Buren pesten is een blinde vlek in de samenleving

Buren pesten is een fenomeen met onderschatte verwoestende kracht. Gedupeerden liggen er wakker van, zijn bang en voelen zich soms gedwongen te verhuizen. Verder heeft niemand er eigenlijk aandacht voor. Buren houden zich afzijdig en woningbouwcorporaties, politie en gemeenten laten het stuk voor stuk afweten.

Nadat pesten op school en werk de nodige aandacht en erkenning kregen is het nu de beurt aan buren pesten. Je hoort en leest er weinig over, wellicht omdat het schuilgaat achter woonoverlast, burenruzie, discriminatie en privacywetgeving. Welk aandeel van deze overlast pesten betreft is vooralsnog onduidelijk. Ook vakliteratuur geeft daar geen inzicht in (Randall, 1997). Uit ervaring en gesprekken met gedupeerden en hun directe omgeving weten we dat chronische blootstelling aan moedwillige vormen van overlast door buren niet alleen het woongenot of de arbeidsprestatie van de benadeelde kan beïnvloeden, maar ook het psychisch en sociaal functioneren, en geleidelijk ook de gezondheid.

Elke ontmoeting met de pester veroorzaakt diepe angsten

Door de soms relatief subtiele vorm en de selectiviteit van het pesten wordt gemakkelijk haar verwoestende kracht onderschat. Verbale of andere vormen van agressie, zoals intentionele geluiden tijdens uren die voor ontspanning en nachtrust bedoeld zijn, kunnen mensen uitputten. Wanneer iemand doelwit wordt van dit gedrag, is de kans groot dat hij het als iets persoonlijks ervaart, wat veel stress oplevert. In het geval van bedreiging, bijvoorbeeld met de dood, blijft men in het ongewisse of deze bedreiging op een dag geëffectueerd wordt. Elke ontmoeting met de pester veroorzaakt dan diepe angsten. Mensen durven hun huis niet uit en voelen zich er tegelijkertijd niet veilig.

Dit kan mensen kwetsbaar maken en isoleren van hun omgeving. Ze nodigen buren, vrienden en familie niet meer thuis uit om confrontaties met de treiteraar te voorkomen. Uit angst eveneens doelwit te worden kunnen buren of collega’s de gedupeerden gaan negeren. Een reactie die versterkt wordt als de pester derden, die niet op de korrel worden genomen, wel keurig behandelt. Met polarisatie en verdere isolatie van de gedupeerde in de straat of wijk tot gevolg.

Gedupeerden weten niet wat ze moeten doen

Aanleiding en doel van het pesten kunnen van ondergeschikt belang zijn. Alleen al door hun fysieke nabijheid kunnen mensen jarenlang dag en nacht te maken krijgen met een chronisch pestende buurvrouw, buurman of gezin. De benadeelden begrijpen de oorzaken van het, soms buitenproportionele, conflictueuze gedrag niet. En weten daardoor niet wat te doen zonder de situatie te laten escaleren.

Noodgedwongen verhuizen met bijkomende kosten, kunnen de stress eerder vergroten dan oplossen. Huurders krijgen de kosten van verhuizing niet vergoed en gedupeerde huiseigenaren moeten wettelijk het probleem bij kandidaat-kopers melden, wat ten koste gaat van de verkoopprijs. Het meest bezwaarlijke is dat jaren verdwenen woongenot, verminderde arbeidsvoldoening (vooral bij thuiswerk) alsook aangetaste gezondheid, niet te compenseren zijn.

Woningcorporaties nemen buren pesten niet serieus

Naast wijkbewoners die geen doelwit zijn van de pester, hebben ook professionals moeite met buren pesten. Zij beschouwen het als een gewone burenruzie en leggen de inspanningsverplichting bij bewoners zelf. Gezien hun maatschappelijke taak en wettelijke verplichtingen zou je van woningcorporaties op z’n minst praktische vaardigheid in de omgang met buren pesten verwachten. Wijzelf en andere gedupeerden hebben het tegendeel ervaren: de woningcorporatie neemt haar inspanningsverplichting in deze kwestie niet serieus.

Het lijkt erop dat zij niet erkent dat geraffineerde vormen van chronische overlast uiterst destructief kunnen zijn. Ze ziet niet toe op naleving van bepalingen uit de huurovereenkomst als het buren pesten betreft. Evenmin worden officiële richtlijnen toegepast, zoals de Handreiking woonoverlast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Doorlopende dossiers ontbreken

Corporaties doen niet aan preventieve maatregelen of nazorg. Nieuwe huurders worden niet geïnformeerd over disfunctioneel gedrag van mensen die naast of nabij de woning wonen. En de medewerkers zijn niet geschoold in omgaan met pesten. Gedupeerden krijgen soms tegenstrijdige adviezen. Zo raadt de ene professional aan bewijsmateriaal te verzamelen en beticht de andere de bewijslastverzamelaar van aantasting van de privacy. Ondanks het gegeven dat disfunctioneel gedrag soms al generaties standhoudt, wordt geen doorlopend dossier bijgehouden en worden meldingen geïsoleerd behandeld.

Omdat protocollen voor burenruzie worden toegepast, neemt de corporatie per definitie een bemiddelende rol aan. Dit betekent dat de pestende persoon en gedupeerde allebei als medeschuldig worden beschouwd en dat ze beiden verantwoordelijk worden gehouden voor de oplossing. Het gedrag van de pester wordt zo beloond, gehandhaafd en bekrachtigd en de klacht van de gedupeerde ontkracht. Deze laatste loopt hierdoor dubbele psychische lasten op.

Wanneer politie en gemeente bij de pesterij worden betrokken zijn aanpak en uitkomsten soortgelijk. Meldingen worden ook door de politie geïsoleerd beschouwd. Vooral wanneer wijkagenten wisselen en systemen worden vernieuwd, verdwijnt het institutioneel geheugen. De gemeente is gericht op de bescherming van de integriteit van mensen met disfunctioneel gedrag en hun families (Tussenbericht Schakelteam, 2018). Voor de bescherming van de fysieke en emotionele integriteit van degenen die gepest worden is geen aandacht.

Maatschappelijke uitdaging: pestpatroon doorbreken

Instanties geven te gemakkelijk de boodschap aan gedupeerden dat de situatie onoplosbaar is, dat ze die moeten accepteren en ermee moeten leren leven. Verhuizing van de gedupeerde wordt als een oplossing beschouwd, terwijl hiermee het conflictueuze gedrag opnieuw wordt beloond. Gedupeerden verliezen zo alle vertrouwen in de instanties en raken verder geïsoleerd.

In feite betekent toepassing van onjuiste protocollen door corporaties, politie en gemeenten een systematische miskenning van zowel de mogelijke psychologische achtergrond van de agressie als de sociale consequenties daarvan. De maatschappelijke uitdaging is om het pestpatroon te doorbreken in plaats van te handhaven of te versterken. Buren pesten is een blinde vlek in de samenleving. Wetenschappelijk onderzoek naar omvang, klachten en handelingsopties is hard nodig.

Margarita Amador en Alfons Uijtewaal zijn academisch geschoolde ervaringsdeskundigen en werken bij Stichting Huize AardeZij voerden gesprekken met gedupeerden, sociaal betrokkenen, gerelateerde instanties en verrichtten wijkonderzoek.

 

Referenties

Randall, O. (1997). Adult Bullying - Perpetrators and Victims. London/New York: Routledge.

Tussenbericht Schakelteam, gemeentelijke aanpak personen met verward gedrag, 11 april 2018.

 

Foto: Elvin (Flickr Creative Commons)

 

Dit artikel is 8283 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (14)

 1. Buren het leven vergallen als een in Nederland veel voorkomend verschijnsel, is een symptoom van overbevolking. We leven noodgedwongen te dicht op elkaar. Hoe meer zielen, des te meer vreugde, is een Hollands gezegde. Deze spreuk wordt in het Frans naar ware strekking vertaald met: ‘plus on est de fous, plus on ri’. We hebben het dus er zelf naar gemaakt.

  De Franse journalist Ephimenco heeft het opgemerkt. Hij schrijft:
  ‘De mentaliteit van Nederland is het best te begrijpen via de geografie en de architectuur. Dat gebrek aan ruimte en dat handelsleven in de stad was eeuwenlang echt het tegendeel van Frankrijk [.] Ik weet dat het in de Franse banlieu ook niet altijd pret is, maar de Franse jeugd kan naar de bergen, het open veld. Ik heb eindeloos in de bossen gespeeld, ik had geen voor- of achtertuin nodig. De poëzie gaat in Nederland vaak over dat ontbreken van landschap. Het verklaart een zeker gemis aan levensvreugde.’

 2. Ervaringsdeskundige: Het kan nog heel veel en uitzonderlijk lang erger, hoe, dat wordt beter niet geschreven om te voorkomen dat deze informatie door mensen met NPS kan worden misbruikt en huidige en toekomstige slachtoffers het nog veel moeilijker krijgen.

 3. Beste

  Ik ga nu in mijn eentje na 33 jaar zeggen hoe ik overal wordt weggepest. Nu zit ik weer in deze situatie en ben het zat. Ik wil de waarheid kunnen spreken en dat istanties naar mijn luisteren. Ze proberen mij. Me buren proberen hun hachje te redden van vooroordelen en in in de praktijk 8 maanden lang mijn proberen weg te treiteren uit mijn huis. Ik heb hard gewerkt al die jaren en heb nooit iemand vlieg kwaad gedaan. Ik heb bloed zweet en tranen als allochtoon in mij. Huis gestoken en veel tijd en energie. Ik voel me zo machteloos dat niemand wil luisteren naar mij op mij. 33 jarige leeftijd terwijl ik 23 jaar in NL woon en dit voor het eerst mee maak. Wie kan mij helpen met mensenrechten advocaat om dit groot te laten worden zodat anderen net als ik naar voren kunnen komen en niet geïsoleerd in hun huisje moeten zitten. Ik heb ook nog eens het nadeel dat ik als mens niemand wil kwetsen. Deze buren willen mij. Nu als terrorist neer te zetten zodat niemand achter komt wat voor pestkoppen het zijn vooral volwassen ook nog terwijl ik nooit wat gedaan heb dat ze dit moesten doen (ongelofelijk). Nu zie ik dat mensen liever mijn leven verpesten zonder dat ze mij kennen in plaats van sorry zeggen met zijn alleen voor het wegpesten uit me huis en lastig vallen met treiteren. Ik ben Kovan Abdal uit Warmond. Ik heb jaren 90 overleeft tegen Saddam hussein vechten ik heb 8 jaar in asiel overwonnen en ik heb 2 ongelukken achter de rug waar ik dit uit ben gekomen. Maar in mijn eentje tegen deze leugens is het zwaarste ooit in mijn leven. Omdat niemand kijkt naar het begin wat anderen doen met gezond verstand oordelen en daarna omdat ze geen sorry wilden zeggen. Heb ik terug gepest van uit emoties en boosheid wat ze me aan doen zonder na te denken. Het is een groep van ongeveer 20 mensen die verbonden zijn met elkaar en wegrennen als de waarheid naar voren gaat komen en kennen ze elkaar niet. Zo nemen ze mijn van dag 1 hier in de maling en ik als goed eerlijk mens met een positief kijk op het leven vooral mijn grootste kracht eerlijkheid wordt totaal geen seconde naar geluisterd. Nu houden mijn buren zich op de vlakte en sturen mensen van GGZ langs zonder afspraak zomaar voor me deur mogen we binnen komen nadat ze allen mijn met pesten zawk hebben gemaakt en geen kracht om nog te verwoorden. Help mij help mij help mij zodat geen 1 mens hierdoor geen moet gaan. Met een onderzoek komt alle waarheid naar boven en niemand wilt mijn helpen alleen tot nu kwadraat van de gemeente. Dit is echt naar waar ik doorheen moet. Heb maanden lang mezelf gekweld omdat ik zwaar vond om hen te kwetsen met de waarheid van pestkoppen met een heel wijk bijna echt eng. Ik ben kapot. Ik heb geen hulp nodig wel ondersteuning voor wat mij is aangedaan en nog aan de gang. Ze lopen voor me en zeggen fluisteren tegen mij ga terug naar je eigen land je hoort hier niet. Ik loop door nu na 8 maanden en de buren alles doen met een lief jonge. Die prestaties gericht via KNVB met kids werkt als monster neergezet en ze worden geloofd anders staat GGZ niet onbes hoeft op mijn zwakste moment door hen lastig te vallen met gesprek terwijl ik amper slaap eigenlijk niet door de buren die constant bezig zijn. Key wegpesten door middel van aardig doen en tig van die voorbeelden. Geef dit door wAnt als goed mebs en Eerlijk en nooit kan liegen kan je dit niet maken. Mijn krachten zijn op HP mij iemand alstublieft voor ik alles kwijt raak waar ik nu voor je. Gewerkt zonder familie vrienden of buren echt helemaal alleen. Mvg Kovan Abdal uit Warmond

 4. de verhuurder treiterd zelf mee hoor, dat heet groepsgedrag en het gebeurt omdat het kan. Dus er ontbreekt een stukje ; en ze faciliteren de boel, en ze treiteren mee, en ze misbruiken hun positie om hun eigen handen schoon te wassen wat klakkeloos wordt aangenomen door anderen met een positie en ze bouwen leugendossiers in elkaar. ook hun eigen pr van hoe ze dingen aanpakken klopt niet in de praktijk. En schade kun je niet verhalen, wat je krijgt is een hoop woorden en discussie . Ik wil dat iedereen die er zijn salaris aan heeft verdiend ontslagen wordt en dat gaat tot leidinggevenden aan toe, want ze houden alleen maar elkaars hand boven het hoofd. En advokaten willen er niets mee omdat ze er niets aan verdienen en het inoudelijk teveel werk is. Dus er is geen rechtsstaat en er is geen vrijheid. Wat er wel is is macht en onderdrukking, komt het niet van de ene kant dan komt het weer van de andere kant en dus ook van de kant van waar je hulp van mag verwachten. Want hun weten het beter vanachter hun buro ook al maken ze het zelf niet mee . En jouw bewijs geldt niet. Voor iedereen die dit mee maakt weet dit. Ook de gemeente draait zich er uit en neemt geen verantwoordelijkheid maar zit wel met de coopporatie om tafel. Ik wil schadevergoeding en emigreren.

 5. Hallo ,

  Ik woon in Vlaanderen en hier is het even erg als in Nederland en misschien zelfs erger omdat de Vlaming bekent staat als een binnenvetter maw iemand die niet snel zal zeggen waar het op staat. Iets wat in Nederland wel meer het geval is , en soms wel een tikje te veel maw dat ze te veel zeggen over iemand of iets zonder daar soms niet genoeg bij na te denken zonder ze daarom de schuld te geven.

  Er is wel degelijk een mentaliteits verschil tussen Belgen en Nederlanders niet alleen in taal maar ook in de manier van omgang met andere mensen.
  Ik kan namelijk het verschil goed onderscheiden omdat ik twee zussen heb die wel in Belgie geboren zijn maar op latere leeftijd Nederlandse zijn geworden , en een woont in het Oosten van Nederland en de andere in Zuid Frankrijk. Dat is al zo een dikke 48 j zo. En ik zelf kom al in Nederland sinds eind van de jaren 60 en vandaar dat ik het verschil iets beter ken.

  Nu over dat pesten gesproken door bv je naaste buren , wel ik heb daar nu ook al een kleine 15 jaar mee te maken en mijn buren die weten van géén ophouden ook als ik ze negeer dan doen zij gewoon verder met uitlokken maw opzettelijke geluiden maken , op de muur staat timmeren onlangs nog een hele dag lang met 20 min staan hameren en 10 min pauze.

  Mij kan niemand wijsmaken dat dit een klus is ? Nee dit is echt pesten om mij te trachten onderuit te halen. Ik moet wel eerlijk te kennen geven , dat ik heel in het begin ze kon negeren. Maar later kon ik me echt niet meer bedwingen en ging ik dus zelf ook in de fout. Zo van als je mij pest dan laat ik me niet doen en doe ik net het zelfde. Nee , ik weet nu ook wel dit niet de oplossing is. Maar zoals door velen hier ook geschreven is en vooral in het artikel is je word niet ernstig genoeg genomen.

  Ik kreeg zelfs van de wijkagent te horen ” dat zijn nu eenmaal geluiden die bij het leven horen ” hallo zeg , dus als iemand met opzet op een muur zit te timmeren niet om een spijker in de muur te slaan. Maar om echt bewust de buur het leven zuur te maken door die bewust te pesten dan zijn dat volgens mijn mening niet echte geluiden die bij het leven passen.

  Nu Politie en Politie is 2 er zitten er tussen die zich meer Politie voelen dan als mens. En gelukkig zijn er uitzonderingen en kom je wel eens een Politieagent tegen die wel naar je wil luisteren en vooral als het dan iemand is die zelf ook ooit een depressie heeft gehad zoals waar ik ook mee te maken heb deels te wijten aan het pesten van de buren.

  Mijn Advocaat zegt me ook dat ik er me niet al te veel moet mee bezig zijn met al dat pest gedoe van de naaste buren , en hij zei ooit dat die een klacht zou gaan indienen ? maar ik begin daar nu wel aan te twijfelen of hij dat niet eerder zegt om me wat zoet te houden ?

  Als het echt uit de hand loopt zoals het in mijn geval al wel eens enkele malen gebeurt is dan schiet men plots wakker , maar ben ik wel de klos en is het als of je met een mes in eigen vinger gaat snijden.

  Ik ben het moe al dat gedoe.

 6. Het pesten is Deurne is ongelooflijk. Nu leer je pas de Antwerpenaren kennen. Wat een smeerlappen. Politie doet niets. Ze schepen je af. Stront voor je huis of zo, gewoon laten liggen. Laat andere mensen ermaar in trappen !! Vele pesten ook met hun huisdieren. Dus daarom weeral, laat die stront liggen op straat. Zodat iedereen erin trap, behalve ik !!!! Blijven terug pesten !!! ’s nachts die wakker maken op onschuldige manieren. Wekker loopt even af !! GSM die belt, .. !!! BLIJVEN AANHOUDEN is de boodschap !! Zorg dat ZIJ GAAN VERHUIZEN !!!!!!!

 7. Ook mijn woongenot is vergald door overlastgevende buren. Vroeger genoot ik van mooi weer. Nu niet meer, want dat betekent weer overlast. Alle stations al gepasseerd. Je moet het zelfs dulden dat een deel van jouw perceel naar de buren is gegaan. Dan wordt het door de woningbouw op verjaring gegooid.

 8. Ik wordt al ruim 4 jaar gepest. Nieuwe benedenburen gekregen.
  Begon vrijwel meteen met pesten, intimidaties, vernielingen en geluidsoverlast, vooral in de nacht. Bij aanspreken gaan ze de dingen die je benoemd juist extra doen. Uiteindelijk verhuisd. Na een half jaar andere buurman. Een bekende van mijn vorige buren. ….
  Het begon opnieuw. 4/5 keer per nacht wakker gemaakt. Overdag en ’s avonds overlast en treitereien. Ik ben kapot. Serieuze gezondheidsklachten en niemand die je help. Woningbouw/politie. Als je het meld wordt het erger. Kwam er achter: ze hebben bekenden bij de politie. Ze vallen vervolgens familie en bekenden lastig. Weten precies waar ze wonen. Kan geen kant op. Overweeg soms uit het leven te stappen om de terreur te stoppen. En dit zijn gewoon Nederlanders die je bewust kapot proberen te maken. Verhuizen heeft geen zin. Ze weten nog eerder waar je gaat wonen dan jijzelf. Je kunt je verhaal niet kwijt. Iedereen keert zich van je af. Werken gaat ook bijna niet meer door structureel slaaptekort. Kortom in de val en uitzichtloos…..

 9. Bericht aan alle Nederlanders hier die te maken hebben met pestgedrag van naaste buren of anderen. Hier in Belgie bestaat er zo een regeling tot collocatie. Maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk ook weer niet (ander kan iedereen zomaar achter slot gezet worden)

  Je kan dit doen op 2 verschillende manieren. 1) Als er sprake is dat iemand een gevaar voor zich zelf of voor anderen vormt dan kan je in samenspraak met je huisarts een medisch attest laten opmaken , waarin de Huisarts dan het nodige beschrijft en hoe de toestand is. Dat attest stuur je dan op naar de Procureur Des Konings , sorry ik weet niet welke benaming dit in Nederland heeft (in Belgie is dat het Parket de openbare aanklager)

  Hij kan de persoon waarover sprake is 40 dagen max verplicht een gedwongen opname in de psychiatrie aan. Daarna wordt er beslist of men vrij gelaten word of niet , de persoon (en) waarover het gaat krijgen bijstand van een raadsman en moet gesprekken voeren met een onafhankelijke Arts zodat hun geestelijke toestand verder kan onderzocht worden. Daaruit kan bv besloten worden dat de persoon (en) langer vast blijven zitten.

  Mogelijkheid twee is , zelf een brief aan de Procureur Des Konings schrijven met de vraag om een spoed procedure ook dit hangt weer af van een onderzoek om na te gaan of dit wel aanvaard kan worden. Wat dus nog altijd niet wil zeggen dat daarom aan je vraag voldaan word ?

  Ik weet niet of zo iets dergelijk systeem in Nederland voor handen is en bestaat als je buren of pesters echt je leven zo zuur maken dat je daar echt aan onder door gaat. Je hoeft mij niet te vertellen wat het is want ik zit hier al min 15 jaar lang met dit probleem en ga het op een andere manier proberen zien wat het brengt ?

  Misschien toch een gaan zoeken ja ik weet het das altijd lastig , maar laat merken dat jij sterker bent dan de pester want zijn gedrag is zeer laag bij de grond. Veel moed en sterkte gewenst aan allen.

 10. Voor jouw eigenwaarde als slachtoffer van pestende buren is goed dat je actie onderneemt. Wat kan je zoal doen: terugpesten lijkt inderdaad geen optie. Je bevestigt daarmee het gedrag van de dader. Al geef je daarmee aan dat er grenzen zijn. Je vecht in feite tegen de geestesziekte van de dader. Je begeeft jezelf ook op glad eis. Voordat je het weet verzand je in een ordinaire burenruzie en ga je eveneens bedreigen en intimideren, wat strafbaar is. Bovenal is deze vreemde rol niet echt bevredigend voor jezelf. Verder is het zinvol de pesterijen niet al te persoonlijk op te vatten: het ligt niet aan jouw, maar jij kwam toevallig in hun invloedsweg. Dat neemt niet weg dat de pesterij diep onder de huid doordringt.

  Je kunt ook proberen de overlast te vertalen in iets constructiefs. Erover te praten met bijvoorbeeld huisarts of psycholoog om de pijn onder woorden te brengen en een eigen strategie te ontwikkelen. Je kunt de media benaderen. Een optie is bij de gemeente aan te kloppen, of politici en wethouders te benaderen. De meeste Nederlandse gemeenten, op Amsterdam na, hebben deze treiterproblematiek nog niet echt op de radar. Heeft je gemeente de Wet Aanpak Woonoverlast uit 2017 al in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen (zie https://vng.nl/nieuws/wet-aanpak-woonoverlast-vng-maakt-modelbepaling-apv)? Heeft men de verordening al toegepast op buren pesten?

  Ook kan je meewerken met onderzoek. Belangrijk is dat jij als slachtoffer tegenover onderzoekers je verhaal doet, ook al is je zaak afgerond. Bewaar daarom ook je bewijsmateriaal. Onderzoekers hebben casusmateriaal nodig om de juiste conclusies te trekken en aanbevelingen te doen voor een effectieve aanpak van deze problematiek.

  Margarita Amador en Alfons Uijtewaal, Stichting Huize Aarde.

 11. Kovan Sadik Abdal. Ik heb je stuk gelezen en vroeg mij af hoe het nu met je gaat. Je stuk heeft mij erg geraakt en ik zie overeenkomsten met mijn leven. Mischien dat je dit leest, zo ja laat wat weten. Groeten, Tim

 12. Een erg goed artikel dat een juiste weergave geeft van de verschrikkelijke situatie van mensen die door hun buren jarenlang geraffinierd gepest/geterroriseerd worden waaronder in mijn geval doodsbedreigingen met wurggreep en duizenden euro’s schade aan mijn koopwoning die men weigert te betalen.
  Ik spreek hierbij vanuit 13 jaar ervaring met burenterreur.
  In mijn geval Kovan betreft het allochtone buren die daarbij gesteund worden door hun landgenoten en geloofsgenoten die mij niet eens kennen en ik ook nooit gesproken heb. Dat klinkt als discriminatie toch ? En ik ben in onze wijk zeker niet de enige, heel veel mensen hebben hetzelfde meegemaakt en waren gedwongen om die reden te verhuizen.
  De auteurs van dit artikel concluderen volledig terecht dat onze wetgeving de daders beschermt en de slachtoffers in de kou laat staan : het zijn namelijk de slachtoffers die door het ontbreken van noodzakelijke wetgeving gedwongen worden om te verhuizen.
  Dat geldt met name als het om een koopwoning gaat : ik ben gedwongen mijn koopwoning na 25 jaar te verkopen door deze (allochtone) buren die veel later naast me zijn komen wonen en me sindsdien het leven zuur maken.
  Het argument van de overheid dat huisuitzetting niet kan als er een woning verkocht moet worden is totale onzin : hierdoor wordt automatisch het slachtoffer aangewezen om zijn/haar woning te moeten verkopen als enige mogelijkheid om ergens anders veilig en rustig te kunnen wonen.
  Het is de allerhoogste tijd dat er wetgeving komt die de daders zelf de gevolgen laten dragen van hun daden door van hun gedwongen verhuizing en vergoeding voor alle emotionele en materiële schade te eisen in plaats van dit op hun slachtoffers af te wentelen.
  Weten dat je er niet langer mee wegkomt zal daarmee ook een duidelijk signaal afgeven aan de (criminele) daders en de allerbeste preventie vormen.
  Mogelijk kunnen de auteurs een adviserende rol naar de overheid hebben bij het realiseren van de totstandkoming van deze dringend noodzakelijke wetgeving.

 13. Dag beste mensen,

  bij het lezen van jullie berichten heb ik gemengde gevoelens : enerzijds is het als slachtoffer van geraffineerd pesten van buren prettig te merken, dat pesten een thema is waar aandacht aan wordt besteed, anderzijds doet het pijn te moeten instemmen met de conclusie, dat er weinig tegen valt te ondernemen.
  Als slachtoffer wordt er van jou een gedragsverandering gevraagd( naar dokter/psycholoog) om pesten door een ander aan te kunnen.
  Het is waar, dat het je een positief gevoel kan geven, er met je arts over te praten, maar als het daar bij blijft, ben je er niet erg mee opgeschoten.
  Het bewust niet willen kijken op momenten dat je geprovoceerd wordt, het negeren van gebaren, geluiden, het machteloos moeten toezien hoe buren andere bewoners van de straat manipuleren, zodat je sociaal geïsoleerd raakt: misschien moet je als boeddhist reageren, dat lijden bij het leven hoort, misschien als christen de andere wang toekeren, ik weet het niet; ik zelf heb er geen oplossing voor.
  Elke dag opnieuw moet ik zien, het te redden, en omdat er sprake van een 3 jaar geleden betrokken koopwoning is, wil ik mij niet weg laten jagen: het probleem is niet de woning, maar de buren.
  Als partner moet je elkaar weten te troosten en opvangen: laat je niet uit elkaar spelen en zorg ervoor, dat je hecht blijft. Houdt vol!

 14. Er over praten lucht dan wel op maar zolang er ” niet echt ” iets gebeurd blijf je met de pijn zitten. Dat ben ik erg moe. “Een kruik gaat zolang te water tot ze barst ” en daarna verzuip je en ga je kopje onder want niemand doet wat.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *