Dossier
Comeback debat sociale menging
Platform 31 en RIGO Research en Advies concluderen dat in 70 procent van de Vogelaarwijken de leefbaarheid weer achteruit gaat. Diverse recente publicaties suggereren dat de ambities van twintig jaar stedelijk vernieuwingsbeleid niet verwezenlijkt zijn. Maar dat gaat voorbij aan de positieve effecten van meest verguisde interventie van de wijkaanpak: sloop en nieuwbouw.
Dossier
Burgers nemen het over
Erik Snel en Godfried Engbersen stellen dat de behoefte aan burgerinitiatieven het grootst is in kwetsbare wijken. Uit ons driejarig onderzoek blijkt dat wijkbewoners die initiatieven ontplooien geregeld op barrières stuiten. Gemeenten kunnen daar meer aan doen.