een hoge mate van organisatie, was de ‘inferieure’ wijk er een van nieuwkomers, die nog nauwelijks georganiseerd waren en daarom niet op konden tegen de roddelmacht van de gevestigden. Interessant is het gegeven dat in de concurrentie om status de arbeiders vrij laag stonden, juist voor hen was het belangrijk om de ander ónder zich te weten, en dat ook veilig te stellen.

Bij rechts worden de standpunten extremer

In de huidige gevestigden/buitenstaandersdynamiek spelen statusoverwegingen duidelijk een rol: juist mensen die zich bedreigd voelen in hun sociale positie, zijn geneigd mee te gaan in dit vertoog. Voor politici is het in verkiezingstijd belangrijk om in deze behoeften - ‘beleving’ - mee te gaan: zij moeten de ‘boze blanke burger’ serieus nemen en bevestigen.

Het benoemen van een collectieve zondebok leidt de aandacht af van de vermarkting van de zorg, het pamperen van de grote banken en multinationals en het verkwanselen van sociale woningbouw en andere collectieve voorzieningen en de lucratieve bestuursbaantjes die oud-politici daarin innemen. We lezen vaak dat er sprake is van polarisatie, van het innemen van extreme posities. Maar als je goed kijkt, worden alleen ter rechterzijde van de discussie de standpunten extremer, of liever: wordt het extreme genormaliseerd.

De toch echt niet extreme pleidooien voor redelijkheid, menselijkheid en nuchterheid (bijvoorbeeld door te verwijzen naar nuancerend onderzoek) worden onherroepelijk weggezet als oudlinks, wegkijken of politiek correct. Zelfs het woord Gutmensch wordt niet meer met aanhalingstekens omgeven. En de gedachte dat ook witte, autochtone Nederlanders bezwaar kunnen hebben tegen het inmiddels rabiate racisme rond de figuur Zwarte Piet, komt bij Rutte niet eens op. Waar moeten zij dan naartoe als hij liever heeft dat ze weggaan?

Radicalisering van de Nederlandse cultuur

Om toch maar even met cijfers te komen: het aandeel moslims in Nederland is slechts 7%, waarvan een nog veel kleiner deel radicaal te noemen is. Als je kijkt naar jihadgangers, hét schrikbeeld van radicalisering, dan gaat het om hooguit 300 jongeren, veelal uit gebroken gezinnen. De radicale vreemdelingenhaat in Nederland daarentegen, omvat straks als Wilders 20 zetels krijgt (een nog tamelijk lage schatting) maar liefst 1,3 miljoen mensen.

Niet de radicale islam, maar de radicalisering van de Nederlandse cultuur is het grootste probleem waar we nu mee te maken hebben. Niet alleen (alsof dit niet genoeg zou zijn) vanwege de flagrante schendingen van de fundamentele rechten van de mens, maar vanwege de vérgaande gevolgen voor een nieuwe generatie Nederlanders. Zij weten zich op voorhand uitgesloten van onze samenleving vanwege de volstrekt bedorven sfeer in de media, politiek en op straat.

Juist het uitsluiten van groepen Nederlanders zorgt voor een sfeer van onveiligheid, aan beide kanten. In plaats van te kijken naar onze gemeenschappelijke toekomst, kijken we nu naar elkaar, angstig, ongerust, boos. En ondertussen gebeurt er te weinig voor onze grootste problemen: het milieu, de zorg, het onderwijs, de sociale onzekerheid van flexwerk. Daar moeten we ons collectief tegen verzetten. In het belang van toekomstige generaties. In het belang van ons allemaal.

Mieke van Stigt is socioloog en pedagoog, en columnist van socialevraagstukken.nl

Foto: Bas Bogers (Flickr Creative Commons)

Dit artikel is 48884 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (20)

 1. Mevrouw van Stigt draait oorzaak en gevolg om. Een artikel van ongeveer een jaar geleden kan hier tegenover geplaatst worden en is nog steeds actueel. https://www.socialevraagstukken.nl/zorgwekkende-alliantie-in-de-maak-tussen-links-liberalen-en-de-orthodoxe-islam/
  Alle schuld ligt bij de boze witte Nederlander die zogenaamd zo intolerant is. Zo groot is de uitsluiting in NL helemaal niet. Er bestaat echt wel zoiets als arbeidsdiscriminatie, maar anderzijds komen bepaalde vooroordelen niet uit de lucht vallen. Waarom komen migrantengroepen ook alweer hierheen? Waarom hebben vluchtelingen uit het Midden-Oosten een uitgesproken voorkeur voor West-Europa? Ondertussen proberen velen (lees niet allemaal) Westerse waarden en normen onderuit te trappen in plaats ervoor te kiezen met ons mee te doen. Moeten we als samenleving dan maar gewoon toestaan dat er tolerantie is voor intolerantie? Dan zijn we zogenaamd progressief. Alles moet maar kunnen en alles moet maar mogen. Sommige normen en waarden kunnen nu eenzaam niet naast elkaar bestaan. In NL wordt bijv. de LHBT- gemeenschap tegenwoordig breed geaccepteerd. Tolerantie en intolerantie voor deze groep kunnen niet samen. Het is het een of het ander. Mensen die daar anders over denken zullen moeten accepteren dat het hier zo gaat. Als je kritiek levert op dit soort zaken ben je een islamofoob, een racist of je beledigt. Daarnaast worden er vaak de meest verachtelijke dingen over Joden gezegd en wordt er een brede steun uitgesproken voor een leider als Erdogan die steeds meer op een dictator gaat lijken.

 2. Ik herken mezelf niet in dit radicale beeld. Maar ik zou me ook zorgen maken als het aantal ‘Staphorsters’ (rechterflank SGP”ers) zo zou toenemen als het aantal islamitische hoofdoekdragers de afgelopen decennia deed en de komende tijd belooft te doen.

 3. Ik vind dit een heel goed leesbaar en duidelijk stuk en ik deel veel van de inzichten. Het enige waar ik mij aan stoor is het onduidelijk gebruik van het begrip ‘cultuur’. Het is niet de cultuur die radicaliseert, maar de opvattingen in de samenleving en/of de maatschappij. De cultuurdrager (bv de dirigent, de kunstenaar, de toneelspeler etc.) is al jaren geleden weggehoond, cultuur speelt nog maar nauwelijks een rol in de prioriteiten. Wat ervoor in de plaats gekomen is en ermee verward wordt is folklore.
  Ons sinterklaasfeest is een uiting van folklore en heeft niets te maken met ons Consertgebouworkest, wat naar mijn mening, juist zo geweldig onze Nederlandse identiteit uitdraagt. Ik begrijp wel dat cultuur een breed begrip is, maar als er iets is wat in de uitverkoop is gedaan dan is het onze cultuur wel. De bedreiging komt dan ook niet van buitenaf maar juist van binnenuit. Tekenent is dan ook dat in de laatste alinea het c-woord niet meer voorkomt.

 4. Ik geloof dat die studie sociologie en pedagogie van mevrouw van Stigt haar weinig hebben geholpen in het serieus nemen van de zorgen van een groot deel van de Nederlandse bevolking. De zorgen zijn niet uit de lucht gegrepen. De zorgen zijn terecht. De EU heeft in haar beleid voornemens staan dat migranten de vergrijzing in 2050 zouden moeten oplossen. Dit houdt in dat er volgens diezelfde EU 60 miljoen migranten de EU zouden moeten worden binnengelaten. De autochtone Nederlandse bevolking zou in 2050 ongeveer tot 12 miljoen zijn afgenomen door lage geboortes. De allochtone bevolking welke nu(2017) 3 miljoen van de ongeveer 17 miljoen is zal met de komst van 2 miljoen migranten om de vergrijzing tegen te gaan plus de eigen(hogere) geboortes en gezinshereniging toenemen naar bijna 5-6 miljoen in 2050….. Dit betekent in 2050 dat bijna 30% van de mensen in Nederland een niet Nederlandse origine heeft waarvan een groot deel ook nog eens moslim. Bij het doorzetten van deze bevolkingsprognoses zouden in 2100 onze kleinkinderen een minderheid zijn in een land wat eens Nederland was. Nederland zal dan opgehouden zijn te bestaan. Maar zoals altijd willen mensen met een linkse visie dit soort argumenten niet zien en denken dat iedereen een wereldburger is en vinden het hebben van een eigen identiteit, normen en waarden rechts en radicaal, Ze weigeren in te zien dat dit een existentialistische vraag is. Het gaat om het voortbestaan van onze samenleving met al haar vrijheden zoals die nu is. En waar voor gevochten is. Ook door feministen! In 2050 zullen autochtone Nederlanders in de grote steden in de minderheid zijn. Vrouwen zullen gesluierd of minimaal met hoofddoekjes over straat moeten. Homo’s en joden worden opnieuw vervolgd. All vrijheden, die notabene ook door feministen zijn bevochten zullen worden teniet gedaan door hen die zich niet aan ons willen aanpassen. En met name door hen die onze duur bevochten vrijheden en westerse normen en waarden niet vinden passen bij hun geloof. Want dat is wat er staat te gebeuren.
  Wie kent nog de volksbuurten in de grootste steden van ons land? We hebben allemaal gezien wat daar is gebeurd door de migratie sinds de jaren 60. De lager opgeleiden wilden er weg aangezien ze zich er niet meer thuisvoelden. Deze wijken of volksbuurten zijn allemaal “zwart geworden” met “zwarte” scholen erbij. En het zich thuisvoelen in een land is een wezenlijk onderdeel van de identiteit. Het staat los van opleidingsniveau of zelfs rijkdom. Dus de vraag is: willen we wat er is gebeurd(en genegeerd!) in de volkswijken voor de rest van Nederland? Ik weet het antwoord al van links.

 5. Dit artikel zet mij zeker aan het denken. Hoe werken mechanismen in een samenleving? Het kan heel subtiel beginnen maar wel degelijk de beleving van mensen raken. Eigenlijk is alles belangrijk; hoe we met elkaar omgaan, hoe we (ongemerkt) stigmatiseren en veel meer discrimineren dan we beseffen. Opletten dus! Bewust leven. Niemand uitsluiten maar wel grenzen aangeven als iets niet werkt voor het geheel. En het geheel betekent voor mij dat iedereen erbij hoort!

 6. Toppunt van absurditeit. Van “wegkijken”
  Ga ik ook niet diep op in omdat bij mevrouw geen terugkeer naar gezonderstaand verstand mogelijk blijkt.
  Wanneer iemand iemand bij de honderdvoudige opdracht om onze kop er af te hakken…. in gedachte wil blijven houden dat daar eigenlijk mee bedoeld wordt: “wij willen met jullie ongelovige honden een kopje thee drinken” zal nooit toegeven dat ze geen enkel onderzoek heeft gedaan naar islam.
  Mvg …. en peace.

 7. We hebben het over zo’n 300 jongeren die radicaal en haatdragend zijn! In vredesnaam waar zijn we zo bang voor? Focus op belangrijker zaken en zorg dat iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt voor hoe zij/hij is. Dat neemt meteen veel reden om te radicaliseren weg.
  Als ons milieu straks naar de kl..te is, gaan we gewoon allemaal dood: islamiet gelijk witte christen. Is er dan pas gelijkheid? Is dat eigenlijk wat we verdienen?

 8. De verharding van de maatschappij zoals we die zien in Nederland, op zowel economisch- en politiek niveau, maar vooral de verhuftering, verharding en intolerantie op sociaal niveau wijt ik geheel aan de totale idioterie die wij vanuit politiek den Haag dagelijks over ons heen gestort worden.

  Ja ik ben van mening dat de Nederlander positief gediscrimineerd word, want wij mogen blijkbaar onze tradities, onze normen en waarden en gebruiken blijkbaar niet behouden. Het gaat hier om een klein clubje links-extremisten die iets blaten, politiek den Haag durft niet voor de identiteit van Nederland te staan, en gaat als braafste jochie van de klas voorop om alles wat wij hier hebben, te verkwanselen. De verhuftering is een gevolg van het wanbeleid van de politiek van de afgelopen 40 jaar, maar vooral van de afgelopen 8 jaar. Nog nooit is onze identiteit, onze cultuur, ons land, zo te grabbel gegooid.

  Nee, wat er nu gebeurd is een gevolg van beleid, en niet andersom. Wat nu gebeurd is een resultaat van een falend beleid, en dat mag nooit omgedraaid worden om een negatieve uitkomst van een multi-kulti experiment te vergoelijken..

  300 Jongeren die als radicale (idioot is mijn definitie) jihadist vertrekt, maar de hele islamitische gemeenschap is niet in staat om de radicalen vermanend toe te spreken?? Dan is de overtuiging van de onjuistheid van die radicalen onder de islamieten in dit land niet bijzonder groot. Zegt mij genoeg. Vandaag, de rellen in dit land, en alles wat je ziet zwaait met een niet-Nederlandse vlag. Zijn dat Nederlanders dan? Nee voor mij niet.

  De uitspraak: “Je oogst wat je zaait” is hier van toepassing, ze hebben intolerantie gezaaid, wees dan niet verbaast als je dat oogst ook.

  De PVV en Wilders als voorbeeld nemende; dit is een voorbeeld van een gevolg. De PVV is een gevolg van een falend beleid. Als het beleid goed was, had PVV geen bestaansreden gehad. punt.

 9. Heel erg goed artikel. Typisch dat er zoveel weerstand is in de reacties. Ik ben in ieder geval blij met deze intelligente analyse. Broodnodig in deze tijd!

 10. ik vind dat groepen als Sharia belgie /Nederland wel verboden moeten worden;want dat is wel tegen gelijke rechten van de vrouw;verder heb ik niets tegen Moslims ;als ze ons ook respecteren en onze recentte geschiedenis willen snappen ;de 60er jaren;na de oorlog en de jaren 50;zodat ze Nederlanders snappen;Vrouwen mochten pas in 1920 stemmen en studeren ;daar hebben we te lang voor gevochten omdat op te geven !!!!!!!!!!!!!!!

 11. ADVIES VAN DE MANDAN INDIANEN AAN HUN GASTEN DE HIDATSA

  Het zou beter zijn als u stroomopwaarts ging en uw eigen dorp bouwde, want onze gewoonten verschillen enigszins van de uwe. Omdat wij elkanders manieren niet kennen zouden de jonge mannen geschillen kunnen krijgen en er zouden oorlogen zijn. Gaat niet te ver weg, want volken die te ver van elkaar af leven zijn als vreemdelingen en er breken oorlogen tussen hen uit. Trek naar het Noorden totdat u de rook uit onze huizen niet kunt zien en bouw daar uw dorp. Dan zullen wij dichtbij genoeg zijn om vrienden te zijn en niet ver genoeg weg om vijanden te zijn. (Maximilien 1843; Bowers 1965; geciteerd bij Claude Lévi-Straus¬s,† 30.10. 2009) Anthropologie Structurale II, p. 299).

  Vraag eens een ‘gewone’ Brit, Belg, Nederlander abrupt naar wat het betekent om Brit, Belg of Nederlander te zijn. Welnu, mag je gemiddeld rekenen op flauwe, onzekere antwoorden die nationaal-typisch weinig zeggen. Maar wat maakt het uit, want zijn we niet allemaal doodgewone mensen? Eigenlijk?

  Maar wie als Nederlander (Brit) naar België of Pakistan afreist en er wat weken rondneust, kan vrij snel op de idee komen dat hij als Nederlander / Brit van Belgen resp. Pakistanen nogal verschilt, cultureel, nationaal, dit bij verwaarlozing van zijn persoonlijke eigenaardigheden die je altijd hebt, waar ook. En zo kan een exotisch reisje je er bewust van maken dat je een Nationale Identiteit bezit. Je was qua gedrag allang Nederlander, maar dat wist je eerder nog niet.

  Dit bewustwordingsproces lijkt zich nu ook binnen Nederland te gaan afspelen. Mensen uit de vreemdste landen zijn naar hier gekomen, met culturele gevolgen (‘botsingen’) die wat de autochtone Nederlanders betreft zich niet beledigend laten wegzetten als ‘radicalisering’. Ons gruwelijk overbevolkt land, ‘en masse’ door onuitgenodigde immigranten overstroomd, stelt zich – eindelijk – defensief, deels afwijzend op. En nu kun je met Elias die instromers heel neutralistisch ‘buitenstaanders’ noemen, maar geef je die naam ook aan iemand die ‘Binnen Zonder Kloppen’ (Lakeman) ongevraagd je woning binnendring? Is het niet gebruikelijker zo’n personage ‘indringer’ te noemen, of ‘inbreker?’

  We hebben te maken met opgedrongen, ongewenste immigratie-stromen, waarvan grondoorzaak van hun ontstaan de almaar groeien wereldbevolking is.
  De ernst van dit feit wordt gesublimeerd in de hysterie over de verandering van het wereld-Klimaat.* Dáár mag je het over hebben, niet over overbevolking. Interessant tabu!
  Die emigratie [= onze immigratie] laat zich nu het best met de term ‘volksverhuizing’ duiden. Het verhaal van Elias’ buitenstaander en gevestigden’ lijkt daar niet op te slaan, tenzij als een geschikt formalisme om een probleem af te doen.

  * Ik ontken niet de ecologische katastrofes die de Aarde thans treffen. Ze worden primair veroorzaakt door ontbossing e.d., en die weer door de bevolkingsgroei. En lokale klimaatwijzigingen daardoor zullen zich voordoen. Maar die Himalaya-gletschers doen het weer!

 12. “Niet het klimaat, niet de hoge zorgkosten, niet de torenhoge werkdruk in onderwijs en zorg, niet de afbraak van de sociale woningbouw, niet de toegenomen arbeidsonzekerheid, niet de schuldenproblematiek van steeds meer Nederlanders, maar onze Nationale Identiteit is het belangrijkste verkiezingsthema.”
  Veel reacties onder dit artikel bewijzen juist het gelijk van de schrijfster in de eerste alinea. Er wordt wat af gediscussieerd over onze identiteit, onze verworvenheden waar wij zo “hard voor gevochten hebben”. Tot in de jaren 70 waren er hele gebieden in Nederland waar je maar beter niet openlijk homofiel kon zijn, want dat hoorde niet bij de wereldvisie van de aldaar dominante rechtse christelijke visie van de mannenbroeders der KVP, SGP, GPV, RPF of welke andere bevindelijke club dan ook. 1975 Was het internationale jaar van de vrouw. In Nederland hadden we “de moedermavo”. Het jaar van de vrouw was blijkbaar toentertijd aan veel blanke autochtone mannen voorbij gegaan, gezien het feit dat zij niet stonden te juichen bij het idee dat hun vrouw naar school ging en dat zij ook eens één keer in de week zelf de prak uit de koelkast moesten halen en opwarmen. Het laagje “voortschrijdend inzicht” is niet alleen dun bij de Nederlandse bevolking. Het is ook uiterst selectief, subjectief en getuigd van weinig vermogen tot zelfreflectie. Om onze verhouding ten opzichte van het islamitisch smaldeel in onze samenleving dan maar eens in een goed Hollands spreekwoord samen te vatten: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
  En terwijl wij ons bezig houden met het zingen van het volkslied staande naast het schoolbankje, is de partij die de afgelopen 30 jaren alles van waarde zo ongeveer in de uitverkoop heeft gezet, en dan bedoel ik ons stelsel van sociale zekerheid, onze volkshuisvesting, onze pensioenen, onze WAO/WIA, onze zorg wederom de hoogste in de peilingen, op de voet gevolgd door een partij met maar één lid die als een soort rattenvanger van Hamelen alle frustratie weet te verzamelen en net als in de jaren 30 de oude leugen van de zondeboktheorie weer tot waarheid heeft verheven.
  Als het zo mocht zijn dat deze partijen straks de dienst gaan uitmaken in Nederland, heb ik voor de “cultuur en identiteit-adepten” van dit moment slechts één laatste opmerking: ga dan de komende jaren niet jammeren als nog steeds blijkt dat je huurwoning onbetaalbaar of onbereikbaar is. Als nog steeds de bezuinigingen in de zorg ervoor zorgen dat ouderen aan hun lot worden overgelaten en dat zorgmedewerkers door marktpartijen ontslagen worden. Of dat Nederland grotendeels onleefbaar geworden is en dat Amersfoort inmiddels aan zee ligt.. Je hebt zelf gekozen voor partijen die met de rug naar de toekomst staan en de bevolking een rad voor ogen gedraaid hebben. Als je kiest voor die partijen, dan kies je ook voor hun agenda.
  Die schoolbankjes zijn achteraf zo gek nog niet. Ik zou zeggen: ga er weer eens in zitten en volg een s wat behoorlijke colleges of lees weer eens wat fatsoenlijke boeken. Ik weet er wel een paar..

 13. Ik had het stuk natuurlijk eerst moeten lezen alvorens commentaar te geven. Ik ging af op de aanhef en g=regeerde heel primair met ‘geleuter’. Ik trek dat bij deze schielijk in en maak excuus. Het is juist een heel goede analyse van Mieke van Stigt.

 14. Reactie #4 is waar het om gaat.

  Diversiteit is toch zo belangrijk? Massa immigratie zorgt ervoor dat diversiteit juist verdwijnt. Kijk naar Zweden. Dat land gaat naar de klote. Nee inderdaad, NOS nieuws praat er niet over. “Oh nee je eet ook kebab dus hoe kan je nou tegen multi culti zijn!”, verschrikkelijk argument.

  PS ik ben half Surinaams dus maar 50% racist!

 15. Over de Nederlandse cultuur tot in de 70-er jaren hoeven we niet enthousiast te doen. (ref. commentaar 12). Maar daarna is het snel gegaan. Vele Vrijheden werden erna ingesteld en daar kwam de gasbel bij. Nederland is altijd een arm land geweest, maar nu konden wij eindelijk van margarine op boter overgaan. De welvarender Belgen gebruikten nooit anders dan ‘echte’ boter.
  Maar wat zo vaak gebeurt met ‘nouveaux riches’, ze raken in een roes, denken dat het allemaal niet op kan en verspillen wat ze hebben verworven. Onstuimige immigratie, passief ondergaan, heeft ons de das omgedaan, cultureel en economisch. Voor de economie verwijs ik naar P. Lakemans praktisch doodgezwegen boek: ‘Binnen Zonder Kloppen’. Sublieme titel! Raakt de kern van de zaak die non-economisch is. Ons NATIONALE gebrek aan goede manieren fnuikt ons.

  Wat de culturele kant van die immigratie betreft, denk ik verder aan o.m.: 1) Joden die hier (weer) worden bedreigd, 2) idem onze homosexsuelen, 3) ‘opsporing verzocht’, 4) onze dieren ‘haram’ gevonden of met ‘hallal’ bedreigd, 5) onze vrije vrouwen op straat beledigd, en dit alles niet incidenteel, maar structureel, en import. En allang. Hoe hebben wij het hier kunnen laten gebeuren?! Voor wat ik bedoel: zie de film ‘Femme de la rue’ (2012).

  Ten slotte. Nederland is ecologisch gezien uitgewoond. Aan enig herstel in van die rampzalige toestand valt door die onophoudelijke massa-immigratie niet meer te denken. Een enkele wolf of otter eventueel in NL aangetroffen, wordt als een begeerde, maar verlegen makende terugkeer van Onze Nederlandse natuur beschouwd, om snel daarna te pletter te worden gereden.

  Met deze realiteit voor ogen is te begrijpen dat ‘onze Nationaliteit Identiteit’ het belangrijkste verkiezing thema is’, en dat ook moet zijn, en niet die daarvan afgeleide ‘hoge zorgkosten, de torenhogewerkdruk in onderwijs en zorg’ etc. van Stigt. Want die kosten en lasten hebben wij onszelf NATIONAAL op de hals gehaald. Of zijn ons door onze nationale leidslieden opgelegd. Wie zijn ze? Hoe kwamen ze erbij? Hoe dorsten ze? Wij hadden alles kunnen hebben, maar lieten het in een roes van vrijgevendheid weggooien. Blakend van onbegrip, verbaasd, nu boos.
  Misschien een NL gedragspatroon. Slauerhoff wond er zich al ‘in Nederland’ over op.

  Hieraan laat zich toevoegen dat wat ik hier de Nederlandse Massa Immigratie (NMI) noem, in feite een ouderwetse Volksverhuizing is. Iets met levensruimte, uitgeputte akkers, verdwenen wouden, Ruanda, Haiti. En die Verhuizing staat nog maar in haar kinderschoenen staat. Letterlijk en figuurlijk.
  En ook is deze immigratiepolitiek fataal als non-stimulant voor emigratielanden om hun bevolkingsomvang te beperken.

 16. Gaat het om het Wilhelmus dan lijkt me de schoolverplichting ervan een blessing in disguise om het volkslied van vreemde smetten vrij te maken. Het unieke van het Wilhelmus is dat het om een ik-figuur gaat, en die komt bij mijn weten bij geen ander volkslied voor. De ik-figuur beschrijft dat hij het regime lange tijd loyaal gediend heeft, maar ontdekt dat het een tyrannie is die hem het hert doorwondt. Daaraan ontworstelt hij zich en doet dat in de overtuiging dat een hoger principe dat legitimeert. Daarom biedt het Wilhelmus eerder identificatiemogelijkheden met mensen die zich onderdrukt weten dan degenen van de heersende stroom.

  Zie ook http://www.pedeng.nl/vrij/

 17. Dank voor dit pleidooi om even goed stil te staan en te beseffen welke richting deze ‘samen’leving langzamerhand op gaat. Terwijl velen bezig zijn met hun kerstinkopen, is er toch zeker ook een grote groep ‘normale’ bewoners in dit land die minder bezig zijn met het Kerstgevoel van eten en cadeaus maar wel zien hoe steeds meer nationalistische tendensen dit land binnensluipen, de laatste decennia ook via de gevestigde politieke partijen. Griezelig om te zien hoe de sfeer wordt gecreëerd voor een godsdienststrijd of strijd om ‘beschaving’.
  Ik hoop dat er een sterke tegenstroming komt om het tij te keren. Misschien een mooie wens voor het nieuwe jaar.

 18. Veel van wat hierboven geschreven wordt, beschouw ik als gedachten en ideeën en oplossingen die op zich enkel afspelen in de periferie van het probleem.
  Het echte dieperliggende probleem bij de mens komt voort uit het opleggen van psychofysieke beperkingen aan het individu om zich absoluut vrij te bewegen en te participeren in het religieuze, sociale, maatschappelijke en politieke domein.
  Zolang elk mens, en zeer zeker de vrouw, beperkingen wordt opgelegd in haar intrinsieke vrijheid van bewegen en zelfexpressie door, door de mens bedachte systemen zoals religie of andere beperkende maatschappijvormen, blijven we modderen en zoeken we oplossingen in de periferie.
  De enige oplossing voor dit dieperliggende probleem is om de mens en de wereld als totaliteit te zien en vanuit die totaliteit te komen tot oplossingen. Oplossingen en besluiten in de vorm van regels en wetten vanuit een deel of fractie kunnen nooit de oplossing zijn.
  Voor wie meer wil weten over deze zienswijze raad ik graag het boek ‘Not two is peace’ aan. Een sublieme analyse van het kernprobleen van de huidige mens en een even sublieme oplossing daarvoor.

 19. Hier aangekomen door aanbeveling van H. van der Horst, doet dit artikel, en trouwens ook dat van H. van der Horst, me onmiddellijk denken aan die fraaie formulering van een toenmalig mede-bijdrager aan het voormalige Volkskrant-weblog: “Cultuur … Dat is iets dat Nederlanders niet hebben, en allochtonen mogen behouden”.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *