Buren pesten is een blinde vlek in de samenleving

Buren pesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk aandacht voor. Buren houden zich afzijdig en woningbouwcorporaties, politie en gemeenten laten het stuk voor stuk afweten.

Nadat pesten op school en werk de nodige aandacht en erkenning kregen is het nu de beurt aan buren pesten. Je hoort en leest er weinig over, wellicht omdat het schuilgaat achter woonoverlast, burenruzie, discriminatie en privacywetgeving. Welk aandeel van deze overlast pesten betreft is vooralsnog onduidelijk. Ook vakliteratuur geeft daar geen inzicht in (Randall, 1997). Uit ervaring en gesprekken met gedupeerden en hun directe omgeving weten we dat chronische blootstelling aan moedwillige vormen van overlast door buren niet alleen het woongenot of de arbeidsprestatie van de benadeelde kan beïnvloeden, maar ook het psychisch en sociaal functioneren, en geleidelijk ook de gezondheid.

Elke ontmoeting met de pester veroorzaakt diepe angsten

Door de soms relatief subtiele vorm en de selectiviteit van het pesten wordt gemakkelijk haar verwoestende kracht onderschat. Verbale of andere vormen van agressie, zoals intentionele geluiden tijdens uren die voor ontspanning en nachtrust bedoeld zijn, kunnen mensen uitputten. Wanneer iemand doelwit wordt van dit gedrag, is de kans groot dat hij het als iets persoonlijks ervaart, wat veel stress oplevert. In het geval van bedreiging, bijvoorbeeld met de dood, blijft men in het ongewisse of deze bedreiging op een dag geëffectueerd wordt. Elke ontmoeting met de pester veroorzaakt dan diepe angsten. Mensen durven hun huis niet uit en voelen zich er tegelijkertijd niet veilig.

Dit kan mensen kwetsbaar maken en isoleren van hun omgeving. Ze nodigen buren, vrienden en familie niet meer thuis uit om confrontaties met de treiteraar te voorkomen. Uit angst eveneens doelwit te worden kunnen buren of collega’s de gedupeerden gaan negeren. Een reactie die versterkt wordt als de pester derden, die niet op de korrel worden genomen, wel keurig behandelt. Met polarisatie en verdere isolatie van de gedupeerde in de straat of wijk tot gevolg.

Gedupeerden weten niet wat ze moeten doen

Aanleiding en doel van het pesten kunnen van ondergeschikt belang zijn. Alleen al door hun fysieke nabijheid kunnen mensen jarenlang dag en nacht te maken krijgen met een chronisch pestende buurvrouw, buurman of gezin. De benadeelden begrijpen de oorzaken van het, soms buitenproportionele, conflictueuze gedrag niet. En weten daardoor niet wat te doen zonder de situatie te laten escaleren.

Noodgedwongen verhuizen met bijkomende kosten, kunnen de stress eerder vergroten dan oplossen. Huurders krijgen de kosten van verhuizing niet vergoed en gedupeerde huiseigenaren moeten wettelijk het probleem bij kandidaat-kopers melden, wat ten koste gaat van de verkoopprijs. Het meest bezwaarlijke is dat jaren verdwenen woongenot, verminderde arbeidsvoldoening (vooral bij thuiswerk) alsook aangetaste gezondheid, niet te compenseren zijn.

Woningcorporaties nemen buren pesten niet serieus

Naast wijkbewoners die geen doelwit zijn van de pester, hebben ook professionals moeite met buren pesten. Zij beschouwen het als een gewone burenruzie en leggen de inspanningsverplichting bij bewoners zelf. Gezien hun maatschappelijke taak en wettelijke verplichtingen zou je van woningcorporaties op z’n minst praktische vaardigheid in de omgang met buren pesten verwachten. Wijzelf en andere gedupeerden hebben het tegendeel ervaren: de woningcorporatie neemt haar inspanningsverplichting in deze kwestie niet serieus.

Het lijkt erop dat zij niet erkent dat geraffineerde vormen van chronische overlast uiterst destructief kunnen zijn. Ze ziet niet toe op naleving van bepalingen uit de huurovereenkomst als het buren pesten betreft. Evenmin worden officiële richtlijnen toegepast, zoals de Handreiking woonoverlast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Doorlopende dossiers ontbreken

Corporaties doen niet aan preventieve maatregelen of nazorg. Nieuwe huurders worden niet geïnformeerd over disfunctioneel gedrag van mensen die naast of nabij de woning wonen. En de medewerkers zijn niet geschoold in omgaan met pesten. Gedupeerden krijgen soms tegenstrijdige adviezen. Zo raadt de ene professional aan bewijsmateriaal te verzamelen en beticht de andere de bewijslastverzamelaar van aantasting van de privacy. Ondanks het gegeven dat disfunctioneel gedrag soms al generaties standhoudt, wordt geen doorlopend dossier bijgehouden en worden meldingen geïsoleerd behandeld.

Omdat protocollen voor burenruzie worden toegepast, neemt de corporatie per definitie een bemiddelende rol aan. Dit betekent dat de pestende persoon en gedupeerde allebei als medeschuldig worden beschouwd en dat ze beiden verantwoordelijk worden gehouden voor de oplossing. Het gedrag van de pester wordt zo beloond, gehandhaafd en bekrachtigd en de klacht van de gedupeerde ontkracht. Deze laatste loopt hierdoor dubbele psychische lasten op.

Wanneer politie en gemeente bij de pesterij worden betrokken zijn aanpak en uitkomsten soortgelijk. Meldingen worden ook door de politie geïsoleerd beschouwd. Vooral wanneer wijkagenten wisselen en systemen worden vernieuwd, verdwijnt het institutioneel geheugen. De gemeente is gericht op de bescherming van de integriteit van mensen met disfunctioneel gedrag en hun families (Tussenbericht Schakelteam, 2018). Voor de bescherming van de fysieke en emotionele integriteit van degenen die gepest worden is geen aandacht.

Maatschappelijke uitdaging: pestpatroon doorbreken

Instanties geven te gemakkelijk de boodschap aan gedupeerden dat de situatie onoplosbaar is, dat ze die moeten accepteren en ermee moeten leren leven. Verhuizing van de gedupeerde wordt als een oplossing beschouwd, terwijl hiermee het conflictueuze gedrag opnieuw wordt beloond. Gedupeerden verliezen zo alle vertrouwen in de instanties en raken verder geïsoleerd.

In feite betekent toepassing van onjuiste protocollen door corporaties, politie en gemeenten een systematische miskenning van zowel de mogelijke psychologische achtergrond van de agressie als de sociale consequenties daarvan. De maatschappelijke uitdaging is om het pestpatroon te doorbreken in plaats van te handhaven of te versterken. Buren pesten is een blinde vlek in de samenleving. Wetenschappelijk onderzoek naar omvang, klachten en handelingsopties is hard nodig.

Margarita Amador en Alfons Uijtewaal zijn academisch geschoolde ervaringsdeskundigen en werken bij Stichting Huize AardeZij voerden gesprekken met gedupeerden, sociaal betrokkenen, gerelateerde instanties en verrichtten wijkonderzoek.

 

Referenties

Randall, O. (1997). Adult Bullying - Perpetrators and Victims. London/New York: Routledge.

Tussenbericht Schakelteam, gemeentelijke aanpak personen met verward gedrag, 11 april 2018.

 

Foto: Elvin (Flickr Creative Commons)

 

Dit artikel is 26622 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (36)

 1. Buren het leven vergallen als een in Nederland veel voorkomend verschijnsel, is een symptoom van overbevolking. We leven noodgedwongen te dicht op elkaar. Hoe meer zielen, des te meer vreugde, is een Hollands gezegde. Deze spreuk wordt in het Frans naar ware strekking vertaald met: ‘plus on est de fous, plus on ri’. We hebben het dus er zelf naar gemaakt.

  De Franse journalist Ephimenco heeft het opgemerkt. Hij schrijft:
  ‘De mentaliteit van Nederland is het best te begrijpen via de geografie en de architectuur. Dat gebrek aan ruimte en dat handelsleven in de stad was eeuwenlang echt het tegendeel van Frankrijk [.] Ik weet dat het in de Franse banlieu ook niet altijd pret is, maar de Franse jeugd kan naar de bergen, het open veld. Ik heb eindeloos in de bossen gespeeld, ik had geen voor- of achtertuin nodig. De poëzie gaat in Nederland vaak over dat ontbreken van landschap. Het verklaart een zeker gemis aan levensvreugde.’

 2. Ervaringsdeskundige: Het kan nog heel veel en uitzonderlijk lang erger, hoe, dat wordt beter niet geschreven om te voorkomen dat deze informatie door mensen met NPS kan worden misbruikt en huidige en toekomstige slachtoffers het nog veel moeilijker krijgen.

 3. de verhuurder treiterd zelf mee hoor, dat heet groepsgedrag en het gebeurt omdat het kan. Dus er ontbreekt een stukje ; en ze faciliteren de boel, en ze treiteren mee, en ze misbruiken hun positie om hun eigen handen schoon te wassen wat klakkeloos wordt aangenomen door anderen met een positie en ze bouwen leugendossiers in elkaar. ook hun eigen pr van hoe ze dingen aanpakken klopt niet in de praktijk. En schade kun je niet verhalen, wat je krijgt is een hoop woorden en discussie . Ik wil dat iedereen die er zijn salaris aan heeft verdiend ontslagen wordt en dat gaat tot leidinggevenden aan toe, want ze houden alleen maar elkaars hand boven het hoofd. En advokaten willen er niets mee omdat ze er niets aan verdienen en het inoudelijk teveel werk is. Dus er is geen rechtsstaat en er is geen vrijheid. Wat er wel is is macht en onderdrukking, komt het niet van de ene kant dan komt het weer van de andere kant en dus ook van de kant van waar je hulp van mag verwachten. Want hun weten het beter vanachter hun buro ook al maken ze het zelf niet mee . En jouw bewijs geldt niet. Voor iedereen die dit mee maakt weet dit. Ook de gemeente draait zich er uit en neemt geen verantwoordelijkheid maar zit wel met de coopporatie om tafel. Ik wil schadevergoeding en emigreren.

 4. Hallo ,

  Ik woon in Vlaanderen en hier is het even erg als in Nederland en misschien zelfs erger omdat de Vlaming bekent staat als een binnenvetter maw iemand die niet snel zal zeggen waar het op staat. Iets wat in Nederland wel meer het geval is , en soms wel een tikje te veel maw dat ze te veel zeggen over iemand of iets zonder daar soms niet genoeg bij na te denken zonder ze daarom de schuld te geven.

  Er is wel degelijk een mentaliteits verschil tussen Belgen en Nederlanders niet alleen in taal maar ook in de manier van omgang met andere mensen.
  Ik kan namelijk het verschil goed onderscheiden omdat ik twee zussen heb die wel in Belgie geboren zijn maar op latere leeftijd Nederlandse zijn geworden , en een woont in het Oosten van Nederland en de andere in Zuid Frankrijk. Dat is al zo een dikke 48 j zo. En ik zelf kom al in Nederland sinds eind van de jaren 60 en vandaar dat ik het verschil iets beter ken.

  Nu over dat pesten gesproken door bv je naaste buren , wel ik heb daar nu ook al een kleine 15 jaar mee te maken en mijn buren die weten van géén ophouden ook als ik ze negeer dan doen zij gewoon verder met uitlokken maw opzettelijke geluiden maken , op de muur staat timmeren onlangs nog een hele dag lang met 20 min staan hameren en 10 min pauze.

  Mij kan niemand wijsmaken dat dit een klus is ? Nee dit is echt pesten om mij te trachten onderuit te halen. Ik moet wel eerlijk te kennen geven , dat ik heel in het begin ze kon negeren. Maar later kon ik me echt niet meer bedwingen en ging ik dus zelf ook in de fout. Zo van als je mij pest dan laat ik me niet doen en doe ik net het zelfde. Nee , ik weet nu ook wel dit niet de oplossing is. Maar zoals door velen hier ook geschreven is en vooral in het artikel is je word niet ernstig genoeg genomen.

  Ik kreeg zelfs van de wijkagent te horen ” dat zijn nu eenmaal geluiden die bij het leven horen ” hallo zeg , dus als iemand met opzet op een muur zit te timmeren niet om een spijker in de muur te slaan. Maar om echt bewust de buur het leven zuur te maken door die bewust te pesten dan zijn dat volgens mijn mening niet echte geluiden die bij het leven passen.

  Nu Politie en Politie is 2 er zitten er tussen die zich meer Politie voelen dan als mens. En gelukkig zijn er uitzonderingen en kom je wel eens een Politieagent tegen die wel naar je wil luisteren en vooral als het dan iemand is die zelf ook ooit een depressie heeft gehad zoals waar ik ook mee te maken heb deels te wijten aan het pesten van de buren.

  Mijn Advocaat zegt me ook dat ik er me niet al te veel moet mee bezig zijn met al dat pest gedoe van de naaste buren , en hij zei ooit dat die een klacht zou gaan indienen ? maar ik begin daar nu wel aan te twijfelen of hij dat niet eerder zegt om me wat zoet te houden ?

  Als het echt uit de hand loopt zoals het in mijn geval al wel eens enkele malen gebeurt is dan schiet men plots wakker , maar ben ik wel de klos en is het als of je met een mes in eigen vinger gaat snijden.

  Ik ben het moe al dat gedoe.

 5. Het pesten is Deurne is ongelooflijk. Nu leer je pas de Antwerpenaren kennen. Wat een smeerlappen. Politie doet niets. Ze schepen je af. Stront voor je huis of zo, gewoon laten liggen. Laat andere mensen ermaar in trappen !! Vele pesten ook met hun huisdieren. Dus daarom weeral, laat die stront liggen op straat. Zodat iedereen erin trap, behalve ik !!!! Blijven terug pesten !!! ’s nachts die wakker maken op onschuldige manieren. Wekker loopt even af !! GSM die belt, .. !!! BLIJVEN AANHOUDEN is de boodschap !! Zorg dat ZIJ GAAN VERHUIZEN !!!!!!!

 6. Ook mijn woongenot is vergald door overlastgevende buren. Vroeger genoot ik van mooi weer. Nu niet meer, want dat betekent weer overlast. Alle stations al gepasseerd. Je moet het zelfs dulden dat een deel van jouw perceel naar de buren is gegaan. Dan wordt het door de woningbouw op verjaring gegooid.

 7. Ik wordt al ruim 4 jaar gepest. Nieuwe benedenburen gekregen.
  Begon vrijwel meteen met pesten, intimidaties, vernielingen en geluidsoverlast, vooral in de nacht. Bij aanspreken gaan ze de dingen die je benoemd juist extra doen. Uiteindelijk verhuisd. Na een half jaar andere buurman. Een bekende van mijn vorige buren. ….
  Het begon opnieuw. 4/5 keer per nacht wakker gemaakt. Overdag en ’s avonds overlast en treitereien. Ik ben kapot. Serieuze gezondheidsklachten en niemand die je help. Woningbouw/politie. Als je het meld wordt het erger. Kwam er achter: ze hebben bekenden bij de politie. Ze vallen vervolgens familie en bekenden lastig. Weten precies waar ze wonen. Kan geen kant op. Overweeg soms uit het leven te stappen om de terreur te stoppen. En dit zijn gewoon Nederlanders die je bewust kapot proberen te maken. Verhuizen heeft geen zin. Ze weten nog eerder waar je gaat wonen dan jijzelf. Je kunt je verhaal niet kwijt. Iedereen keert zich van je af. Werken gaat ook bijna niet meer door structureel slaaptekort. Kortom in de val en uitzichtloos…..

 8. Bericht aan alle Nederlanders hier die te maken hebben met pestgedrag van naaste buren of anderen. Hier in Belgie bestaat er zo een regeling tot collocatie. Maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk ook weer niet (ander kan iedereen zomaar achter slot gezet worden)

  Je kan dit doen op 2 verschillende manieren. 1) Als er sprake is dat iemand een gevaar voor zich zelf of voor anderen vormt dan kan je in samenspraak met je huisarts een medisch attest laten opmaken , waarin de Huisarts dan het nodige beschrijft en hoe de toestand is. Dat attest stuur je dan op naar de Procureur Des Konings , sorry ik weet niet welke benaming dit in Nederland heeft (in Belgie is dat het Parket de openbare aanklager)

  Hij kan de persoon waarover sprake is 40 dagen max verplicht een gedwongen opname in de psychiatrie aan. Daarna wordt er beslist of men vrij gelaten word of niet , de persoon (en) waarover het gaat krijgen bijstand van een raadsman en moet gesprekken voeren met een onafhankelijke Arts zodat hun geestelijke toestand verder kan onderzocht worden. Daaruit kan bv besloten worden dat de persoon (en) langer vast blijven zitten.

  Mogelijkheid twee is , zelf een brief aan de Procureur Des Konings schrijven met de vraag om een spoed procedure ook dit hangt weer af van een onderzoek om na te gaan of dit wel aanvaard kan worden. Wat dus nog altijd niet wil zeggen dat daarom aan je vraag voldaan word ?

  Ik weet niet of zo iets dergelijk systeem in Nederland voor handen is en bestaat als je buren of pesters echt je leven zo zuur maken dat je daar echt aan onder door gaat. Je hoeft mij niet te vertellen wat het is want ik zit hier al min 15 jaar lang met dit probleem en ga het op een andere manier proberen zien wat het brengt ?

  Misschien toch een gaan zoeken ja ik weet het das altijd lastig , maar laat merken dat jij sterker bent dan de pester want zijn gedrag is zeer laag bij de grond. Veel moed en sterkte gewenst aan allen.

 9. Voor jouw eigenwaarde als slachtoffer van pestende buren is goed dat je actie onderneemt. Wat kan je zoal doen: terugpesten lijkt inderdaad geen optie. Je bevestigt daarmee het gedrag van de dader. Al geef je daarmee aan dat er grenzen zijn. Je vecht in feite tegen de geestesziekte van de dader. Je begeeft jezelf ook op glad eis. Voordat je het weet verzand je in een ordinaire burenruzie en ga je eveneens bedreigen en intimideren, wat strafbaar is. Bovenal is deze vreemde rol niet echt bevredigend voor jezelf. Verder is het zinvol de pesterijen niet al te persoonlijk op te vatten: het ligt niet aan jouw, maar jij kwam toevallig in hun invloedsweg. Dat neemt niet weg dat de pesterij diep onder de huid doordringt.

  Je kunt ook proberen de overlast te vertalen in iets constructiefs. Erover te praten met bijvoorbeeld huisarts of psycholoog om de pijn onder woorden te brengen en een eigen strategie te ontwikkelen. Je kunt de media benaderen. Een optie is bij de gemeente aan te kloppen, of politici en wethouders te benaderen. De meeste Nederlandse gemeenten, op Amsterdam na, hebben deze treiterproblematiek nog niet echt op de radar. Heeft je gemeente de Wet Aanpak Woonoverlast uit 2017 al in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen (zie https://vng.nl/nieuws/wet-aanpak-woonoverlast-vng-maakt-modelbepaling-apv)? Heeft men de verordening al toegepast op buren pesten?

  Ook kan je meewerken met onderzoek. Belangrijk is dat jij als slachtoffer tegenover onderzoekers je verhaal doet, ook al is je zaak afgerond. Bewaar daarom ook je bewijsmateriaal. Onderzoekers hebben casusmateriaal nodig om de juiste conclusies te trekken en aanbevelingen te doen voor een effectieve aanpak van deze problematiek.

  Margarita Amador en Alfons Uijtewaal, Stichting Huize Aarde.

 10. Een erg goed artikel dat een juiste weergave geeft van de verschrikkelijke situatie van mensen die door hun buren jarenlang geraffinierd gepest/geterroriseerd worden waaronder in mijn geval doodsbedreigingen met wurggreep en duizenden euro’s schade aan mijn koopwoning die men weigert te betalen.
  Ik spreek hierbij vanuit 13 jaar ervaring met burenterreur.
  In mijn geval Kovan betreft het allochtone buren die daarbij gesteund worden door hun landgenoten en geloofsgenoten die mij niet eens kennen en ik ook nooit gesproken heb. Dat klinkt als discriminatie toch ? En ik ben in onze wijk zeker niet de enige, heel veel mensen hebben hetzelfde meegemaakt en waren gedwongen om die reden te verhuizen.
  De auteurs van dit artikel concluderen volledig terecht dat onze wetgeving de daders beschermt en de slachtoffers in de kou laat staan : het zijn namelijk de slachtoffers die door het ontbreken van noodzakelijke wetgeving gedwongen worden om te verhuizen.
  Dat geldt met name als het om een koopwoning gaat : ik ben gedwongen mijn koopwoning na 25 jaar te verkopen door deze (allochtone) buren die veel later naast me zijn komen wonen en me sindsdien het leven zuur maken.
  Het argument van de overheid dat huisuitzetting niet kan als er een woning verkocht moet worden is totale onzin : hierdoor wordt automatisch het slachtoffer aangewezen om zijn/haar woning te moeten verkopen als enige mogelijkheid om ergens anders veilig en rustig te kunnen wonen.
  Het is de allerhoogste tijd dat er wetgeving komt die de daders zelf de gevolgen laten dragen van hun daden door van hun gedwongen verhuizing en vergoeding voor alle emotionele en materiële schade te eisen in plaats van dit op hun slachtoffers af te wentelen.
  Weten dat je er niet langer mee wegkomt zal daarmee ook een duidelijk signaal afgeven aan de (criminele) daders en de allerbeste preventie vormen.
  Mogelijk kunnen de auteurs een adviserende rol naar de overheid hebben bij het realiseren van de totstandkoming van deze dringend noodzakelijke wetgeving.

 11. Dag beste mensen,

  bij het lezen van jullie berichten heb ik gemengde gevoelens : enerzijds is het als slachtoffer van geraffineerd pesten van buren prettig te merken, dat pesten een thema is waar aandacht aan wordt besteed, anderzijds doet het pijn te moeten instemmen met de conclusie, dat er weinig tegen valt te ondernemen.
  Als slachtoffer wordt er van jou een gedragsverandering gevraagd( naar dokter/psycholoog) om pesten door een ander aan te kunnen.
  Het is waar, dat het je een positief gevoel kan geven, er met je arts over te praten, maar als het daar bij blijft, ben je er niet erg mee opgeschoten.
  Het bewust niet willen kijken op momenten dat je geprovoceerd wordt, het negeren van gebaren, geluiden, het machteloos moeten toezien hoe buren andere bewoners van de straat manipuleren, zodat je sociaal geïsoleerd raakt: misschien moet je als boeddhist reageren, dat lijden bij het leven hoort, misschien als christen de andere wang toekeren, ik weet het niet; ik zelf heb er geen oplossing voor.
  Elke dag opnieuw moet ik zien, het te redden, en omdat er sprake van een 3 jaar geleden betrokken koopwoning is, wil ik mij niet weg laten jagen: het probleem is niet de woning, maar de buren.
  Als partner moet je elkaar weten te troosten en opvangen: laat je niet uit elkaar spelen en zorg ervoor, dat je hecht blijft. Houdt vol!

 12. Er over praten lucht dan wel op maar zolang er ” niet echt ” iets gebeurd blijf je met de pijn zitten. Dat ben ik erg moe. “Een kruik gaat zolang te water tot ze barst ” en daarna verzuip je en ga je kopje onder want niemand doet wat.

 13. Geachte mevrouw, mijnheer auteurs,
  Hartelijk dank voor dit artikel. Inderdaad wordt er niets gedaan. NIemand wil het zich aantre kken. Er wordt zelfs mee gelachen door de (meerderheid) van mannelijke eigenaren. Ik ben een van de drie vrouwelijke eigenaren, alleenstaande. Drie jaar duurt al, heel subtiel, de pester woont hier al sedert begin jaren 1960. Ik woon hier drie jaar. Pure narcist. gepensioneerd ongeveer 75 jaar oud met zijn vrouw die geen haar beter is en die hem steunt (zonder dat zij weet wat hij uitspookt). Heel fijntjes, met één voorbeeld, want er zijn er velen:
  hij draagt geen mondmasker in de trappenhal, loop achter mij, houdt geen afstand. Als ik hem (vriendelijk!) vraag afstand te bewaren of een mondmasker te dragen, doet zij met opzet het tegenovergestelde! Wanneer hij zijn post uit de brievenbus haalt in de benedenhal, ipv zijn post mee te nemen naar zijn appt, of naar buiten, blijft hij in de hal zijn post nakijken. Dat betekent dat wanneer ik daar toevallig naar buiten of naar binnen wil, ik moet wachten tot mijnheer ‘wil weggaan’. En dat doet hij met opzet. En niemand ziet of weet het. Zo heb ik tientallen voorbeelden. Hij volgt mij naar mijn garage die op de straat uitgeeft, hij volgt mij naar de kelder waar het al donker en wat creepy is, enz. Er is nooit niemand aanwezig. Vooral mannen geloven mij niet, alsof ik de halve gare zou zijn. Hij roddelt ook bij de buren en maakt er mij vuil. De ambiance is hier kil en onvriendelijk. Andere buurvrouwen hadden ook last van deze man. Maar sommigen van deze vrouwen staan sterker dan ik of hebben een partner, enz; De pester kiest zijn slachtoffers. Ik ben hooggevoelig en nerveus en ook zeer eenzaam. Daar maken ze misbruik van, ze voelen het zoals een dier op zijn prooi springt. Hij vind het leuk, vooral als je in discussie gaat. Hij speelt er gewoon mee en begint telkens opnieuw. Ik schrijf al drie jaar alles op en zou naar de politie willen gaan voor laster. Maar wat gaat dat opbrengen? Ik werk idd thuis, en kom die vent regelmatig tegen. Dag en nacht zit hij in mijn gedachten. Ik wil van dit vent af!! Wat moet ik doen? Ik woon hier en verhuizen is geen optie voor het ogenblik. Ik ben er niet alleen depri van maar ook mijn gezondheid lijdt eronder. Dank voor uw aandacht, dank ook voor de commentaren van lezers.

 14. Geachte,
  Ik merk nu dat Jason D. in Deurne (België) woont. Inderdaad, daar woon ik ook. Ik heb op verschillende plaatsen gewoond waaronder Brussel, Groot-Hertogdom Luxemburg en Den Haag, en hier is het werkelijk verschrikkelijk! Het soort volk dat hier woont in Deurne Noord, is heel bizar. Het omgaan met mensen van een andere origine zeer moeilijk want het merendeel kent geen of zeer onvoldoende Nederlands, Het sociaal niveau of onderwijsniveau is hier zowel de originele Belgen als de mensen van andere origine, zeer laag (ik wist dat niet toen ik hier mijn appt kocht). Ook dat maakt het zeer moeilijk om iets te bereiken. Dank voor uw aandacht.

 15. Beste gepeste mensen ,
  Ook wij , vrouw en ikzelf zit met een gebuur die pest , 15 jaar lang . In België mag je op zondag-feestdag geen lawaai maken . Pesten is een misdrijf en ben eronder door gegaan met een epilepsie als gevolg .Vijf jaar geleden reed die met zijn auto ons tuinstoelen stuk zonder dat er ruzie was . Heb bewijzen van politie , veel verzameld , zelfs met film en het lawaai erbij .Laatste stunt was 1 juni 2020 , mooi weer en op de middag begon die zomaar op ijzer te kloppen en een ijzeren kast omver te smijten . Ik moet zeggen , de politie heeft hun werk keurig gedaan , alles moest weg van zijn oud ijzer waar er geen vergunning voor was. Nu stap ik naar een advocaat en alle kosten ga ik verhalen , zal van rechter afhangen . Die persoon heeft wel al een strafblad en dat doet al veel .Ik heb wel naar vijf instandsies geschreven met foto’staat erbij . Ik wil niet de overwinnaar zijn , maar wel waar het op staat . Het is voor mij een psychopaat , leert niet van zijn vorige daden . En de geburen ja , die hun oorfrequentie zijn anders dan de onze . Veel moed aan al de geesten .

 16. Dank je wel voor dit artikel !! Wij hebben al 23 jaar met een treiterende buurtbewoner te maken.
  Ik heb er net als u een blog/website over gemaakt. Net als u in de hoop dat anderen er iets aan hebben en het partoon doorbroken kan worden.
  .
  Een van de knelpunten bij ons is dat meneer X het advies heeft gekregen van politie en gemeente, om klachten over ons te blijven melden, zodat er een dossier gevormd werd. Als er dan “echt iets aan de hand” zou zijn, dan werd dat dossier in de beoordeling mee genomen.
  .
  Meneer X verzint echter van alles. Onder anderen doet hij valse aangiften (bleek toen hij een rechtszaak tegen ons begon (ook om te jennen). Daarin had hij als bewijs een aangifte gestopt die hij tegen mij gedaan had. Die was vals. Dus ik naar de politie om aangifte te doen van valsheid in geschrifte. Daar doet de politie dan vervolgens niets mee.) Het dossier groeit daardoor al vele jaren.
  .
  Probleem 2 daarbij is dat NIEMAND die vent naar bewijzen vraagt. Het wordt domweg aan het dossier toegevoegd. Als hij af en toe een mail aan ons stuurt over zijn vermeende overlast, dan vragen wij hem weldegelijk naar bewijs DAT het gebeurd is, en bewijs dat WIJ dat gedaan zouden hebben. Dat heeft ie dan dus niet. En dan wordt ie woedend in zijn antwoord mails. Maar we zijn de enigen die deze treiterkerel dus gewoon rechtstreeks vragen eerst zijn beschuldigingen eens te bewijzen, met datum en tijd erbij, en het bewijs dat wij de oorzaak zijn.
  .
  Veel mensen in deze BBQ-buurt doen dat niet. Die nemen kennelijk alles wat hij zegt voor waar aan. En het kwalijke daarvan is dat die groep groeit. Waardoor de kans ook groeit dat er uitschot tussen zijn volgelingen zit. Wat wij dus merken aan de narigheid die met ons en onze bezittingen wordt uitgehaald. Vernielingen, dreigementen, doodsbedreigingen, ieder oudennieuw (GERICHT !) vuurpijlen op ons afschieten, spullen jatten, uitgangen blokkeren, gevaarlijke situaties creeren, vlak langs ons stuiven met de auto als wij wandelen, een voor een uit hun huis komen als een van ons twee voorbij fiets om ons te begluren, met een camera achter mij sluipen om de boodschappen te filmen die ik uit de auto haal, etc etc.
  .
  En nu komt het meest l****ge aan die dossiervorming: als ik ergens aangifte van wil doen dan wordt er geweigerd dat op te nemen. Er is namelijk een dossier tegen ons. Dus wij “zullen ook wel het een en ander op de kerfstok hebben”. Zegt de politie dan doodleuk.
  .
  Precies de zaken die u ook al signaleert.
  Waar bent u te vinden?
  Ik zou graag contact met u willen hebben, want ik wil dit serieus landelijk gaan oppakken.
  .
  mvg

 17. Dag, nog even kort:
  De site die ik had is gisteren gecrashed. Precies op de dag dat we een rechtszitting hadden over de rol van de gemeente in deze treiter-buur-zaak. Dus ik ben nu met een andere URL bezig om de zaken weer op de rit te zetten. (Zie webadres in de verborgen gegevens over de poster (“mevrouw niet-X”

 18. Hallo,

  Ik kan mij hier perfect in meeleven. Ik word constant getreiterd door verscheidene dreunen. Van boven of langs de zijkant. En dit minstens om de 2u. Ook snachts. En vaak ook geklop om me toch weer laten focussen. Ik heb alles geprobeerd. Maar zolang overheid dit steunt. En met steunen bedoel ik dit ten zeerste negeert. Ik ben zelfs verhuisd. Maar je moet nooit naïef zijn en je reden van verhuis meedelen. Ik had volgens de buren geen recht om te slapen. Ook al werkte ik in 2 ploegen. Natuurlijk dat je na lange tijd wakker gehouden door hun lawaai dat je hierdoor geïrriteerd geraakt en zeer geagiteerd reageert naar hun toe. Dat is niet meer dan normaal denkik. Maar probleem is nu nadat ik verhuisd was dat ik terug in een soortgelijke situatie ben beland. Uit shock, trots, koppigheid denkik heb ik dan besloten om geen huur te betalen. Ergens voelde ik me beter omdat ik dan zei hmm ik betaal er toch niet voor dus spring en beuk er maar op los. Desondanks kon ik nog steeds niet slapen. Na constant als een zombie rond te lopen ik greep naar alcohol. In de hoop dat ik zo draaierig zou zijn dat ik in slaap zou vallen. Maar dat zorgde er alleen voor dat ik alle taken liet vallen. Ik kijk niets meer na. Ik blijf constant binnen. Ik ben hele dag gwn in de zetel. Soms met oordopjes soms niet. Hangt af. Elke geluid die ik hoor moet mijn hartslag verhogen. Ik ga nu proberen om naar het psychiatrisch kliniek te gaan omdat ik vrees dat ik mijn eigen minder en minder kan controleren. Ik beeld echt hun kelen die door mij zal opengesneden worden. Zover kan buren pesten gaan. Maar of politie of overheid dit zal snappen betwijfel ik. Omdat meeste van hun in huizen wonen. Ze zullen er pas iets aan doen als de ambtenaren er zelf last van hebben. Anders vergeet het maar. Het brengt extra werk op voor hun. Als het van hun afhangt moet je het maar afbollen. En ik heb nog fysieke kwetsuren erbij. Ik denk de enigste oplossing is hetzelfde als pesten op school. En dat is geweld. Dat is hoe ik het begrijp. En dan wint de politie weer. Dus hoe dan ook je verliest als je niet je eigen huis kunt kopen of huren. En alleenstaande huis. PS na de verhuis heb ik zelfs geen politie meer gebeld aangezien zij je toch maar alleen aanraden om te vertrekken. Ze zouden echt iets moeten doen om zoiets af te straffen. Toch minstens een boete. Niemand betaalt graag

 19. Ik zit ook al jaren in de ellende. Bijna angstig om te zien hoe steeds dezelfde punten terugkomen in de verhalen. Ik trek het nauwelijks meer, wil weer eens een uitgeslapen en fris persoon in de spiegel tegenkomen. Dat gaat helaas niet meer lukken in de woning waar ik nu zit.

  Maar hoe vind je een ander huis, waar haal ik het geld voor een verhuizing vandaan? Wie gaat me helpen, sinds ik in dit huis woon ben ik steeds meer mensen op de een of andere manier kwijt geraakt.

  Het lukt me gelukkig nog de dagen een beetje door te komen in deze martelkamer (zo ben ik mijn huis gaan noemen). Richt me op muziek maken, en andere dingen die mijn gedachten verzetten. Dit zorgt er helaas ook voor dat ik geen aandacht meer heb voor andere aandachtspunten in mijn leven dan de dagelijkse terreur van buur.

  Sinds ik hier ben komen wonen staat mijn leven volkomen stil. Die constatering doet me veel verdriet. Ben 48 jaar, heb nog een hele hoop onverwerkte bagage te verwerken. Kom er niet aan toe, en met mijn leeftijd krijg je toch steeds meer het gevoel dat “de tijd” begint te dringen.

  Het is gewoonweg vreselijk asociaal dat een woningstichting bestaande overlast niet hoeft te melden (wat wel moet bij koopwoningen! Als je het daar niet doet kun je tegen fikse boetes aanlopen). Ik ben er tijdens de communicatie over de overlast met de woningstichting steeds verder achtergekomen dat ik niet de eerste was die met hetzelfde soort van gedrag te maken kreeg van buur.

  Problemen worden op die manier dus nooit opgelost.

  Wordt er door de auteur van het artikel opgeroepen aan onderzoek mee te doen, maar geeft geen richting waar zo’n onderzoek dan gedaan wordt.

  Dat schiet dus ook niet erg op. Heb overal mijn verhaal kunnen neerleggen. Overal een luisterend oor gevonden (Woningbouw, Politie, Gemeente, Buurtbemiddeling, etc, etc). Niemand die ook maar iets concreets doet. Je krijgt vaak te horen blijf overlast melden, blijf een dossier bijhouden. Als je dan de overlast blijft melden krijg je weer van een ander persoon te horen dat “u mag niet meer zoveel klagen, anders laten we uw emailadres blokkeren”.

  Enfin, het zou me mogelijk goed doen mijn verhaal ergens een keer kwijt te kunnen en hopelijk daarmee het idee krijgen dat er iets nuttigs mee gebeurd. Dat ik deze ellende niet voor niets heb door te maken.

 20. Ik wil ook reageren ik heb dit al twee keer meegemaakt deze mensen kunnen goed manipuleren en daar kan niemand tegenop en iedereen trapt daarin , en als jij wat terug doet ja dan ben jij de overlast bezorger alles word omgedraaid en zo sta jij machteloos in jou problematiek niemand geloof jou door hun kracht om zo goed te manipuleren en alkes om te draaien en nergens aan mee willen werken ja machteloos word je ervan en je blijft in een cirkeltje draaien want je word van het kastje naar de muur gestuurd !

 21. Goedendag,
  Wat ben ik blij met deze site.
  Ik herken alles,ben zo moe,ik vraag me af hoelang ik dit nog kan volhouden.
  Klinkt het raar dat ik me getroost en begrepen voelt,en niet meer zo afschuwelijk eenzaam.

 22. Tav Dinah & Paul Van Hooland ,

  Dinah , wat jij meemaakt met mannen ivp pesten , kom ik als man tegen van de naaste buurvrouw. Ik begrijp perfect hoe jij je moet voelen als slachtoffer van de pester want dat voel ik ook zo min of meer aan.

  Paul , Je moet wel veel geld hebben als je wil verhuizen. Ik leef van een uitkering en die veel te laag om zomaar te gaan verhuizen. En jij kan bij de bank misschien een lening krijgen ? maar ik dus niet maw ivm met mijn uitkering als langdurige werklozen. Werkloos zijn vraag je niet het overkomt je gewoon.

  En als je arm bent dan is het nog erger. Ik zou het wel weten als ik de middelen had om te verhuizen , dan zou ik denk ergens in Zuid Europa gaan wonen. Want ik lijd aan een lage rug vergroeiing en vocht en kou zijn een drama voor mijn pijn iets waar ik mee opsta en daar ook mee ga slapen. En sinds enkele jaren zijn er groter problemen erbij gekomen die men leven nog moeilijker maken dan daarvoor. Ik wil en kan daar verder niet op ingaan. Het is te gevoelig.

  PS : Men raad aan om er over te praten , maar wat men er niet bij verteld is of je er wel over kan praten er bestaat zoiets als een ” trauma ” en daar zit ik al enkele jaren meer sinds het voorval waar ik nu mee te kampen heb. Praten lucht misschien das juist maar de dag erna is het weeral het zelfde maw lost niks op volgens mijn persoonlijke mening ?

  Veel moed en sterkte aan alle slachtoffers die gepest worden zoals ik zelf. Ik gebruik men eigen naam liever niet uit voorzorg en de muren hebben ook ” oortjes ” of oogjes in dit geval. Maw je buren die je pesten kunnen wat je zelf schrijft ook lezen als ze dat willen en er naar op zoek gaan ? zeg nooit , nooit.

 23. Actie voor een archiverend en coördinerend Treiter aanpak team ter ondersteuning voor gemeentes de ernstige gevolgen serieus onderkennen.
  https://www.facebook.com/Treiteraanpak-114736637376964/

  Geluidoverlast staat bovenaan, (96 procent), gevolgd door intimidatie, bedreigingen, pesten, geweld en/of vernieling (60 procent).
  Op nummer drie staat vervuiling en/of verwaarlozing van de woning of tuin van de buren (41 procent).

  Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder een netwerk van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie en zorg/hulpverlening. Het aantal meldingen verschilt per corporatie en per gemeente.
  Grootste belemmeringen

  De aanpak van de overlast is door de coronamaatregelen wel veranderd. De top drie van grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast is hierdoor:

  Geen huisbezoeken: 3 procent
  Hulpverlening is niet beschikbaar: 58 procent
  Handhaving niet mogelijk/lastig: 39 procent

  De wachtlijsten in de hulpverlening gelden voor veel ondervraagden eveneens als belangrijke belemmering om overlastgevers de passende zorg te geven.

  ‘overlastgevers passende zorg geven’

  Wat te denken van passende Zorg, steun voor de slachtoffers van asociale buren?

  Naast psychische gevolgen zijn er slachtoffers met ingrijpende, soms blijvende lichamelijke schade.

 24. Ik heb last van de boven buren ze laten hun kat in huis plassen en poepen ik heb alles al probeert de woningbouw doet er niets aan en ze bezorgen overlast hard stampen de kat heeft gesproet op mijn bank in de woonkamer ze willen het niet betalen de schade ik ben bij de Burtbemiddeling geweest ze doen er niets aan ze geven mij de schuld om dat we regels hebben maakt maar de Mevrouw houd zich niet aan de regels toen ben ik met de Buurtbemiddeling gestopt om dat het niet werk de wijkteam help niet wijkagent werk ook niet ze houden mij voor de gek ik woord achter volg in elke kamer overal is er stank ik kan er niet van slapen ze schuiven in de avond met stoelen en koken in de kamer en roken in de kamer ze hebben het huis gekocht dus ik kan er niets aan doen

 25. Beste mensen

  Op 1 dag kom ik met het hele verhaal zodat deze namen nooit rust vinden tot hen graf met deze kleuter manieren van vooroordelen met voorbedachte met tot puntje in de I in de praktijk zonder een goede reden of aanleiding.
  Vooral psychisch niet orde 100 procent, geen 1!!!!

  Ik heb mijn verhaal weggehaald omdat ik dacht dat ik met rust werd gelaten door mijn buren!!!!! Loll
  Ze zijn nog steeds constant met mij bezig.

  Ze volgen mijn binnenhuis zelfs maak niet uit hoe laat het is en 24/7 dus elke dag. Vooral een neger Patricio die onder mij woont bijnaam ballenlikker die als enige buitenlander mee heeft gedaan met deze fratsen zodat ik als slecht allochtoon over kom en hij wat aandacht kon krijgen op zijn 62-jarige leeftijd maar nu ben ik overal het voorbeeld en hen niks gedoemd. Hij kon beter Patricia heten dan Patricia. Hij gaat altijd onder mij staan als ik moet plassen dan gaat hij zelfde tijdstip ook plassen dit is zijn gedrag. Dit doet hij al 2 jaar elke dag kan je maar zien hoe die leeft ook in zijn eigen huis

  Dit zijn de namen van deze mensen die zo een hart en hoofd en ziel hebben van een Judas.
  Dit is de bijnaam van Erik de vogel op Van den Woudestraat.
  Dit zijn de rest van de namen die een complot vormen tot corrupt tot STEK Lisse de woningbouw tot het systeem (Politie) met een Judas ziel en een leugen en ik niemand kan vertrouwen zelfs niet met een melding.
  Deze namen kennen elkaar allemaal persoonlijk via via en als je ze wat vraagt dan kent niemand elkaar maar ik ze allemaal op de stoep gezien als een zwerver tot voor mijn voordeur.
  Zelfs de huisarts kan ik niet vertrouwen.
  Ik ben gedwongen medicatie te nemen die ik niet wilde (Namen Martijn van Beek en Maaike Sambeek verbonden met Erik de vogel en Andrea Sassenheid allebei 3 verbonden met mijn buren en vooral Andrea Sassenheid van Stek de woningbouw Lisse ook. Door deze mensen ben ik bijna mijn huis kwijtgeraakt wegens discriminatie en vooral leugens om zo hen gezicht redden hen praktijken van wat voor pestkoppen ze zijn met een laag IQ.

  Door deze namen hen acties naar mij tot de woningbouw en het systeem weet ik nu waarom oorlog komt tussen 2 werelden. Ik kan jullie alleen zeggen dat het niet door mij komt maar deze buren wegens misgun haat en jaloezie.
  Zie hieronder alvast de meeste namen de rest noem ik pas als ik last van ze heb.

  Ik kan pas mijn hele verhaal vertellen als ik wat rust heb in mijn leven sinds mijn ongeluk geen 1 dag ervoor gehad net als ik nu typ.

  Erik de Vogel en zijn hele flat bijnaam JUDAS verbonden aan Familie Willems op 2 meter van mij bijnaam JUDAS FAMILIE. Erik de vogel is getrouwd met mevrouw Willems met voordelen met voorbedachte in de praktijk om mensen onwelkom te heten (voorbeelden volgen)
  Patricio die onder mij woont bijnaam BALLENLIKKER.
  Familie kuipers bijnaam SNUIFKOPPEN en de hele straat van hen deed ook mee met deze zieke dingen terwijl ze kinderen hebben en grijs zijn.
  Ari Ingen en zijn hele familie die zo lelijk is als een eend en zijn straat met grijze hoofden.
  Corien in mijn flat
  Jessie in mijn flat
  Andrea Sassenheid van STEK Lisse de woningbouw bijnaam RACIST.
  Martijn van Beek en Maaike van beek van GGZ.
  Peter de boer politieagent in Voorhout bijnaam Leugenaar en een snuifkop
  Nummer 77 die alarm 24/7 2 maanden lang aan liet staan binnenhuis om mij niet te laten slapen.
  Deze moeder neukt elke man die er bestaat die geld heeft en gaan stoer doen ergens in een rustig dorp zoals Warmond met hard muziek of alarmen aan of zo lolll. Terwijl ze uit Leiden komen en ze heeft kinderen die precies op haar lijken vooral stoer doen met auto’s geluiden ik kan je zeggen dat ze veel aandacht tekortkomen. Kan je zien waarom ze met zoveel geld niet eens opvoeding kunnen kopen en deze manieren hebben dus dit zijn hen normen en waarden haha.
  Ik kan je zeggen dat het een hoer is van een moeder met dit gedrag. Iedereen ui Leiden die bij hen hoort suck my dick.
  Iedereen die niet in mijn zone woont en meedoet met deze buren ken jullie namen niet maar jullie zijn net zo ziek in je hoofd zelfs als je niks ziet.
  Geert en zijn vrouw mijn vorige bewoners bijnaam leugenaars.
  Behoorlijk veel mensen buiten Warmond zijn ook hierbij betrokken en allemaal door Originele JUDAS Erik de Vogel. Die Iedereen misbruikt en manipuleert om zijn handen schoon te houden en aan zijn trekken te komen, kijk ook naar zijn hoofd dat begrijp je Judas personage in Jezus film direct.

  Geen 1 melding heeft mij ooit 1 keer maar serieus genomen terwijl ik eerlijk persoon ben. Wat deze mensen hierboven doen is wel normaal toch….
  Ik moet dit allemaal slikken zonder reden of aanleiding en wat deze namen allemaal doen is normaal. Ik ben gelukkig de enige die dit na kan vertellen.
  Deze namen nooit vergeten dan weten we allemaal waarom oorlog is over de Globe.

  Ik kom straks met het hele verhaal als ik wat meer rust heb gehad. Kan je zien hoe gestoord een mens kan zijn maar ook nog eens met hele groep. Dat noem ik nou een ziekte.

  KG.

 26. er zijn hier 5 groepen die dit corrupte spel spelen tot het systeem en de woningbouw om hen gezicht te redden met leugens voor wat ze echt zijn.

 27. De hele verhaal tot in detail volgt. Is nou eenmaal mijn vak al 20 jaar mensen lezen tot hen ziel. Jullie zullen zien hoe gestoord mensen uit Warmond zijn. Ik beloof jullie dat jullie alles mogen weten als ik er klaar voor ben. Ik kan alleen zeggen alles wat ze roepen dat zij zo zijn en niet ik en iedereen weet het nu in Zuid-Holland en straks in heel Nederland. Maar deze vooroordelen met voorbedachte rade IN DE PRAKTIJK om mensen uit hen huis weg te pesten voelen ze nu dubbel. Zij zijn nu bekend zoals je ziet ALS VLEK IN DE SAMENLEVING!

 28. We praten hierover meer dan 100 mensen die allemaal een voor een gedoemd zijn nu met hen hele hart hoofd en ziel!!! Ik zal ze brelen mentaal als ik geen eerlijke Urgentie krijg wat ze nu ook tegen werken zodat niemand erachter hoeft te komen. dan mag heel Nederland het lezen nu.
  Stek Lisse woningbouw 1 grote corrupte partij vooral tegen buitenlanders met Andrea Sassenheid als grootste Racist allertijden

 29. ik word op ren laffe manier door een oudere vrouw of iemand anders gepest op een laffe manier, die de vorige huurder slecht afdchilderde. er zijn helaas slecht bedoelde mensen en manipulatief.

 30. Beste mensen, medeslachtoffers, Ik ben blij dat ik iets gevonden had over het burenpesten. Dit geeft men steun. Ik ben sinds 4 jaar gepest door mijn directe oude!!!! buurman, die mij intimideerde, en daarna begon hij mij te stalken. Hij volgde mij, en wat nog erger is, hij luistert mij iedere dag af via de muur, met een microfoontje. Ik kwam erachter, omdat hij vrij hard praat, en iedere avond zijn vrienden belde om te vertellen, wat hij bij mij gehoord heeft!!!! ziek!!! elke avond! expres zo hard,dat het ik het door de muur heen kon horen. Ongelooflijk! zo gemeen! En omdat ik het niet zo goed kan bewijzen kan de politie daar niet zo veel. Hij had ons met extreem hard geluid ook weer gepest, 1-2 jaar lang!
  De pesterei en stalking, dat hij mij volgt, gelijk zijn deur opendoet, zodra ik in de achtertuin ben, ect…en buiten schreeuwen met mij, en bij de schutting, continu staren naar mij, ect..
  Dit loopt nog steeds. wat wij wel konden met mijn man, met de politie na veel ergernis bellen, notities, en decibel meter gekocht, en daarmee aangetoond hoe hard het geluid ’s nachts was! Politie heeft ons uiteindelijk gelooft,, en toch met hem een stevig gesprek gehad. Die buur kreeg ook te maken te hebben met Sociaal Kernteam, ect..
  Politie handelde gelijk wat ik hier ook lees. Zijn gedrag werd vaak toch beloond, en ik as rare beschouwd toen ik het ook niet meer aankon.
  Het leuke is, dat de andere oude buurvrouw begin mij ook te pesten. Altijd was alles slecht, wij moeten heel erg opletten wat wij in het huis doen, omda zij komt uitschelden, schreeuwen bij mijn voordeur, en manipulatief op straat, Haar man heeft mij aangevallen voor mijn huis. Omdat ik geen letsels had kon ik niet eens aangifte doen!! Ongelooflijk. Ik ben in de steek gelaten, politie doet ook niets. Het is raar. Waarom oudere mensen zo lelijk zijn? vraag ik me af…
  Gelukkig overwegen zij allebei om te verhuizen, om verschillende redenen. de ene buur heeft nu een nieuwe vriendin, in een andere provincie, hij daarom. De oudere vrouw met haar man wil weg omdat zij oud zijn en dichter bij de kleinkinderen willen wonen in een flat, met allemaal ouderen bij elkaar.
  Dat mag, maar ze moeten niet zo lelijk doen! en ze zijn nog steeds hier :))) na een jaar dit te zeggen:))) “” het leven is mooi!” haha..
  Ik probeer sterk te blijven, niet aan te trekken als ze pesten, uitsxhelden, anders ben ik net zo laag, Als ze zegt weer hoer, rotmens, je stinkt, trut, gek, ect…zeg ik tegen haar, dat ben je zelf! :-)))
  het is belangrijk dat je zelf blij en sterk blijft, anders zullen ze nog harder pesten.
  Ik ging naar de huisarts en kreeg rustpillen :-))
  Veel sterkte voor iedereen. was leuk om het even te delen …

 31. Wonende in Noord Holland in een groot dorp waar nog sprake is van ons kent ons en je als import bewoner kennelijk niets hebt in te brengen, wil ik ook een reactie geven.
  Wij hebben al sinds het begin last van overlast, dronkenschap, tv’s die in de tuin worden aangezet zodat iedereen kan “meegenieten “, harde muziek tot in de vroege uurtjes en dat allemaal gezellig samen. Tenminste als je je aansluit. Als je ervoor kiest om je afzijdig te houden en hier niet aan mee te doen is het hek van de dam. We hebben geprobeerd te praten met de buren. Helaas zonder resultaat. Het heeft het alleen maar erger gemaakt. Want je hoort er niet bij. Er komen bedreigingen bij als je er last v hebt dan ga je maar verhuizen en bel de politie maar. Ze zeggen wij staan in ons recht. Heel moeilijke situatie.

 32. Hartelijk dank voor dit artikel! In mijn beleving een heel goede weergave van de problematiek.
  Ik ben inmiddels ook een beetje ervaringsdeskundig. Een paar gedachten die ik bij dit vraagstuk heb.

  • Pesters zien hun kans schoon als leiderschap nagenoeg ontbreekt of slecht vormgegeven wordt. Dat zie je ook op scholen. Goed school- en klassenmanagement houdt pesters in toom. Effectieve handhaving door de politie waarschijnlijk idem. Wat ‘effectief’ precies is dat blijft vooralsnog onduidelijk. Verbanning uit de maatschappij is mogelijk het enige dat echt werkt, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren bij gedoe tussen buren.

  • Pesten lijkt me inderdaad ook een symptoom van overbevolking. Waar mensen te dicht op elkaar zitten is de kans op escalerende conflicten groter. Ook hier een parallel met de situatie in onderwijs en arbeidsorganisaties.

  Ik weet nog dat er ooit onderzoek is gedaan aan ratten, waarbij gekeken werd naar wat er gebeurde wanneer hun leefruimte steeds kleiner werd gemaakt. De onderlinge agressie nam evenredig toe. De onderzoeksresultaten werden vertaald naar wat er met het gedrag van mensen gebeurt wanneer die met steeds meer mensen op een kluitje komen te zitten.
  Samengevat kwam het er op neer dat in Nederland ongeveer twee keer meer mensen wonen dan gezond voor ons is. Ons grondgebied zou maximaal ongeveer 9 miljoen mensen moeten herbergen i.p.v. de 18 die het er binnenkort zijn.

  • Ik moet verder denken aan het zerotolerance beleid destijds (negentiger jaren) in New York. De misdaad en criminaliteit, wat pesten in de grond van de zaak ook vaak is, was daar gierend uit de hand gelopen. Een onafhankelijke burgemeester, helaas later dienstbaar aan de voorlaatste president van de VS, bracht met dit beleid de (betrekkelijke) rust in de miljoenenstad terug.

  • Tenslotte de psychische conditie van notoire pesters. Opvallend vaak wordt gesproken van narcistische en/of, nog erger, antisociale persoonlijkheden. Om het over de serieus gestoorde versies maar niet te hebben. Ik denk dat dit nog wel eens een terecht vermoeden kan zijn, een kloppende diagnose dus.

  Je bent vrouw, je bent wat ouder, je bent weduwe (geen man meer in huis!), en tot overmaat van ramp goed geïnformeerd, redelijk intelligent en assertief. Dat lijkt een belediging te zijn voor het vermoedelijk toch al gedeukte ego van sommige buren, jonger en ouder. Je zal het maar treffen.

  Daarnet (8 uur maandagochtend) vloog er een bal op mijn oprit. Een mogelijk volstrekt onschuldige gebeurtenis. Maar misschien een symptoom van het gedoe en kleine pesterijen die nu een jaar gaande zijn door een nieuwe, dit keer nogal boze buurman en gezin. Over hem kun je het nodige zeggen. Bijvoorbeeld dat hij een verwend enig kind is dat gewend is in alles z’n zin te krijgen of z’n zin probeert door te drijven. En wanneer dat niet of niet helemaal lukt razend wordt en met de deuren gaat slaan. Dat het een narcist is. Goed in liegen, bedriegen en manipuleren.

  Maar dat zal ik niet doen 😉. We know the tune tenslotte. Tot nu toe ben ik vriendelijk gebleven, maar leuk is anders. Overigens lijkt inmiddels een oplossing wel in zicht.
  Misschien is in het algemeen een wijkgerichte aanpak zinvol. Dan durven misschien ook meer ‘geplaagde’ mensen aan te haken en blijkt dat om een grotere groep te gaan dan elk individu eerst dacht. En weet bovendien iedereen dat het een serieus punt van aandacht is. Bewustwording, daar begint het mee. Misschien er een Sire-reclame tegenaan gooien. En dan duurt het waarschijnlijk nog een jaar of tien voor serieuze beleidsuitvoering en -handhaving gemeengoed is geworden. Een kwestie van lange adem dus en bijgevolg in de tussentijd moedig stand houden! Wat tips: https://www.plusonline.nl/consumentenrecht/last-van-de-buren-zo-ga-je-daar-slim-mee-om

 33. Hartelijk dank voor dit artikel! In mijn beleving een heel goede weergave van de problematiek.
  Ik ben inmiddels ook een beetje ervaringsdeskundig. Een paar gedachten die ik bij dit vraagstuk heb.
  Pesters zien hun kans schoon als leiderschap nagenoeg ontbreekt of slecht vormgegeven wordt. Dat zie je ook op scholen. Goed school- en klassenmanagement houdt pesters in toom. Effectieve handhaving door de politie waarschijnlijk idem. Wat ‘effectief’ precies is dat blijft vooralsnog onduidelijk. Verbanning uit de maatschappij is mogelijk het enige dat echt werkt, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren bij gedoe tussen buren.
  Pesten lijkt me inderdaad ook een symptoom van overbevolking. Waar mensen te dicht op elkaar zitten is de kans op conflicten groter. Ook hier een parallel met de situatie in onderwijs en arbeidsorganisaties. Ik weet nog dat er ooit onderzoek is gedaan aan ratten, waarbij gekeken werd naar wat er gebeurde wanneer hun leefruimte steeds kleiner werd gemaakt. De onderlinge agressie nam evenredig toe. De onderzoeksresultaten werden vertaald naar wat er met het gedrag van mensen gebeurt wanneer die met steeds meer mensen op een kluitje komen te zitten. Het kwam er op neer dat in Nederland ongeveer twee keer meer mensen wonen dan gezond is. Ons grondgebied zou maximaal ongeveer 9 miljoen mensen moeten herbergen i.p.v. de 18 die het er binnenkort zijn.
  Ik moet verder denken aan het zerotolerance beleid destijds (negentiger jaren) in New York. De misdaad en criminaliteit, wat pesten in de grond van de zaak ook vaak is, was daar gierend uit de hand gelopen. Een onafhankelijke burgemeester, helaas later dienstbaar aan de vorige president van de VS, bracht met dit beleid de (betrekkelijke) rust in de miljoenenstad terug.
  En dan nog de psychische staat van hardnekkige pesters. Opvallend vaak wordt gesproken van een narcistische en/of antisociale persoonlijkheid. Ik denk dat dit nog wel eens terecht kan zijn.
  Je bent vrouw, je bent wat ouder, je bent weduwe (geen man meer in huis!), en tot overmaat van ramp goed geïnformeerd, redelijk intelligent en assertief. Dat lijkt een belediging te zijn voor het misschien toch al gedeukte ego van sommige buren, jonger en ouder. Je zal het maar treffen.
  Daarnet (8 uur maandagochtend) vloog er een bal op mijn oprit. Een ogenschijnlijk volstrekt onschuldige gebeurtenis. Maar misschien feitelijk een symptoom van het gedoe en de kleine pesterijen die nu een jaar gaande zijn door een nieuwe, dit keer nogal boze buurman en gezin. Over hem kun je het nodige zeggen. Bijvoorbeeld dat hij een verwend enig kind is dat gewend is in alles z’n zin te krijgen en z’n zin probeert door te drijven. En wanneer dat niet lukt razend wordt en met de deuren gaat slaan. Dat het een narcist is. Goed in liegen, bedriegen en manipuleren.
  Maar dat zal ik niet doen😉. We kennen het deuntje tenslotte. Tot nu toe ben ik vrij vriendelijk gebleven, maar leuk is anders. Overigens lijkt inmiddels een oplossing wel in zicht.
  Misschien is in het algemeen een wijkgerichte aanpak zinvol. Dan durven misschien ook meer ‘geplaagde’ mensen aan te haken en blijkt dat het om een grotere groep gaat dan ieder afzonderlijk eerst dacht. En weet bovendien iedereen dat het een serieus punt van aandacht is. Bewustwording, daar begint het mee. Misschien er een Sire-reclame tegenaan gooien. En dan duurt het waarschijnlijk nog een jaar of tien voor serieuze beleidsuitvoering en -handhaving gemeengoed is geworden.
  Een kwestie van lange adem dus en bijgevolg in de tussentijd moedig stand houden! Blijf praten, blijf rustig en koester geen wrok. Pesters zijn tenslotte de echte losers hier.
  Tips: https://www.plusonline.nl/consumentenrecht/last-van-de-buren-zo-ga-je-daar-slim-mee-om

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *