NEDERLANDSE SOCIOLOGIE VERENIGING Saskia Glas wint NSV-dissertatieprijs voor onderzoek naar gendergelijkheid in Arabische landen  

De prijs van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) voor de beste dissertatie is toegekend Saskia Glas voor haar proefschrift ‘Where are the Muslim feminists? Religiosity and support for gender equality in the Arab region’.

Glas onderzocht hoe religiositeit de denkbeelden over gendergelijkheid onder mensen in Arabische landen beïnvloedt. Ze komt daarbij tot de conclusie dat het in maatschappelijke debatten over de tegenstelling tussen Islam en feminisme ontbreekt aan nuancering. ‘Niet alleen is de opvatting over feminisme als inherent westers problematisch en strijdig met de empirie, ook is de groep Moslimfeministen veel groter dan publieke debatten suggereren’, vat de jury samen, die bestond uit Pauline Meurs, Paul Schnabel en Aafke Komter.

De zeven dissertaties die in aanmerking kwamen voor de onderscheiding vertoonden vertoonden volgens de jury ‘een aangename afwisseling in, en combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve benadering.

‘Gelukkig was er één criterium dat er bij één dissertatie toch echt uitsprong: en dat is de ‘sociologische verbeelding’, in de mooie traditie van C. Wright Mills. Hoe vertaal je alledaagse problemen, gangbare denkbeelden, normatieve of gedragsmatige vanzelfsprekendheden in een sociologische vraagstelling waardoor ze in een nieuw licht komen te staan?’ Dat is wat Saskia Glas deed in haar proefschrift’, aldus de jury.

De jury prijst Glas’ proefschrift vanwege de grote maatschappelijke betekenis van het onderzoek, dat een zeer essentiële nuancering in de beeldvorming over de Islam opleveren. ‘Daarnaast geeft Glas blijk van een indrukwekkende kennis over zowel de relevante literatuur als over de regio, die ze combineert met een vermogen tot scherpzinnig en onafhankelijk denken.’

Saskia Glas is als universitair docent sociologie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.