Toekomstscenario biedt meer bescherming aan kind en gezin

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vindt dat de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen en ouders beter moet. De vraag is of het debat over haar onlangs verschenen advies daar werkelijk aan bijdraagt.

Onlangs presenteerde RSJ haar advies in opdracht van het Rijk en de VNG dat moet voorzien in betere hulp en bescherming voor ouders en kinderen. Een belangrijke verbetering is dat lokale teams in de wijk gezinnen en kinderen helpen en daarbij samenwerken met een Regionaal Veiligheidsteam waarin de taken van de huidige organisaties - Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming - zijn samengebracht. In de huidige situatie werken deze organisaties nog apart van elkaar.

Recht op bescherming gaat boven alles

Een veelgehoorde kritiek op het toekomstscenario is dat met de introductie van het Regionale Veiligheidsteam de rechtsbescherming van ouders in het geding raakt. Vooropgesteld: wij zijn blij dat de RSJ in haar advies stelt dat kinder- en mensenrechten de basis moeten vormen van het toekomstig jeugdbeleid. Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat ze later mee kunnen doen in de maatschappij.

Wordt hun ontwikkeling bedreigd, dan hebben kinderen recht op bescherming. Artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt dat bij alle beslissingen die genomen worden het belang van het kind voorop staat. Nederland heeft het verdrag ondertekend en zich daarmee gecommitteerd om kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld. Rechtsbescherming is een middel om dat recht te waarborgen.

Onze angst is dat het debat over rechtsbescherming ertoe leidt dat het toekomstscenario niet wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Terwijl dat wel broodnodig is, want kwetsbare kinderen worden nog onvoldoende beschermd, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat één op de vijf kinderen een of andere vorm van kindermishandeling ervaart. En uit meer dan de helft van de meldingen bij Veilig Thuis blijkt er na 1,5 jaar nog steeds sprake van ernstig en veelvuldig geweld.

Jeugdhulp is volwassenhulp

De focus van jeugdzorg ligt logischerwijs nog steeds op het inzetten van jeugdhulp. De sleutel voor blijvende veiligheid van kinderen ligt echter bij de hulp aan volwassenen. De oorzaak van onveilige situaties in gezinnen komt vaak doordat opvoeders niet beschikbaar kunnen zijn voor hun kinderen door persoonlijke problemen zoals armoede, verslaving of psychiatrie. Vaak overgedragen van generatie op generatie.

Volwassenhulp kan echter alleen ingezet worden met toestemming van de volwassenen zelf. De individualisatie van onze samenleving heeft ertoe bijgedragen dat de overheid terughoudend is in het ingrijpen in rechten van burgers, ook als dit ten bate is van de veiligheid van hun kinderen.

Toekomstscenario verbetert veiligheid kinderen

Met het toekomstscenario verbeteren we de blijvende veiligheid van kinderen die met huiselijk geweld te maken krijgen. Gezinnen en kinderen krijgen één aanspreekpunt, betere hulp, dichtbij in de wijk, er is minder overdracht omdat er integraal wordt gewerkt en hulp kan worden ingezet.

Daar hoort een goede ondersteuning bij van cliënten: zowel kinderen als ouders. We doen een oproep aan iedereen in de jeugdbeschermingsketen om zich hard te maken voor het toekomstscenario zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Want wat ons betreft is het alles of niets, dus goede rechtsbescherming van ouders en kinderen, en betere hulp en ondersteuning voor gezinnen.

Silvana Bos en John Hersbach zijn strategisch adviseurs bij de Jeugdbescherming Regio Amsterdam

 

Foto: MI PHAM via Unsplash

Dit artikel is 1944 keer bekeken.

Reacties op dit artikel (2)

 1. Wat een clichématige bewering die de recente wetenschappen negeert. Zowel de door de jeugdbeschermingsketen geschreven actieplannen als het vervolg, het Toekomstscenario, waar ouderorganisaties met hun wetenschappers zijn geschoffeerd, negeren het ingebrachte advies minimaal voor drang- en dwangzorg eerst preventief degelijk voor te lichten en bij geval van een ‘zorgje’ te meten met het prevalerend kinderrecht IVRK24 lid 1, wat recht geeft op onbezwaarde toegang tot gezondheidszorg met degelijke voorlichting om een beschermingsmaatregel te voorkomen.
  Eigenlijk behoren jeugdzorgwerkers al lang te weten dat veelvuldig bewezen is in de wetenschap dat een beschermingsmaatregel ernstig schadelijk is, veelal veel schadelijker dan de vermeende, ongecontroleerde ‘onveiligheid’, dat geen meetbare definitie kent, en een beschermingsmaatregel dus koste wat het kost voorkomen dient te worden, wetende dat het EHRM reeds in arresten heeft uitgesproken dat het ongediagnosticeerd en aantoonbaar niet-voorgelicht jeugdbeschermingshandelen werd veroordeeld als “institutionele kindermishandeling”. Kindermishandeling door de jeugdbescherming!
  Welke jeugdzorgwerker wil dat nu? Toch negeren zij die wetenschappen waar ouders hen daarvan een link geven!
  Hoe moeilijk is doorverwijzen vanuit jeugdzorg naar jeugdgezondheidszorg?
  Kinderrechters zijn geen orthopedagogen, dus die zijn bespeelbaar met aangedikte jeugdzorgrapportages! Dat ligt op de laagste sport van de ladder der onderzoekshiërarchie!
  https://kinderbescherming.jimdofree.com/kritiek-van-deskundigen/onderzoek-met-gevolg/wetenschappelijk-rapport-werkelijkheidsvinding/ is duidelijk. Te veel aan rechten wordt genegeerd.
  Een belofte van meer rechtszekerheid, waar niet gezegd wordt hoe ouders daar moeten bewijzen, is na decennia niets leren een loze belofte! Dat is een slecht scenario.

 2. Wat een opmerkelijke bijdrage. Ten eerste klopt het niet dat de RSJ in opdracht van het rijk en de VNG een advies heeft geschreven. Dit was in opdracht van de minister van Rechtsbescherming. Het rijk en de VNG hebben juist het toekomstscenario opgesteld waarover de RSJ gevraagd is haar advies uit te brengen. Je denkt als lezer dat de auteurs ingaan op het advies van de RSJ, daar lering uit hebben getrokken maar dat blijkt niet het geval. Het toekomstscenario klopt is hun overtuiging en debat over rechtsbescherming moet gestopt worden. Dergelijk debat zou ertoe kunnen leiden dat het toekomstscenario niet wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Het stuk blijkt een pleidooi om niets te veranderen aan het toekomstscenario of te wel om het RSJ-advies naast zich neer te leggen. Terwijl de RSJ o.a. stelt dat het toekomstscenario “de kinder- en mensenrechten als uitgangspunt niet voldoende centraal stelt” (p 10). Dat de auteurs hieraan voorbijgaan, maakt pijnlijk duidelijk dat de jeugdbescherming weinig verantwoordelijkheid en urgentie voelt om verandering te brengen in dat wat al jaren bekend is namelijk dat ouders en kinderen zich in de uitvoering van jeugdbescherming onvoldoende gezien en gehoord voelen (p.6).

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *