Behoefte aan bemoeizorg wordt alleen maar groter

Het kabinet Rutte II wil dat mensen meer voor zichzelf en de ander zorgen. Maar wat betekent dat voor de steeds grotere groep mensen die het zelfstandig niet redden in de samenleving en die geen beroep kunnen of willen doen op hun netwerk om ze te ondersteunen? Laten we hen aan hun lot over?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik verwacht dat door het voorgenomen kabinetsbeleid, de toenemende individuele kosten voor de gezondheidszorg in de vorm van eigen risico’s en ziektekostenpremies en door de economische krimp straks meer mensen vanwege de kosten en de rompslomp te lang zullen wachten om een beroep te doen op de reguliere hulpverlening. Mensen die maanden huurachterstand en andere, vaak grote, schulden hebben opgelopen en hulp nodig hebben om huisuitzetting en beslaglegging te voorkomen. Ook mensen die zonder enige vorm van dagbesteding of opbouwende sociale relaties de dagen doorbrengen en in een steeds groter isolement dreigen te geraken. Uit de blijvende stroom aanmeldingen bij de bemoeizorgteams in Nederland blijkt eens te meer dat er in de samenleving nu eenmaal mensen zijn die het alleen niet redden. Voor hen is bemoeizorg een laatste redmiddel, maar dat kan alleen als er niet op bezuinigd wordt, zoals in sommige gemeenten dreigt te gebeuren.

Bemoeizorg voorziet in een dringende behoefte

Zo lang er meldingen binnenkomen bij de bemoeizorgteams, lijkt me dat een goede indicatie dat dit type zorg dus kennelijk in een behoefte voorziet. De bemoeizorg, onderdeel van de openbare geestelijke gezondheidszorg, wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de GGD. Ook de verstandelijk beperkte zorg sluit steeds vaker aan. Hulpverleners uit al die organisaties worden gedetacheerd in een team om gezamenlijk mensen met complexe en meervoudige problematiek tot zorg te verleiden. In een aantal maanden waarin aandacht en praktische ondersteuning centraal staan, wordt er toegewerkt naar een doorverwijzing naar reguliere zorgvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk, ambulante GGz of FACT.

De bemoeizorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en financiering voor bemoeizorgteams komt dan ook meestal van gemeenten. In een aantal gemeenten wordt nu gezien dat er op bemoeizorg bezuinigd wordt of dat teams niet-OGGz cliënten erbij krijgen, waardoor niet alle cliënten geholpen kunnen worden. Hierdoor komt de OGGz onder druk.

Bemoeizorg is bij uitstek vraaggericht

Eerder heb ik op deze site al eens inzicht gegeven in de bemoeizorg en de cliënten die er gebruik van maken. Toch nog even kort een profiel van de doelgroep en de manier van werken in de bemoeizorg. Ongeveer 18 procent van de cliënten van de bemoeizorg leeft in volledig isolement. Bemoeizorg probeert samen met de cliënt dat isolement op te heffen, niet vanuit een benevolent paternalisme, maar omdat bij navraag blijkt dat de cliënt hier zelf heel erg mee zit en vereenzaamt. Bijna een kwart van de bemoeizorgcliënten woont in een woning zonder basisvoorzieningen, dreigt op straat te belanden of is reeds dakloos.

Uit onderzoek is bekend dat zodra mensen hun woning verliezen er razendsnel problemen bijkomen, iemand snel afglijdt en het heel erg lastig is om het tij te keren. Bemoeizorg begeleidt en bemiddelt en zorgt bijvoorbeeld voor afbetalingsafspraken, om te voorkomen dat het zover komt. Iemand die voor bemoeizorg wordt aangemeld, zit heel diep in de problemen. Voor hem of haar is deze zorg in alle opzichten een ultimum remedium, het laatste sociale vangnet, daarna rest niet zelden totale verloedering.

Bemoeizorg is georganiseerde betrokkenheid

Je zou bemoeizorg ook kunnen omschrijven als georganiseerde betrokkenheid. Een engagement dat in eerste instantie heel praktisch van aard is, om de cliënt aan de hulpverlener te binden, maar vooral ook om een oplossing te vinden voor de meest nijpende problematiek.

Anders dan de naam doet vermoeden, is bemoeizorg bij uitstek vraaggericht, dat moet ook, want anders wacht de hulpverlener een gesloten voordeur. De professionals, middelbaar en hoger opgeleide verpleegkundigen, die in bemoeizorgteams werken staan dan ook niet met opgestroopte mouwen voor de deur om het ‘even allemaal voor de cliënt te gaan regelen’. Integendeel, bij de drie bemoeizorgteams die ik heb onderzocht, zijn ze gemiddeld zeven maanden met cliënten bezig geweest om zorg zo te organiseren dat ze aangrijpt op dingen waar cliënten zelf om vragen. Wie wil er geen hulp om huisuitzetting te voorkomen? In de literatuur over zorg en welzijn kom je standaard het zinnetje tegen dat iedereen recht heeft op zorg, ook zij die de zorg niet of nauwelijks weten te vinden. Voor hen is bemoeizorg voornamelijk bedoeld.

Drempels voor zorg worden door bezuinigingen nog hoger

Dat cliënten nog vaak geframed worden als zorgmijders pur sang, is onterecht: ze zijn niet in zorgwekkende situaties terecht gekomen omdat ze elke hulp weigeren, maar omdat ze de weg niet weten te vinden in de complexe wereld van de hulpverlening. De weg naar een voorziening of instelling is voor hen vaak te lang en onoverzichtelijk. In ons ingewikkelde zorgstelsel krijgt een cliënt alleen hulp als hij er actief om vraagt en bij langdurige zorg die uit de AWBZ wordt vergoed ook nog alleen als hij ervoor is geïndiceerd. Voorts is er veel onduidelijkheid over de kosten, zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage, waardoor mensen kunnen worden afgeschrikt om zich aan te melden bij de GGz of andere voorzieningen. Daardoor is de drempel voor zorg soms onnodig hoog.

Naar verwachting zullen de aanstaande bezuinigingen er echter toe leiden dat de drempels nog hoger worden en mensen nog langer aan blijven doormodderen terwijl ze eigenlijk heel hard hulp nodig hebben. Wat dat betreft is de groei van het aantal uithuiszettingen, met 10 procent in het afgelopen jaar, een omineus voorteken dat vooral de gemeentelijke beleidsmakers serieus zouden moeten nemen in hun besluitvorming over de bemoeizorg.

Er is ook wetenschappelijk bewijs voor bemoeizorg

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zo zijn er in Nederland nog tal van gemeenten waar de bemoeizorg uitstekend loopt. Ook is bemoeizorg aan het doorontwikkelen. Zo groeit het aantal handboeken, artikelen en opleidingen op dit gebied. En zijn steeds meer teams geschoold in bijvoorbeeld de Critical Time Intervention-methode of bij de RINO-groep. En verschijnt er binnenkort een herziene versie van de Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg van de V&VN (beroepsvereniging van zorgprofessionals).

Sinds kort is er ook wetenschappelijke evidence voor bemoeizorg. Een recente effectstudie geeft goede indicaties dat bemoeizorg bijdraagt aan een grote vermindering van de ernst van de problematiek op verschillende leefgebieden en dat de door de cliënt zelf ervaren kwaliteit van leven flink toeneemt. Ook na de doorverwijzing naar reguliere voorzieningen houden die effecten aan.

Deze bevindingen zijn veelbelovend en aanleiding geweest voor het OGGZ platform en Movisie om met de onderzoekers samen te werken om bemoeizorg op te nemen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Naar verwachting zal dit jaar nog bemoeizorg in deze databank opgenomen worden.

Diana Roeg is senior wetenschappelijk medewerker bij GGzE en werkzaam als onderzoeker bij Tilburg University, wetenschappelijk centrum zorg en welzijn Tranzo. Zij heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van mensen met meervoudige problematiek, de opkomst van bemoeizorg in Nederland, routine outcome monitoring in de bemoeizorg en is betrokken bij projecten naar rehabilitatie van mensen met psychiatrische problematiek, de escalatie en high care psychiatrische zorg. Verder was zij betrokken bij de effectstudie naar bemoeizorg.

 

Foto: Bas Bogers

Dit artikel is 5689 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (35)

 1. Heeft bemoeizorg niet ook de dwang een veel meer geaccepteerde sociale interventie gemaakt? In de praktijk zien we ook een toename van dwang in het sociale- en in het zorg domein. Blijkbaar is dwang helemaal het ei van Columbus voor een overheid in het nauw. Jammer genoeg worden de feiten hierover een stuk minder goed geregistreerd.

 2. Bemoeizorg is het meest schandalige wat ooit in Nederland is geïntroduceerd.
  Laat mensen netjes in hun waarde en zorg voor vrijheid anders wordt bemoeizorg de grootste geestesziekte van morgen.

 3. Stop met bemoeizorg en de wereld wordt weer mooi !
  Wie heeft dit ooit bedacht bemoeizorg?
  En waarom loopt het zo uit de hand ?
  Waarom kan iedereen zelfs vreemden een melding doen over anderen ?
  Dit is toch niet normaal ?
  Hoe kun je een ander dat aandoen ?
  Alle privacy en rechten van iemand schenden ?
  Waarom vinden bemoeizorgers dit werk leuk ?
  Je gang gaan in andermans leven zonder grenzen ?
  Bemoeizorgers staan immers sterk en vinden het geweldig werk.
  Natuurlijk er zijn geen grenzen overheersen is leuk en er zijn heel veel collega’s die massaal ingezet kunnen worden voor resultaat. ( doel: naar de zorg hoe maakt niet uit die persoon hoort daar gewoon en zal er naar toe ! )
  Waar zijn we toch mee bezig ?
  Bemoeizorg kan niet gelukkig maken opdringing is ziek.

  Waarom komen er steeds meer mensen in de bemoeizorg terecht ?
  Ook mensen die geen geestesziekten hebben ?
  Geen geldproblemen ?
  Waar zijn we dan mee bezig ?

  Het gaat om wat jij vindt en voelt.
  Als een ander dus vindt dat iemand eenzaam is terwijl degene dat zelf niet zo voelt dan zal deze persoon dat toch wel weten ?
  Als je dan bemoeizorg inzet net zo lang tot deze gedwongen wordt om anders te zijn dan zijn karakter wil hoe doodongelukkig zal deze persoon dan zijn ?
  Waar zijn we toch mee bezig ?
  Bemoeizorg is niet normaal en niet gezond en het kost onnodig veel geld.

 4. 7 maanden lang mensen pesten ?
  Op zijn minst ?
  Mensen die geen zorg weigeren maar de weg niet weten te vinden ?
  Dit verzinnen jullie vast zelf !

  Moet iedereen straks in een inrichting gaan wonen ?
  Net zo lang tot de bevolking is uitgeroeid ?

  Het lijken de razzia’s in de tweede wereldoorlog wel zo langzamerhand.
  Gedreven naar de plek die een ander voor je heeft uitgezocht……

  Door de lieve zorgers van de ggz……..de schatjes !
  We hebben jullie iets te veel de zogenaamde kwetsbaren van deze maatschappij
  uit horen lachen……..
  Door jullie zomaar zorgmijders genoemd…….heel Nederland is zo ondertussen zorgmijder.

  En de bemoeizorgteams ?
  De meest stabiele mensen die er maar zijn bemoeizorgmensen zijn perfect !
  Zo objectief ze zien meteen de problemen van iedereen ze zien overal wat ! Ze zijn paranormaal en ondertussen gaat Nederland steeds meer achteruit dit kan nooit goed zijn.
  Deze mensen zijn bezeten om anderen aan te pakken en klein te krijgen als je daar achter staat zegt dat heel veel over de mensen in de teams.
  Mensen met opzet pijn doen……..is niet fraai….waarom zijn jullie zo verbitterd zo vol haat dat jullie anderen opjagen en pijn doen ?

 5. Bemoeizorgteams werken met valse namen en niet geregistreerde kentekens op hun auto’s. ( wat voor reden zou dat toch hebben ? )
  Overal dringen ze moeiteloos binnen voor informatie bij werkgevers,buren zonder an enig privacy en wbp te denken en vertellen dat iedereen moet meewerken voor een goed resultaat ook zijn burgers dit verplicht wordt verteld en niemand mag iets vertellen aan de gemelde ze moeten meewerken !
  De personen die gemeld zijn doen er niet toe die hebben geen rechten meer.
  Vrouwen worden betast kunnen geen aangifte doen want de identiteiten van de bemoeizorgers en andere deelnemers zijn immers niet bekend en deze geven ze natuurlijk ook niet prijs.
  Vernielingen worden aangebracht door bemoeizorgteams met opzet voor resultaat om mensen gauw zwak en hulpbehoevend te maken en er wordt gescholden en geschreeuwd naar mensen.
  Wij krijgen heel veel klachten binnen over bemoeizorg deze teams gaan ver over de schreef.
  Mensen kunnen geen aangifte doen ze hebben immers geen namen en worden aangereden door auto’s van de sloop zonder geldig kenteken niet te achterhalen dus.
  Wij kunnen niets doen voor deze mensen in deze positie.
  Er wordt voor gezorgd dat er geen bewijs is.
  Ook worden mensen opzettelijk aangereden door deze teams.
  Meerdere mensen hebben er een whiplash aan overgehouden echt schandalig !
  Bemoeizorgers kennen blijkbaar geen enkel gevoel en zitten er niet mee wat ze deze kwetsbare mensen hiermee aandoen.
  Deze machteloze mensen waar gewoon mee gespeeld wordt.
  Er wordt gewoon om gelachen.
  Ze gaan veel te ver alleen om resultaat te behalen.
  Bezeten om resultaat te behalen.
  Deze gemelde mensen staan heel zwak dus de mogelijkheden zijn er gewoon om deze mensen zo te behandelen.

  Bemoeizorg is niet wetenschappelijk onderbouwd maar crimineel onderbouwd.

  Bemoeizorgers zouden verplicht moeten worden om zich te identificeren zodat mensen aangifte kunnen doen tegen aanranding of naar de rechter kunnen gaan en netjes geld krijgen van de verzekering voor hun kapotte spullen vooral auto’s zodat ze naar hun werk kunnen gaan.
  Mensen hebben deze spullen echt nodig.
  Er horen meer rechten te komen voor gedupeerden/geplaatsten in de bemoeizorg als mensen aangeven dat het genoeg is dat teams te ver gaan in hun gedrag en door te veel bemoeizorgers benaderd worden ( soms wel 15 tot 30 ) 24 uur per dag tot wel 9 maanden lang dan zou hier gehoor aan gegeven moeten worden.
  Bemoeizorg heeft niets meer met zorg te maken maar met geobsedeerde georganiseerde criminaliteit.

  Laat die lieve mensen met rust ongewenst is ongewenst.
  Nee is nee volgens de rechtbank.
  Allerlei soorten mensen worden geplaatst voor het plezier van de teams hierin schuilt een groot gevaar voor de toekomst en veiligheid voor de mensen .
  Want de teams genieten van de macht de ggz mensen ( woningconsulenten,wijkmanagers,buurtbemiddeling wijkteams ) vinden macht heerlijk daar mag ook wel eens naar gekeken worden een keer dit is geestelijk ook niet goed.
  Het zijn al lang geen stereotypen meer die gemeld zoals je zou verwachten.
  Ook gewone mensen worden geplaatst.
  Je kunt toch niet iedereen maar melden en hier op in gaan ?
  Niemand heeft nog keuzevrijheid.

  Bemoeizorgteams hebben de permissie om ongelimiteerd in te dringen in levens waar ze alles van af weten.
  Permissie van de overheid.
  Maar wie zijn de bemoeizorgers waar zijn hun identiteiten ?
  Waarom hebben deze mensen geen verplichtingen hoeven ze geen verantwoording af te leggen voor wat ze doen ?
  Wie dringen er in die levens ? Jan, Ans , Piet of is het Fransje ?

  Bemoeizorg werkt omdat er geen regels zijn je hoeft je niet aan de wet te houden alles is geoorloofd voor resultaat wat een machtig genot !

 6. Personen die in de bemoeizorg belanden weten zelf nooit dat ze er in zitten.
  Anderen bepalen of ze daar horen of niet.

  Mensen dienen op de hoogte gebracht te worden van het feit dat ze aangemeld zijn voor bemoeizorg dat is wel zo normaal dat hoort er wordt maar zo achter iemands rug om gehandeld.
  Als jullie zouden zien wie er allemaal in de bemoeizorg terechtkomen dan zouden jullie stijl achterover vallen van verbazing !
  Er zitten gewoon jonge prachtige zelfverzekerde fotomodellen-types (m/v ) bij zonder drugsprobleem of wat dan ook.
  Studenten die bijv. maar raar worden genoemd,te zelfverzekerd of erg intelligent zijn.
  Heel veel mensen die daar niet in horen.

  Als een gemelde niet wil meewerken na ongevraagd advies/opdringing/lastigvallen van de ggz -bemoeizorgteams ( dat RECHT heeft iedereen niemand MOET verplicht meewerken ! ) dat psychische hulp toch echt wel nodig is ( ???? ) wordt degene vaak ongewild in de oggz-monitor vermeld zodat degene openbaar in de gaten wordt gehouden waar ook burgernet ( geen wbp plicht ) bij in wordt gezet.
  Iemand wordt dan gewoon openbaar met volledige persoonsgegevens en foto in de monitor van gemeenten gezet.
  In de app van burgerwachten……waardoor het ook op bijv. you tube of iets dergelijks terecht komt……daar waar het niet hoort………

  Iemand wordt dan gewoon tegen zijn wil volledig te kijk gezet volledig openbaar in de hele gemeente ook regionaal/landelijk.
  Met het gevaar dat ze iemand iets aan kunnen doen of gaan treiteren.
  Sommige zijn in elkaar geslagen in die positie veroorzaakt door wijkteams en de ggz.
  Er wordt nooit toestemming gevraagd aan de persoon in kwestie voor toestemming van verspreiding van persoonsgegevens.
  Dit mag gewoon.
  Ze doen het gewoon.

  Bemoeizorgteams beweren ook gewoon dat ze alles doen in samenwerking en toestemming met justitie en wvs.
  Ook de aanrijdingen, vernielingen en de kleineringen dit hoort bij de aanpak van bemoeizorg.
  De aanpak is vrij te bepalen.

 7. Ik vind het bovenstaande zeer schokkend het is nog erger dan ik gedacht heb.
  Als slachtoffers vinden dat bemoeizorg zomaar zonder reden is ingezet of meldingen zomaar verzonnen zijn wat steeds vaker voorkomt kunt u een rechtszaak aanspannen tegen het team.
  Ook al werken de teamleden onder valse namen het team van de betreffende instantie/plaats hoort bekend te zijn.
  Daar heeft u recht op als de melding zonder u hierover te informeren gedaan is en de inzet van het team ook.
  Ook kan iedereen tegen vernielingen,aanrandingen,aanrijdingen die bewust plaats vinden om extra contact te krijgen voor een gesprek met de gemelde aangifte doen tegen het gehele team en de teamleider die hiervoor aansprakelijk is.
  Er kan ook aangifte gedaan worden tegen burgemeester en wethouders als deze hiervoor verantwoodelijk zijn bijv. bij onjuiste oggz inzet zonder contact vooraf.
  Als de politie deze aangiftes niet serieus nemen kunt u iedereen heeft dit recht gewoon naar de rechtbank stappen.
  De teamleider en uiteindelijk de burgemeester is verantwoordelijk voor het foute gedrag van de leden.
  Ook de burgemeester en wethouders hebben verantwoording af te leggen de aanrandingen en vernielingen het denigrerende gedrag, het pesten van personen en het zomaar verspreiden van persoonsgegevens konden door hun schriftelijke toestemming plaats vinden.
  De burgemeester moet zorg dragen voor de veiligheid van zijn stad.
  Bovenstaande verhalen duiden op met voorbedachte rade mensen lastigvallen en onderuit halen binnendringen in levens met meerdere personen zonder grenzen.
  De burgemeester hoort zich aan de wet te houden en voor respect te zorgen in zijn stad.
  Wetten zijn er niet voor niets.

 8. Het sociale vangnet, wie ooit een keer wilde praten en naar huis werd gestuurd met een pilletje en wajong stempel ernstig psychiatrische stoornis, en nu alweer die malle molen in moest omdat je buurvrouw die huisarts is dwangverpleging eiste ,politie stuurt je bemoeizorg, en zo niet wordt je dakloos gemaakt… triest hoop heisa ,omdat je depresief bent van de mshandelingen en whiplash nek, ik heb een pgb ,hoepel op ,,damm iq120 , verpleging en aktiviteiten begegleider, en nu preventief ruimen,,, https://drive.google.com/folderview?id=0B4fOx7oLnNWOYkw5MmI5c3lhODg&usp=sharing

 9. Laten we alstublieft hopen dat er weer gewoon respect terug komt in Nederland.
  Dat de mens weer zijn eigen keuzes mag maken en mag aangeven wat zijn of haar wensen zijn en dat daar naar geluisterd en gehandeld wordt met de nodige privacy en respect waar iedereen volgens de wet recht op heeft.
  Iedereen die een opleiding in de psychiatrie heeft genoten zou moeten weten dat dit zo is dat is een onderdeel van de opleiding helaas wordt dat onderdeel als eerste vergeten.
  En de bemoeizorg-teams er uit deze benaderingen zijn erg onfatsoenlijk en niet humaan.
  Er zijn veel te veel valse-verzonnen onzin meldingen mensen weten zo ondertussen wel dat deze teams overal op in gaan en maken daar goed misbruik van.
  Mensen willen graag anderen aan laten pakken ,voor gek zetten ,uitlachen en sensatie in de stad en dat krijgen ze ook.

  Bemoeizorg levert helemaal niets goeds op het is echt totale geldverspilling.

 10. Mensen zijn intelligent genoeg om zelf hulp te zoeken als dit echt nodig is.
  Als ze erge pijn in de rug hebben,gordelroos, of migraine weten ze de weg naar de huisarts toch ook te vinden ?
  Als het ernstig is komen ze echt wel uit zich zelf.

  Bewoners in Nederland worden hopeloos onderschat en beledigd.
  Niet iedere situatie is gelijk.
  Mensen zijn zelf tot heel veel in staat.

 11. Er is abnormale belangstelling voor bemoeizorg opleidingen.
  Iedereen mag deze opleidingen gaan volgen.
  Worden deze cursisten ook aan psychologische testen onderworpen ?

 12. Het is echt onvergeeflijk wat bemoeizorg mijn vriendin heeft aangedaan.

  De mannen en vrouwen gingen gewoon bij haar in de tuin zitten en gingen niet meer weg.
  Deze pareltjes deze vastbijtertjes die zo veel waardering en financiele steun krijgen van de overheid en hiervoor speciaal opgeleid zijn houden nooit op.
  We krijgen je toch wel waar we je hebben willen meisje zeiden ze dan.
  Tegen ons doe je toch niets.
  Ze was al snel haar baan kwijt door inmenging van deze groeperingen en daarna ging het helemaal verkeerd met haar.
  Ze hield van haar werk bemoeizorg maakte alles kapot voor haar ze hebben haar overal zo zwart gemaakt neergezet als hopeloos geval die naar de psychiatrie moest.
  Zoiets doe je niet.
  Ze kreeg ook geen kans meer op een andere baan.
  Ze was altijd zelfredzaam,positief ingesteld en gelukkig.
  Het team was overal waar zij was.
  Er werd haar nooit iets uitgelegd.
  Daar ze geen enkele privacy meer kende en wel 15 kilo was afgevallen en geen hoop meer had op werk heeft ze zichzelf opgehangen.

  Ze kon niet meer na 7 maanden……..

 13. Bemoeizorg is gewoon lekker dollen met zorgmijders en kwetsbaren tot ze er bij neer vallen.
  Elke melding telt en wordt serieus genomen.
  Als je wordt gemeld door wie dan ook dan ben je gewoon zorgmijder punt uit.
  Je valt dan onder de psychiatrie daar horen die mensen ook.
  Als er geen medewerking komt van de zorgmijder gaan we altijd over tot een grovere aanpak daarom gaan we er altijd met tientallen op af dat werkt het beste.
  Of voor de deur gaan zitten met zijn allen.
  Net zo lang tot iemand ontploft en fel tegen ons ingaat dan grijpen we in voor opname dat is de bedoeling juist van bemoeizorg..
  Dus klus geklaard onze aanpak werkt altijd en het is geweldig om te doen.
  De busjes van de inrichting zetten we voor de deur voor het extra angst-effect.
  Ik wil daar niet heen ik hoor daar niet ! zeggen ze dan !
  Heerlijk die machteloosheid.
  We krijgen ze wel klein. Allemaal.
  Politie,wijkteams,woningbouw,burgers,buren,vsb,gemeente en burgernet staan ons ter zijde de zorgmijdertjes kunnen ons toch nooit iets aandoen.
  Wij zijn de baas en bepalen de strategie.
  De screening is makkelijk je ziet echt alles in iemands gezicht de aandoeningen lees je er in af.
  Daar hebben we een gedegen opleiding voor gehad.
  Als ze zelfmoord plegen dan zat het gewoon toch al niet goed in hun hoofd dat is niet onze schuld.
  .

 14. Ik vind het ook het mooiste beroep van de wereld.
  Zeer afwisselend en heel anders dan binnen werken.
  Door de fijne kneepjes van de opleiding komen we overal binnen en de hele omgeving van de gemelde MOET meewerken door onze tactieken gebeurt dat altijd.
  Hierdoor heeft de gemelde totaal geen vertrouwen meer in mensen en dat is ook de bedoeling.
  De omgeving mag niets zeggen over het contact met ons de omgeving moet meewerken.
  Daardoor krijg je opstandigheid en verdriet en dat is juist wat we willen bereiken.
  We proberen echt alles uit maandenlang totdat we op de juiste knop drukken en de totale afhankelijkheid en zwakheid intreedt.
  Jullie mogen dit niet ik ga er werk van maken al die zinnen hebben geen zin.
  Daar lachen we inderdaad alleen maar om.
  De overheid staat volledig achter ons .
  Als ze hun baan verliezen is dat pech de gemeente vangt dat op dat hoort er nu eenmaal bij.
  Als iemand eindelijk ter gronde gericht is na alles uit de kast te hebben gehaald dan hebben we gewonnen.
  Met het gehele team hebben we dan het overwinningsgevoel bereikt en er ontstaat dan een gevoel van euforie.

  De meest arrogante mensen en stomste trutjes krijgen we hiermee klein.
  Heerlijk werk !

 15. Wij hebben een keer voor de grap een buurman aangemeld een keurig mannetje alles in zijn leven was wel op orde.
  Erg uit de hoogte.
  Wij hebben hem aangemeld voor bemoeizorg en gemeld dat hij overdreven eenzelvig was en vrouwelijk en dat daar wat aan gedaan moest worden omdat hij vervelend was in de buurt.
  En dat hij jongens lastig viel……..
  Het werkte prima !
  Bemoeizorg kwam en nam gewoon contact met ons op.
  We hebben stug met zijn allen de leugens volgehouden zodat het heel echt en serieus leek.
  Ze hielden hem weken in de gaten om hem te testen we hebben zo vreselijk gelachen………
  Met allerlei leugens vielen ze hem lastig om bij hem binnen te komen en werd iedere dag bij hem aangebeld door de ggz medewerkers……
  Voor wervingen collectes of zo…….
  We kregen al zijn persoonlijke gegevens toegespeeld dit werd gewoon besproken
  zijn contact met zijn kinderen,zijn inkomen, exen, zijn hele geschiedenis het was echt zo leuk echt te gek voor woorden.
  Ze bespraken gewoon echt alles met ons zijn hele priveleven werd met ons besproken.
  Hij wist zelf nergens van…..echt schitterend…….
  Ze lagen met meerderen maandenlang voor zijn deur en waren steeds in zijn buurt om hem te intimideren…….ook als naar buiten ging……
  De wijkbewoners deden op het laatst ook mee…..
  Iedereen floot naar hem of schold hem uit d ggz vertelde dat dit juist goed was.
  Wij vonden het alleen maar leuk.
  Zijn kinderen durfden er niet tegenin te gaan zo overweldigend was het…….zij werden ook ingelicht uiteraard……
  We hadden ook gemeld dat hij ons een onveilig gevoel gaf door zijn gedrag…….wat niet waar was………
  Je zag steeds meer en meer hoe angstig hij werd…… en trilde ook heel veel hij ging niet meer naar zijn werk en werd broodmager………en kwam amper nog buiten……..uit angst………omdat hij waarschijnlijk niet wist wie deze mensen waren……maar wij wel……..het is nooit meer goedgekomen met hem…….hij is erg schichtig en ziek en erg mager nog steeds……..
  de ggz meldde dat onze melding de juiste beslissing was…….dat hadden we goed gedaan……..

  De waarheid is dat we deze man compleet vernietigd hebben…….door onze leugens en het bizarre optreden van de ggz en hun hulptroepen deze man had geen enkele geestelijke hulp nodig………hij was prima zoals hij was……..

  De ggz vindt dit werk echt leuk daar schrokken wij ook van we hadden nooit verwacht dat de ggz een jaar zou blijven en niet meer zou stoppen…….

  Ook vinden we het heel erg vreemd dat de ggz zo’n man zo aanpakte….waarschijnlijk omdat iedereen diep van binnen een hekel aan gelukkige zelfverzekerde mensen met een goede baan hebben ,goed salaris en mooie auto ?

  Het is pure jaloezie meer niet …..daar komt vast het genot vandaan om mensen
  te kleineren en te vernederen……als het mag en kan waarom niet ?

  Wij hebben nooit de waarheid verteld uit schaamte.
  Deze man mankeerde niets het was een leugen maar we hebben wel zijn leven vernield.
  De ggz gelooft meteen alle verhalen zo zie je maar weer en ze zijn vreselijk enthousiast en gedreven en ze heben inderdaad erg veel plezier om dat ze de gekste streken mogen uithalen bij deze mensen……..ze hebben van alles gedaan om hem te kleineren wat ook gelukt is…..schelden…… je stelt toch niets voor mannetje
  en je bent nog lelijk ook geen vrouw blijft bij zo’n man als jij………
  De hele dag door waren er mensen om hem heen van de ggz.
  Ook op zijn werk waar collega’s om hem lachten net als de overige buren.
  Hij was een oggz geworden zo gemakkelijk gaat dat dus.
  Een openbare buurtgek.
  Wat wij hebben gedaan is nooit meer goed te maken en heel erg fout maar wij willen hier wel mee aangeven dat het mode is om meldingen te verzinnen.
  De ggz hapt en trapt er in.
  Al zijn gegevens waren openbaar.
  De ggz was niet meer te houden zo fel en zo hard.
  En het werkt echt…………

  Hij iz niet meer verwaand………….en volledig stuk.

 16. Intimidatie,aanranding,vernielingen en criminaliteit is toch strafbaar in Nederland ?

 17. Ik vind het fantastisch om te werken in de bemoeizorg.
  Met zijn allen ambulant de zwakkeren aanpakken.
  Door onze geweldige inzet en manieren laat iedereen de gemelde zakken en in de steek.
  Leugens zijn daarvoor nodig iedereen moet er van overtuigd zijn dat ze psychisch niet in orde zijn.
  Door onze methodes komen ze toch in het nauw.
  Iemand moet op een gegeven moment smeken om onze hulp dat is het uitganspunt. .
  Alleen wij zijn er nog verder is er niets meer in hun leven.
  Niemand wil met gestoorden iets te maken hebben al hebben ze een baan of een zelfredzaam leven.
  Ook familieleden,vrienden,werkgevers,ouders van klasgenootjes gaan dit op een gegeven moment door indoctrinatie geloven.
  Mensen die gemeld worden zijn uiteindelijk allemaal gestoord dat blijkt altijd weer.
  En gestoorden hebben geen rechten en liegen toch altijd……
  Niemand gelooft een gestoorde.

  Of meldingen echt zijn of niet maakt ons niet uit en dat trekken we ook niet na.
  Daar hebben we gewoonweg geen tijd voor.
  Wij gaan overal waar we maar kunnen informatie inwinnen.
  Wat de gemelde daar van vindt interesseert ons niet.
  Ik zou dit werk voor geen goud meer kwijt willen.
  Waarom ? Wij slagen altijd ! Ook krijgen we alle denkbare steun en mogelijkheden hiervoor.
  De teams worden in de toekomst alleen maar groter en groter ……..

 18. De gemelde is van ons,ons bezit.
  Wij delen zelf in hoe er gehandeld moet worden en hoe wij met deze persoon omgaan.
  Wij doen inderdaad niet aan privacy wat de aangemelde wil doet er niet meer toe.
  Persoonsgegevens worden altijd verstrekt.
  Wij verzamelen altijd alle gegevens over personen ook bij banken,werkgevers omwonenden etc.
  Wat de gemelde daarvan vindt is niet van belang.
  Nooit van belang.
  Al voor de screening gaan wij zo te werk.
  Zo snel mogelijk iemand volledig zwak maken is inderdaad het beste.
  We kunnen ons er niet druk over maken of iemand geschikt is voor bemoeizorg.
  Onze vrije aanpak werkt uiteindelijk en is toegestaan.
  Inderdaad het meest geweldige vrije vak wat er ooit bestaan heeft.
  Deze mensen komen altijd in de val terecht hoe ze ook tegenwerken.
  Ik hou van dit werk het geeft veel genoegen en plezier..

 19. Bemoeizorgers zijn veel te gefixeerd op het bewust bederven van levens.
  Dit is niet goed.
  .

 20. Wetenschap en de realiteit van de praktijk zijn duidelijk 2 verschillende werelden. Bemoeizorg wordt veelal ingezet bij doodnormale zelfredzame mensen die het niet eens nodig hebben. Als je jaloers op iemand bent, kun je iemand aan laten pakken door bemoeizorg door zomaar wat te verzinnen. De praktijk laat zien dat bemoeizorg hier zonder problemen op in gaat. Ze vinden iedere melding een leuke jachtuitdaging. De aanpak is zorgwekkend zeer zorgwekkend zelfs.Teams intimideren, dreigen zelfs, mensen worden gepest en uitgelachen. Het draait om macht en vertier, de mens doet er niet meer toe. Het nieuwe motto zou moeten zijn: bemoei je met jezelf, dit is mijn leven en dat gaat je niets aan! Zelfs eenzaam lijkende mensen die super gelukkig zijn met hun leven en alles op een rijtje hebben, worden aangemeld voor bemoeizorg. Dit slaat helemaal nergens op.De kennis van de teams is zeer slecht ze gedragen zich als bendes en er komen alleen maar steeds meer mensen met slechte intenties bij. Bij fouten en klachten geven ze altijd de schuld aan de gemelde ze lijden dan aan waanideeën of iets dergelijks of ze verzinnen een aandoening als borderliner of zo. Ze komen overal mee weg. We zien van alles gebeuren: bemoeizorg is een verschrikkelijk iets. De gemelde heeft geen rechten meer en daar wordt goed misbruik van gemaakt.Ze doen gewoon wat ze willen in het leven van een aangemelde als het maar werkt!

 21. Juist door bemeoizorgteams en het inschakelen van de buren of de hele wijk zijn mensen niet meer veilig.
  Ook door het verspreiden van persoonlijke informatie.
  Allerlei ongenodigde vreemden bepalen zo door deze machtspositie de toekomst van een gemelde.
  De sociale controle is veel te groot en ongepast.
  Verder is het onbegrijpelijk dat bemoeizorgopleidingen worden goedgekeurd.
  Bemoeizorg is onverantwoord.

 22. Geef de Nederlandse bevolking zijn vrijheid en rechten terug.
  Zodat een ieder weer een mens mag zijn en niet zomaar in een verkeerde hoek terecht komt waar hij niet hoort.

  Degenen die in de bemoeizorg zitten en hier achter staan zijn voor ons geen mensen meer.

  HET JAAR VAN DE PRIVACY MOET ER KOMEN DIT IS NOODZAKELIJK

 23. Supergoed.
  Ieder bedrijf, instelling,woningbouwvereniging,heeft een privacyreglement maar slechts weinigen geven hier gehoor aan.
  Klanteninformatie wordt gewoon besproken met bemoeizorg.
  Bedrijven werken gewillig mee.
  Bemoeizorg is bedoeld voor het ruineren van een mens.
  Bemoeizorg komt niet met goede bedoelingen dat hoeft ook niet door alle mogelijkheden die ze mogen gebruiken.

  Dit is evidence based.
  De harde aanpak van de privacy is nodig bij elke overtreding hoort er een boete of straf te zijn omdat dit veel erger is dan verkeerd parkeren.
  Mensen horen beschermd te worden.

 24. Bemoeizorg heeft niets te maken met liefdevolle goedbedoelde betrokkenheid het is gewoon puur machtswellustig lastig vallen en vooral leuk.
  Een georganiseerd spel met veel te veel deelnemers die moet eindigen in resultaat.
  Verder niets.
  Dat gemelden hieraan vreselijk lijden maandenlang,kinderen die hier bang van worden daar heeft niemand het over.
  Deze gezinnen hebben al zoveel verdriet en dan krijgen ze dit er nog bij.

 25. Door bemoeizorg/oggz zie je hoe in en in slecht de mens eigenlijk is. Buren,ggz,wijkteams,bedrijven,werkgevers,wijkbewoners,burgernet en vrijwilligers iedereen is veel te enthousiast om mee te doen en er op af te gaan.
  De gemelde gaat hoe dan ook ten onder en wordt beschadigd. Wat vinden we hier met zijn allen toch zo leuk aan? Buurtbewoners worden echt niet aangemeld omdat ze zich zorgen maken over degene of omdat ze een goed hart hebben.
  Het is inmiddels landelijk bekend wat bemoeizorg/oggz inhoudt. Het is fout en misplaatst in de meeste gevallen. Bemoeizorg/oggz is een leuke gezamenlijke bezigheid. ER HOORT EEN VERSTANDIG IEMAND OP TE STAAN ZO ONDERTUSSEN DIE ZEGT DAT DIT TOCH ECHT NIET KAN. Waar is de politiek? Het gezamenlijke pesten van gemelden is heel erg fout. Strafbaar fout. Er wordt veel te snel overgegaan tot oggz waar het niet nodig is. Inderdaad onverantwoord.
  BEMOEIZORG WAS TOCH BEDOELD OM IETS GOEDS VOOR DE MEDEMENS TE DOEN? We slaan met zijn allen goed de plank mis!

 26. Was het maar altijd zo vredig als nu.
  De bemoeizorgteams en alle brave burgernetters zitten eindelijk thuis bij hun gezinnen en partners.
  Wat zouden jullie ervan vinden als dat geluk verstoord zou worden door indringers die niet meer verdwijnen ?
  Die intens gemeen zijn ,dreigen waar je kinderen bij zijn,je afkraken,je kinderen en vrouw klemrijden, tegen je kinderen zeggen dat het nooit meer goed komt met ze,je vrouw betasten en in gangs samenwerken ?
  Hoe zou het voelen als jullie eigen geluk en privacy verstoord zou worden ?
  Staan jullie daar wel eens bij stil wat jullie anderen aan doen ?
  Als het je zelf maar niet treft he ?
  Waarom werken jullie in gangs ?
  Dat is alom bekend waarom he ?
  We hopen dat de regering ooit besluit om de ME tegen jullie op te zetten al is het maar 1x voor het effect zodat jullie even voelen wat jullie anderen aan hebben gedaan.
  En beste ggz,bemoeizorgteams,wethouders,en burgernet vertel eens eerlijk tegen de regering wat jullie echt doen !
  Of hebben jullie dat lef niet en lopen jullie gauw naar de grote veilige gang ?
  Het zal het laatste wel zijn he ?
  Voor de intrede van al deze instellingen was Nederland zo veel mooier en beter.
  Er is nog nooit zoveel sexueel misbruik geweest als nu.
  Nog nooit was sexueel misbruik zo laagdrempelig en makkelijk.
  Nog nooit zijn mensen zo belaagd en beledigd als nu.
  Gerard Schouw is een held die anders durft te zijn en wil zorgen voor een beter privacy beleid.
  Wie is de volgende held van de regering die deze gangs durft aan te pakken en opkomt voor de rechten van de mens,normen en waarden herstelt en zorgt voor een veilig beschermd gevoel voor alle gezinnen ?
  Bemoeizorgteams hebben Nederland naar een ontzettend laag niveau gebracht.
  Wij willen dit graag kwijt op deze vredige dag kon het maar altijd zo zijn……..

 27. Vanaf 2015 als alles overgeheveld wordt naar de gemeente gaan we nare tijden tegemoet. De ggz en de gemeente krijgen het nu voor het zeggen. Wat voor eigen rechten en keuzes zullen er nog over blijven voor de Nederlandse bevolking ?
  De vrijheid en de privacy zullen nu echt verdwijnen naar de achtergrond door de nog grotere netwerken die ontstaan. Geen enkele instantie zal nog te vertrouwen zijn want ze helpen elkaar allemaal en persoonsinformatie is nergens meer veilig. Ons land is nu echt naar de knoppen. Hier komt niets goeds van…….het wordt een soort oorlog waarbij de bevolking altijd zal verliezen………oude tijden van vroeger gaan herleven……..
  De regering had het fenomeen bemoeizorg nooit moeten toelaten in dit land.

 28. Wat erg dat het zo de verkeerde kant op gaat met bemoeizorg.
  Laten we hopen dat de stekker er op tijd wordt uitgetrokken door de overheid.
  Bemoeizorg was geen verstandige zet en de teams hebben er hun eigen draai aan kunnen gegeven door de vrijheid.
  Ik vind het ook te beledigend naar de mens toe de verkleedpartijtjes,allerlei psychologische spelletjes die er gespeeld worden met mensen om ze in de val te lokken,het zwart maken van gemelden in de wijk,zomaar derden er bij betrekken, uit eigenbelang om te scoren,het schenden van de privacy het is belachelijk wat hier gebeurt.
  Verder worden gemelden erg idioot neergezet terwijl ze zelf zo redzaam zijn.
  Ook hebben alle gemelden ontzettend goed in de gaten dat ze in de maling worden genomen door alle psychologische snufjes dus dom zijn ze zeker niet !.
  Zeer beledigend.
  Dit bewijst weer opnieuw hoe minderwaardig er over gemelden die geen kant meer op kunnen gedacht wordt.
  Bijna iedereen kan in deze positie terecht komen.
  Inbraak,schelden,intimidatie en vernielingen zijn al helemaal uit den boze.
  Deze teams hebben alleen maar nadelen opgeleverd.
  Er zijn te veel hoge oompjes die een oogje dichtknijpen.
  Opdringing,stalking,opzettelijk indringen in levens je zin doordrijven zonder toestemming van de gemelde ( verkrachters die de gemelde niet wil zien er toch bij halen ) moet strafbaar zijn vind ik.
  Burgers worden hiervoor bestraft dus dat moet ook gelden voor deze teams.
  Het is de hoogste tijd voor de opheffing van deze teams.
  Het oude mooie vrije Nederland moet terug komen.

 29. Bemoeizorgers herken je heel makkelijk je pikt ze er zo uit.
  Haast iedere gemelde lukt dat !
  Schaf die stomme bemoeizorg toch af alles wordt dan weer veel beter !
  Dit is geen normaal leefklimaat meer !
  Wat heeft die ongewenste onzin dit land nu voor positiefs gebracht ?
  Behalve dat de bemoeizorg er zelf wel bij vaart NIETS.

 30. Ik als vader van een gezin voel me in mijn eer aangetast.
  De hele stad en regio kent ons door het verspreiden van onze gegevens en afbeeldingen.
  We worden nagefloten en burgers claxoneren naar ons.
  Bemoeizorg en participatie heeft des te meer duidelijk gemaakt hoe de mensheid in elkaar zit.
  We kunnen niemand meer vertrouwen en ze hebben het zeker niet goed met ons voor.
  Ze volgen ons bijna een jaar nu het is voor iedereen in het dorp incl. bemoeizorg dikke pret.
  Lager kunnen we niet zinken: we zijn gepest en onze schuldproblemen zijn nog steeds hetzelfde.
  Ik had nooit verwacht dat bemoeizorg zo erg zou zijn en dat dit zo’n impact op ons gezin zou hebben.
  Ik zie het nut van bemoeizorg niet in we zijn nog nooit door zo’n diep dal gegaan.
  Hoe kunnen de wethouders van onze gemeente dit goedvinden en hier achter staan ?
  Zullen ze net als de bemoeizorgers ook zo genieten van de macht ?
  Wat zal de reden zijn ?

 31. Ik was een Bemoeizorg-genomineerde ondanks dat ik geen zorgmijder ben, geen psychiatrisch verleden heb, en ook niet alcohol-en/of drugsverslaafd ben.
  Maar ik ben een Bijstandsgerechtigde die in een sociale huurwoning woont. En dat maakt je bij voorbaat al een inferieure burger en kennelijk een soort Staatseigendom, omdat je je inkomen van de Staat ontvangt. Men viel mijn priveleven binnen;superieur, autoritair en respectloos. Ik diende een klacht in, maar mijn woorden werden door de diverse partijen verdraaid en zo dekte men elkaar in. Zelf mogen ze zich beroepen op de Privacy-wetgeving om zichzelf en elkaar in te dekken. Ik ben door deze ervaring tot deze conclusie gekomen dat de Bemoeizorgwetgeving nog meer macht toekent aan diegenen die al veel macht hebben. En dat de rechten van een burger zonder macht, nog meer worden ingeperkt, waardoor diegenen met macht vrij spel krijgen, en degene wiens macht zeer wordt ingeperkt, machteloos is en juist daardoor kwetsbaar wordt gemaakt. Het is inmiddels 3 jaar geleden dat dit plaats vond. Het was voor mij een zeer traumatische ervaring waarvoor ik nu, zelfs 3 jaar later, nog speciale Traumahulp nodig heb om het goed te kunnen verwerken. Mijn gezondheidsproblemen zijn hierdoor verergerd, alsmede mijn arbeidsongeschiktheid en de kans op een baan is verkleind.Door de Staat, die de Bemoeizorgwetgeving zoals deze nu is,goed keurt, en kan zij zélf het voor haar burgers onmogelijk maken om als een werkende burger te participeren… Alleen al vanwege het eigen belang voor de Staat, zou men het eens onder de loep moeten nemen… De eigenlijke bedoeling van de bedenkers van dit beleid ,erachter kan best zijn om burgers in nood werkelijk te willen helpen. Maar men heeft er, mijns inziens,geen enkele rekening mee gehouden dat macht één der grootste verleidingen voor de mens is, en dat er een groot risico van machtsmisbruik aanwezig is en dat deze individuen zelfs slachtoffers kunnen maken… En zij kunnen en mogen dit doen, omdat de rechten van de tegenpartij zeer worden ingeperkt. Om machtsmisbruik tegen te gaan en de rechten van iedere burger zoveel mogen te respecteren en te beschermen, zou iedere situatie door een rechter beoordeeld moeten worden, die beoordeelt of er ingegrepen mag worden en op welke manier.

 32. Een ander woord voor Bemoeizorg is Ont-rechten… Iets wat je niet zou verwachten in een land als Nederland…

 33. Een familielid van mij heeft een niet-aangeboren lichte verstandelijke beperking als gevolg van een hersenvliesontsteking in zijn kindertijd. Enkele jaren geleden werd er bij hem vastgesteld dat hij Cardiomiopathie had; een ernstig Hartfalen waardoor zijn hart nog maar 12% werkte. Hij kreeg een speciale ICD-pacemaker ge-implanteerd die zijn hart ondersteunt en hem in leven houdt. Hij kreeg een woning toegewezen in een klein plattelandsdorpje. Overdag deed hij dagbesteding. En als hij thuis was, kreeg hij steun en goede begeleiding door familie. Hij is een rustige jongen die gewoon nog even wat jaartjes wil leven…
  Echter had hij een buurjongen die er niet blij mee was om iemand als hem als buurman te hebben, omdat hij een verstandelijke beperking heeft en naar dagbesteding gaat. Deze buurjongen deed onjuiste meldingen bij Politie en Meldpuntzorg en Overlast. O.a. had hij gezegd dat dit familie-lid van mij op een ongepast tijdtstip had staan boren. Hij heeft geen boormachine en kan en mag niet eens boren, omdat het zijn hart te erg zou belasten en hij een hartstilstand zou kunnen krijgen. Dit is ook medegedeeld aan instanties. Ondanks deze verklaring en ondanks dat hen werd medegedeeld dat de familie hem begeleidt, werd er gedreigd met dat hij voor een Bemoeizorgcommissie zou komen als er nog één keer weer een klacht of een melding over hem zou komen. Door alle zeilen bij te zetten is het de familie gelukt om hem uit hun klauwen te houden.
  Hij woont inmiddels in een woonvorm, waar hij het erg naar zijn zin heeft en waar hij eveneens beschermd wordt tegen de Bemoeizorgsoldaten van Nederland.

 34. Bemoeizorg is gebasseerd op dominantie en onderwerping. Eerst worden enkele van iemand’s universele grondrechten ontnomen, zodat er juridische ongelijkheid ontstaat en iemand slechts de positie van onderwerping in kan nemen. Men zou beter op zoek kunnen gaan naar hulpverleningsmethoden waarbij iemand’s universele grondrechten worden gerespecteerd en men op een respectvolle manier ondersteunend kan zijn.Ook vind ik het niet bepaald democratisch om achter de ruggen van de burgers om in ’t geniep,een dergeijke wetgeving te creeeren en achter de ruggen van de burgers om Handreikingen te creeeren hoe de Privacywetgeving van burgers endergelijke te kunnen omzeilen. Wat heeft het dan voor nut om een Grondwet te hebben als deze niet eerbiedigd wordt door de Staat zelf. En wat heeft het voor zin om een College Bescherming Persoonsgegevens te hebben als ook deze de universele Rechten van de burgers burger niet respecteert en deze er zelf aan mee werkt hoe de Privacywetgeving omzeild kan worden. De Participatiewetgeving zou ook moeten omvatten dat iedere burger ongeacht maatschappelijk status en persoonlijke situatie als gelijkwaardig zou mogen kunnen participeren. In plaats door de sterkeren gedwongen te worden om de inferieure positie in te nemen in een hierarchie gecreeerd door de sterkeren. Bemoeizorg plaatst iemand in de inferieure positie.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *