Tijdschriften

Sociale Vraagstukken werkt samen met de volgende tijdschriften:

Tijdschrift Sociologie

Tijdschrift Sociologie is een onafhankelijk, Nederlandstalig, peer-reviewed, en volledig open access academisch tijdschrift waarin verschillende soorten publicaties over maatschappelijke en sociologische vraagstukken verschijnen. Deze publicaties betreffen hoofdzakelijk wetenschappelijke artikelen met zowel een theoretische als een empirische focus, die gebaseerd kunnen zijn op zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Daarnaast verschijnen er ook essays, boekbesprekingen, oraties, en debatten en discussies. Alle artikelen zijn geschreven en relevant voor een sociologisch breed geïnteresseerd publiek.

Tijdschrift Sociologie bestaat sinds 2020 en is het resultaat van het samengaan van het Nederlandse tijdschrift Sociologie (voorheen Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift) en het Vlaamse Sociologos (voorheen Tijdschrift voor Sociologie). Het tijdschrift wordt online-only en volledig in eigen beheer door de Stichting Tijdschrift Sociologie uitgegeven.

Tijdschrift Sociologie is overtuigd van het maatschappelijke en wetenschappelijke belang van de verspreiding van sociologisch onderzoek in de Nederlandse taal. Sociologische kennis en debatten over actuele maatschappelijke vraagstukken in de eigen taal geschreven en gericht naar een lokaal publiek zijn van cruciaal belang voor een open, reflexieve en democratische samenleving. Naast het belang van deze vorm van publieke sociologie, wil Tijdschrift Sociologie eveneens bijdragen aan brede sociologische discussies tegen de stroom van verregaande wetenschappelijke specialisering in, en een kweekvijver zijn voor aanstormend sociologisch talent.

Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij is een Nederlandstalig tijdschrift voor sociale wetenschappen. Het biedt het beste en breedste begrip van de actuele ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen en sociologie. De redactie selecteert artikelen op wetenschappelijke kwaliteit en actualiteit. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces. Het tijdschrift is geen spreekbuis van een bepaalde richting of stroming, maar staat open voor elke bijdrage op wetenschappelijk niveau. Naast de reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer. Het tijdschrift heeft 4 nummers per jaar waaronder een themanummer.

Beleid en Maatschappij

Beleid en Maatschappij richt zich op bestuur en beleid in de overheidssector én de particuliere sector. Als onafhankelijk forum biedt het ruimte aan zowel feitelijk gedocumenteerde analyse als wetenschappelijk verantwoorde kritiek op beleid. Dit vindt plaats vanuit een multidisciplinair perspectief: sociologie, economie, recht, geschiedenis, politicologie, bestuurskunde en (politieke) filosofie. Beleid en Maatschappij is onmisbaar voor iedereen die bij wil blijven op zijn vakgebied: bestuurders en beleidsambtenaren bij de overheid en in de non-profitsector, onderzoekers, docenten en studenten.

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) besteedt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Het tijdschrift bevat wetenschappelijke artikelen die gekenmerkt worden door een zekere actualiteitswaarde en/of beleidsgerichtheid: onderzoeksartikelen (inclusief casestudies en literatuurstudies), opiniërende artikelen, onderzoeksnotities (korte artikelen met de uitkomsten van recent verricht onderzoek), columns en boekbesprekingen.

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) geeft antwoord op maatschappelijke kwesties door interviews, reportages, opiniestukken en onderzoeksbijdragen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en is interessant voor sociale professionals, beleidsmakers bij gemeenten en rijk, studenten, wetenschappers en betrokkenen bij sociale kwesties.