Meer zelfredzaamheid in de jeugdzorg

Om de toenemende vraag naar jeugdzorg een halt toe te roepen, moet de organisatie daarvan niet alleen effectiever worden, maar moet meer gewerkt worden aan de zelfredzaamheid en veerkracht van gezinnen. Dat adviseert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vandaag aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS.

Gemeenten en provincies maken zich op voor het bestuurlijke akkoord over de stelselherziening van de jeugdzorg. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling benadrukt dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten alleen kan slagen als er ook een andere zorgvisie aan ten grondslag ligt. Minder individuele interventies op basis van risicotaxaties, meer versterking van sociale netwerken en een betere inzet van ervaren professionals op het moment dat het probleem nog niet escaleert. Ontzorgen en normaliseren is het devies, aldus de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in zijn briefadvies Bevrijdend kader voor de jeugdzorg.

Spectaculaire groei van de jeugdzorg
De groei van de vraag en het aantal doorverwijzingen naar de jeugdzorg is de afgelopen jaren spectaculair geweest. Wachtlijsten bij de Bureaus Jeugdzorg vormden met regelmaat van de klok het hoofdpijndossier voor het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Zelfs de meest voorzichtige verwachtingen om de stijging een halt toe te roepen, verbleekten bij de praktijk van het zorggebruik.

Het directe ingrijpen van de overheid is natuurlijk wel verklaarbaar en wordt ook wel het Savanna-effect genoemd. Schrijnende gevallen van kinderverwaarlozing en incidenten waarbij de jeugdzorg niet in staat was om de juiste hulp te bieden, creëerden de roep om eerder en effectiever ingrijpen. Veel van het landelijk en gemeentelijk jeugdbeleid is gebaseerd op de angst voor zulke incidenten. Maar dat gaat voorbij aan twee dingen: ten eerste – zo blijkt uit verschillende vergelijkende studies – aan het feit dat het met de overgrote meerderheid van de Nederlandse kinderen goed gaat; ten tweede aan het feit dat er zo een beleid ontstaat dat niet zozeer gericht is op het ontdekken en stimuleren van positieve ontwikkelingen voor kinderen, als wel op het steeds vroeger en sneller signaleren van risico’s en problemen.

Deze ontwikkeling staat symbool voor een dieper liggend probleem: te veel gewone problemen zijn verworden tot grootschalige zorgproblemen. Veel gezinnen met problemen, en levend in een gebrekkig pedagogische context, schakelen vroeg of laat professionele hulpverlening in. Dat leidt tot grotere afhankelijkheid van professionals. De mogelijkheid van ‘vroeghulp’ vanuit de sociale omgeving - thuis, op school en in de buurt - is daarbij onvoldoende overwogen. Aan de stelselherziening moet een denkkader ten grondslag liggen dat gericht is op vermindering van de groei van jeugdzorg (‘ontzorgen’) en toename van de inzet van de pedagogische civil society (‘normaliseren’).

Versterk netwerken van de gezinnen
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte (2010) gaat het bij de voorstellen voor de stelselherziening van de jeugdzorg om de overheveling van taken naar de gemeenten, naar integrale zorg en toegankelijke ondersteuning. De achterliggende visie op de voorgestelde decentralisatie is dat regie op een lager schaalniveau grotere flexibiliteit, effectiviteit en nabijheid oplevert en daarmee een betere jeugdzorg.

De RMO ziet het als een kans dat gemeenten een belangrijke rol krijgen om een halt toe te roepen aan de uitdijende jeugdzorg. De grenzen van het bestaande wettelijke kader zijn bereikt en een stelselherziening is gerechtvaardigd. Maar de grote valkuil is dat in deze stelselherziening instellingen en organisaties vooral vanuit hun eigen bestuurlijke en institutionele belangen redeneren. Alleen een verandering in aansturing (stelselherziening) en schaalniveau (decentralisatie) is daarom onvoldoende en kan zelfs een schadelijke uitwerking hebben, omdat de gulzige zorgverlening dan slechts naar een ander schaalniveau verplaatst wordt. Het is essentieel om als rijk en gemeenten het moment van de stelselherziening aan te grijpen om de jeugdhulpverlening op een andere leest te schoeien, namelijk van een beleid dat gericht is op directe individuele interventies (vaak gebaseerd op preventieve risicoanalyses) naar een beleid dat gericht is op de versterking van de sociale omgeving en netwerken van gezinnen.

Normaliseren van dagelijkse opvoedvragen
Het briefadvies bevat een aantal handreikingen voor deze koerswijziging. De Centra voor Jeugd en Gezin zullen bijvoorbeeld niet zelf de hulpvragen op zich moeten nemen, maar vooral de bestaande organisaties als school, opvang, sportvereniging en de zich nieuw vormende organisaties binnen de sociale omgeving van gezinnen moeten faciliteren en samenbrengen. Uiteindelijk ligt de uitdaging in het normaliseren van dagelijkse opvoedvragen en de mogelijkheid van hulp vanuit de familie, school of buurt beter te benutten. Professionals zouden ouders in de eerste plaats moeten stimuleren naar het eigen netwerk te kijken, zoals de bedoeling is van de Eigen Kracht Conferenties.

Daarnaast is een andere inzet van professionals nodig. Kwalitatief goede professionals verdwijnen nu vaak naar het management. De Raad stelt voor om via beloningsprikkels de meest ervaren professionals te stimuleren in de uitvoering te blijven. Dat betekent investeren in deskundigheidsbevordering en in de kwaliteit van de hulpverlenerrelatie als ‘rots in de branding’, dichtbij gezinnen.

Dorien Graas en Rienk Janssens zijn werkzaam bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, respectievelijk als adviseur en secretaris .

Het briefadvies Bevrijdend kader voor de jeugdzorg is te downloaden op www.adviesorgaan-rmo.nl.
Voor meer informatie: Dorien Graas: d.graas@adviesorgaan-rmo.nl.