Zutphen investeert in sociaal werk én in burgerinitiatieven

Op deze website betoogde Lex Hemelaar eerder dat de gemeente Zutphen 300.000 euro investeert in het oude welzijnswerk en vraagt zich af hoeveel burgerinitiatieven je zou kunnen financieren met zo’n bedrag. Wethouder Patricia Withagen reageert: we doen allebei.

Lex Hemelaar stelt dat de gemeente 300.000 investeert in bestaande structuren, in het oude welzijnswerk. Maar dat welzijnswerk bestaat niet meer. De gemeente heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van sociale wijkteams gebaseerd op 'Sociale Netwerk Strategie', en zet daar met dat geld nu ook weer op in. Sociaal werkers richten zich op het versterken van sociale netwerken van inwoners die het zelf niet redden. Dat kan vanuit een individu of gezin, maar ook vanuit een straat of buurt. Het helpt kwetsbare inwoners om minder afhankelijk te zijn van zware hulp en ondersteuning en zich meer te beroepen op de kracht van het eigen netwerk. Uit evaluaties van sociale wijkteams (Movisie, februari 2014) komt het beeld naar voren dat ‘de sociale teams succesvolle dragers zijn van een nieuwe overzichtelijke sociale zorgstructuur, waarin een andere, betere manier van maatschappelijk ondersteunen kan plaatsvinden: vroegtijdiger, dichterbij, lichter en meer integraal’. Het financieel versterken van sociale wijkteams draagt bij aan het versterken van de kracht van dat deel van de samenleving dat niet vanzelf krachtig, zelfredzaam en initiatiefrijk is.

Samenleving als geheel

Betekent dit dat de gemeente het financieel ondersteunen van burgerinitiatieven niet zinvol vindt of als ‘sluitpost’ ziet? Nee. Op de website staat een reactie van een Zutphenaar die schrijft: ‘Ik ben zo’n initiatiefrijke burger die al jaren gebruik maakt van gelden van Zutphen’. Zutphen heeft een lange historie van wijkgericht werken met als doel initiatieven van inwoners mogelijk te maken. Al jaren zijn er wijkbudgetten, bedoeld voor activiteiten van en voor bewoners en wijkregisseurs die waar nodig mensen een stapje verder helpen zonder het over te nemen.

Daarnaast zijn er tal van voorbeelden van burgerinitiatieven die de ruimte krijgen. Denk aan coöperatie Atelier3D die een duurzaamheidscentrum exploiteert, Stichting Kulturhus die het Warnshuus beheert en Stichting Ecologisch Stadspark die zorgt voor inrichting en beheer van het park. Gemeente en betrokken Zutphenaren maken daarbij steeds afspraken over financiën en verantwoordelijkheden. Dus ja, de gemeente ondersteunt ook burgerinitiatieven al financieel. Met kleine en met grotere bedragen. De ervaring leert dat het veelal zelfbewuste en mondige burgers zijn die initiatief nemen. Het is belangrijk om de kracht van deze burgers tot bloei te laten komen om de samenleving als geheel aan kracht te laten winnen.

Niet tegenover elkaar

Het is wat betreft de gemeente dus niet òf sociale wijkteams òf burgerinitiatieven, maar én wijkteams én burgerinitiatief. Veelzeggend is de reactie onder het stuk: ‘Jammer dat je het zo tegenover elkaar zet. Mijn ervaring is dat beide waardevol zijn als iedereen zijn rol pakt.’

Zo bouwen we in Zutphen, door een evenwichtige inzet van gemeenschapsgeld, samen aan een krachtige samenleving waar iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Patricia Withagen is wethouder zorg, welzijn en wijkgericht werken van Zutphen.