Video-interviews

Ismintha Waldring over barrières in de carrières van tweede-generatie-migranten

Tweede-generatie-migranten met Turkse of Marokkaanse roots, die een academische of HBO-opleiding hebben afgerond, hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Veel van hen hebben uiteindelijk succes, maar moeten daarvoor harder werken, zowel in de selectieprocedures als in de omgang met collega's krijgen ze te maken met (subtiele vormen van) discriminatie.

Ismintha Waldring promoveert op 18 mei aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op de manieren waarop tweede generatie professionals omgaan met sociale grenzen (als onderdeel van de bredere onderzoeksprojecten ‘Pathways to success’ en ‘ELITES’). Marcel van den Haak sprak met haar op de Zuidas en de VU.

 

Binnen emancipatieprojecten voor mannen blijven genderverschillen moeilijk te bespreken

Het bespreekbaar maken van genderongelijkheid binnen emancipatieprojecten voor mannen blijkt lastig. Hoe houd je deze mannen uit lagere sociale klassen, al dan niet met een migratieachtergrond, betrokken als je het gaat hebben over de rol van vrouwen of de opvoeding van kinderen? Met dergelijke dilemma’s kampen de professionals in projecten die gericht zijn op het emanciperen van mannen.

Iris van Huis promoveerde op 6 maart aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de spanningen tussen verschillende ongelijkheden in emancipatieprojecten voor gemarginaliseerde mannen. Marcel van den Haak sprak met haar in haar woonplaats Amsterdam.

Nederland staat bekend om tolerantie van homoseksualiteit, maar subtielere uitsluiting blijft

Veel Nederlanders koesteren een zelfbeeld van tolerantie, onder meer ten opzichte van homoseksualiteit. Maar ervaren jongeren die (ook) op mensen van hetzelfde geslacht vallen dat óók zo? Of blijkt uit hun wederwaardigheden nog duidelijk dat ze anders zijn, door bijvoorbeeld grapjes, of het op schoolpleinen nog veel gebruikte scheldwoord ‘homo’? Jantine van Lisdonk schetst in haar proefschrift een genuanceerd beeld van het leven in een zogeheten heteronormatieve samenleving.

Jantine promoveerde 27 februari aan de Vrije Universiteit. Het kwalitatieve deel van haar studie was een verdieping op het kwantitatieve onderzoek dat zij deed in samenwerking met het SCP, gefinancierd door het Ministerie van OCW. Marcel van den Haak sprak haar in Utrecht, waar ze nu werkt bij Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit.

 

De positieve invloed van sociale hulpnetwerken van jongeren

De pubertijd is een emotioneel heftige periode. Jongeren nemen afstand van hun ouders en trekken meer toe naar vrienden. Zoals bekend, kunnen vrienden een negatieve invloed hebben. Denk aan vandalisme of het beruchte comazuipen. Maar dit is uitzonderlijk gedrag. De meeste pubers komen min of meer heelhuids door deze periode heen.Loes van Rijsewijk wil weten hoe dat komt. Wat voor invloed hebben de gesprekken met vrienden op depressies? En hoe kan een docent zorgen voor een sociaal gezonde klas?

Sterre ten Houte de Lange, freelance redacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, interviewt Loes van Rijsewijk in Groningen. Ze promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op de sociale hulpnetwerken van jongeren.

Merijn Oudenampsen promoveert op de ideeën van Nieuw Rechts in Nederland

Sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2001 klinkt er een nieuw rechts geluid in de Nederlandse politiek. Vaak wordt gezegd dat hij en navolgers als Geert Wilders een stem gaven aan ‘gewone mensen’, die eerder niet of nauwelijks gehoord werden. Achter de opkomst van deze politieke stroming gaat echter ook een intellectuele ideeënvorming schuil, die de opinies van veel burgers niet alleen volgt maar ook vormt. Denk aan de kritiek op de ‘conservatieve’ islam.

Merijn Oudenampsen onderzocht de herkomst en ontwikkeling van die ideeën. Op 12 januari 2018 verdedigt hij zijn proefschrift aan Tilburg University. Marcel van den Haak sprak hem op de Universiteit van Amsterdam, waar hij inmiddels werkt als postdoc.

Jitse Schuurmans promoveert op de Amerikaanse hookup-cultuur

De bekende datingcultuur is de laatste decennia op Amerikaanse universiteitscampussen overgegaan in een zogenaamde hookup-cultuur: het aangaan van losse seksuele contacten zonder verwachtingen over een intieme relatie. Maar hoe ‘wild’ zijn de studenten nu werkelijk? Zijn er risico’s aan verbonden of zijn hookups vooral een goede manier om te experimenteren en grote beslissingen uit te stellen? En in hoeverre zien we dit gedrag terug in Nederland?

In een nieuwe reeks maandelijkse filmportretten van promovendi, deze maand Jitse Schuurmans, die op 19 december 2017 zijn proefschrift verdedigt aan de Universiteit van Amsterdam. Een film van Marcel van den Haak voor Sociale Vraagstukken.

Gesprek met Bowen Paulle over de Kinderfaculteit in Pendrecht

De Amerikaans-Nederlandse onderzoeker Bowen Paulle praat met Marcel Ham over zijn onderzoek naar de Kinderfaculteit in Pendrecht.

De Kinderfaculteit, begonnen als een vrijwilligersinitiatief, organiseert buitenschoolse lessen, trainingen sport- en muziekbijeenkomsten. De filantropische instelling De Verre Bergen financiert sinds enkele jaren de Kinderfaculteit, die voor meer dan 1000 basisschoolleerlingen in de wijk beschikbaar is. Sinds twee jaar onderzoekt Paulle vanuit de Universiteit van Amsterdam de effecten van de activiteiten.

De Kinderfaculteit is ontstaan in een samenwerking tussen de vier basisscholen: De Koppeling, De Hoeksteen, Over de Slinge en de Beatrixschool en de wijkorganisatie Vitaal Pendrecht.

Belangrijke financier van het programma is Stichting de Verre Bergen.

Socioloog Thijs van Dooremalen over de percepties rond 9/11

De aanslagen van 9/11 gaven in Nederland heel andere naschokken dan in de VS en Frankrijk. Bij ons werd het een botsing van Westerse waarden, in de VS een kwestie van nationale veiligheid. En de voor de Fransen bleef het een buitenlands probleem zonder binnenlandse gevolgen.

Socioloog Thijs van Dooremalen vertelt over de verschillen tussen de landen. Van Dooremalen promoveert binnenkort over dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam. Waar komen die uiteenlopende percepties vandaan?

Sterre ten Houte de Lange, redacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, interviewt Thijs van Dooremalen in Amsterdam.