Oproep voor de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Prijs voor Beleidsonderzoek. In 2019 zal de prijs voor de vijfde keer worden uitgereikt. De prijs beoogt het vele interessante praktijkonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen.

De prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Het gaat aldus om gamma-wetenschappelijk onderzoek. Beleidsonderzoekers uit alle richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) worden van harte uitgenodigd om een bijdrage in te zenden. Hier kunt u nog meer informatie vinden.

Alle (medewerkers van) onderzoeks­bureaus die werken voor externe opdrachtgevers kunnen naar de prijs meedingen, mits zij lid zijn van de VBO of de NSV (als auteur of directielid). Naast bijdragen in de vorm van een wetenschappelijk artikel kunnen ook bestaande rapporten worden ingezonden. Bent u geen lid en wilt u wel meedingen naar de prijs? Word hier dan NSV lid of VBO lid via www.beleidsonderzoek.nl

Per onderzoeksbureau kunnen maximaal twee rapporten worden ingediend en maximaal één rapport per auteur. Ook onderzoeken of adviezen die in samenwerking met universiteiten zijn uitgevoerd of uitgebracht kunnen worden ingediend. Let wel: De prijs wordt uitgereikt aan dat gamma-wetenschappelijke beleids­onderzoek en/of beleidsadvies waarin de wisselwerking tussen toegepast onderzoek en wetenschap het beste naar voren komt. Beoordeling vindt dus niet plaats op basis van puur wetenschappelijke criteria.

Graag nodigen wij u uit namens uw bureau één of twee rapporten voor te dragen om mee te dingen naar de prijs. Het moet gaan om een in opdracht vervaardigd onderzoek en/of advies dat in de periode september 2017 – mei 2019 tot stand is gekomen.

Het is ook mogelijk een inzending in artikelvorm te doen. Wellicht kunt u één of meer medewerkers van uw bureau stimuleren een artikel te vervaardigen dat is gebaseerd op het door het bureau verrichte onderzoek. Er gelden dan geen restricties aan het aantal inzendingen.

Hieronder staan de criteria vermeld waaraan de inzending moet voldoen. De inzendingen moeten vóór 15 juli 2019 per e-mail worden gestuurd naar het secretariaat van de NSV: secretariaat@nsv-sociologie.nl onder vermelding van ‘Prijs voor Beleidsonderzoek’.

Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1.000,-. Daarnaast zal een eervolle vermelding van de winnaar (en van de 2e en 3e nominatie) plaatsvinden in de organen van NSV en VBO. Tevens zullen de auteurs van het winnende rapport de mogelijkheid krijgen hun werk om te schrijven tot een publieksartikel op www.socialevraagstukken.nl. De prijs wordt uitgereikt tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de VBO in Utrecht op 7 november 2019 in de middag.

Criteria voor de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 

 1. De prijs wordt uitgereikt voor het beste gamma-wetenschappelijke beleids­onderzoek en/of beleidsadvies. Op welk van beide het accent ligt, maakt niet uit. Essentieel is dat het gaat om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek of een wetenschappelijk onderbouwd advies.
 2. De prijs is bedoeld voor medewerkers van onderzoeksbureaus die werken voor externe opdrachtgevers. Inzending is voorbehouden aan (a) de bij de VBO aangesloten bureaus of (b) een bureau waarvan één van de auteurs of een directielid lid is van de NSV. Onderzoeken of adviezen die in samenwerking met universiteiten zijn uitgevoerd of uitgebracht kunnen ook worden ingediend
 3. Er zijn twee vormen van inzending mogelijk:3.1. Een (concept-)wetenschappelijk artikel dat op basis van het verrichte beleidsonderzoek is geschreven. De omvang is minimaal 3.000, maximaal 10.000 woorden. Het artikel is geschreven in het Nederlands of in het Engels. 3.2   Een rapport dat voor een externe opdrachtgever is vervaardigd. Aan inzending van rapporten geldt een restrictie van maximaal twee inzendingen per bureau en één inzending per auteur.
 4. Het moet gaan om een gamma-wetenschappelijk beleidsonderzoek of beleidsadvies. Dit betekent dat het handelt om een maatschappelijk vraagstuk, dat onderwerp is van publiek beleid (d.w.z. een publieke interventie) en dat wordt benaderd met theorieën en methoden die in de gammawetenschappen gebruikelijk zijn. Beleidsonderzoekers uit alle gammawetenschappelijke richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) kunnen meedingen.
 5. Het artikel of rapport mag eerder, in welke vorm dan ook, zijn gepubliceerd, mits niet eerder dan 15 augustus 2017. Het reeds gepubliceerd zijn is overigens geen criterium en geeft geen voorsprong op nieuw geschreven bijdragen.
 6. De jury zal met name belang hechten aan de volgende kwaliteitscriteria:
  • Inbedding in de gamma-wetenschappelijke literatuur
  • Verantwoord gebruik van methoden en technieken
  • Beleidsrelevantie
  • Goede stijl en leesbaarheid.
 7. Tegen de besluitvorming door de jury is geen beroep en bezwaar mogelijk.
 8. Inzendingen dienen in digitale versie te worden gestuurd aan secretariaat@nsv-sociologie.nl onder vermelding van ‘Prijs voor Beleidsonderzoek’. De inzendingen moeten uiterlijk 15 juli 2019 binnen zijn.