Dossier

Vluchtelingen in Nederland

Het thema van vluchtelingen zorgt voor veel discussie in Nederland. Burgers zijn verdeeld over of en hoe vluchtelingen moeten worden opgevangen. Aan de ene kant is er sprake van solidariteit met vluchtelingen, aan de andere kant maken mensen zich grote zorgen.

Enkele vragen waar in dit dossier naar wordt gekeken zijn: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vluchtelingen zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving? Hoe gaan burgers om met de groeiende groep vluchtelingen? Hoe moet Nederland omgaan met asielaanvragen?

  • Toon Kuppens analyseerde hoe Nederlanders kijken naar het migratiebeleid. Hij stelt dat hoe negatiever Nederlanders zijn over de overheid, hoe meer ze het migratiebeleid afkeuren, wat vooral voortkomt uit angst voor verdringing.
  • Een interview met Almeerse wethouder Froukje de Jonge door Daniel van Heijningen en Marcel Ham. Ze stelt dat de integratie nog geen succes is en dat er nog veel moet gebeuren als gemeenten het beter willen doen.
  • Tesseltje de Lange deed onderzoek naar de regelgeving rond arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Zij concludeert dat de regelgeving in Nederland vaak het tegenovergestelde bewerkstelligt.
  • Arend Odé en Karima Moaddine werkten aan een rapport van de Sociaal-Economische Raad over hoe statushouders meer kans maken op de arbeidsmarkt. Ze pleiten voor vroegtijdig ingrijpen, een op maat gerichte ondersteuning en een hechte samenwerking tussen partijen op lokaal of regionaal niveau.
  • Marijke Linthorst stelt dat het strenge onderscheid tussen politieke en economische vluchtelingen onhoudbaar is. Ze pleit ervoor om economische vluchtelingen onder voorwaarden makkelijker toe te laten. Zo zouden ze maar geleidelijk gebruik kunnen maken van alle voorzieningen of zou er een quotum kunnen worden opgesteld.
  • Een reactie van Carine Bloemhoff op het artikel van Marijke Linthorst. Bloemhoff stelt dat het voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat en het politieke draagvlak juist belangrijk is om het verschil tussen economische en politieke vluchtelingen in stand te houden. Om te voorkomen dat kwetsbare groepen tegen elkaar worden uitgespeeld, moet er worden geïnvesteerd, onder andere in de sociale woningbouw.
  • Rein Bijkerk betoogt dat de vluchtelingencrisis heeft geleid tot een nieuwe dynamiek in de Nederlandse samenleving. Het brengt zowel de boosheid van burgers naar de voorgrond, als hun betrokkenheid bij hun buurt of dorp. De Nederlandse identiteit staat minder vast dan voorheen en de komst van nieuwkomers zorgt voor spanningen op dit gebied.
  • Halleh Ghorashi stelt dat het realisme en solidariteit rond de vluchtelingkwestie elkaar niet uitsluiten. Er is een verandering in onze mindset nodig. We moeten vluchtelingen niet alleen maar zien als probleem maar herkennen dat ze van waarde kunnen zijn.